E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
Çalışma Yönetmeliği
  Geri

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

           Amaç

           Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı; Afyonkarahisar Belediyesi birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.

           Kapsam

           Madde 2-Bu yönetmelik; Afyonkarahisar Belediyesi birimlerinin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

           Hukuki dayanak

           Madde 3-Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 18/m ve 48’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

           İlkeler

           Madde 4-Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, eşitlik, hizmette kaliteyi artırmak, belediyenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek, fırsat ve tehditleri analiz etmek, sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek, mevcut kaynakları optimum şekilde kullanmak, çalışanların kuruma bağlılığını attırmak, yönetime kullanılabilir ve etkin bir karar almada destek sağlayıcı nitelikte bilgi sunmak, yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek. Faaliyetlerini yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş, kabul edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan, teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan ve öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmek. Bu anlayışa uygun amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli nitelik ve yetkinliklere sahip personel yapısını oluşturmak.

 

           Tanımlar

           Madde 5- Bu yönetmelikte adı geçen;

                     

Belediye

:

Afyonkarahisar Belediyesini,

Başkanlık

:

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını,

Başkan

:

Afyonkarahisar Belediye Başkanını,

Müdürlük ve Bağlı Birim

:

Teşkilat Şemasına göre oluşturulan Müdürlükleri ve bağlı birimleri.

Meclis

:

Afyonkarahisar Belediye Meclisini,

Encümen

:

Afyonkarahisar Belediye Encümenini ifade eder.

 

 

 

 

 

 

                                         

İKİNCİ BÖLÜM

            BAŞKANLIK MAKAMI

           Başkan

           Madde 6-Belediye Başkanı; Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

           Başkanın görev ve yetkileri

           Madde 7-Belediye Başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

           a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,

           b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,

           c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,

           d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

           e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

           f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

           g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

           h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak,

           i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,

           j) Belediye personelini atamak,

           k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek,

           l)Şartsız bağışları kabul etmek,

           m)Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,

           n)Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

           o)Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak,

           p)Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

           Başkan Vekili

           Madde 8-Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekili, vekâleti süresince başkanın yetkilerine sahiptir.

           Başkan Yardımcıları

           Madde 9-Başkan yardımcıları, belediye başkanı tarafından gerekli yetkinin verilmesi kaydıyla kendilerine bağlanan Müdürlük ve birimlerin koordinasyonundan sorumlu olan kamu görevlileridir. Başkan yardımcıları, kendilerine bağlı Müdürlük ve birimlerin işleyişinden başkana karşı birinci derecede sorumludurlar.

           Belediye Teşkilatı

           Madde 10- Belediye Müdürlükleri ve müdürlüğe bağlı birimleri; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddelerine istinaden Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak aşağıdaki Müdürlüklerden oluşturulmuştur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

           Madde 11-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kuruluşu: 5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

           b)Teşkilat Kuruluşu

           1)Özel Kalem Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

           a) Müdür

           b) Memur

           c) İşçi

           d)Hizmet Alım İşçisi

           c) Görevleri:

          1) Temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi alanında Başkanlık Makamının temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerini Belediye Kanunu ve yönergede belirlenen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak. Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi’ni ve Özel Kalem Müdürlüğü bütçesini  harcama  yetkilisi  olarak kullanmak, 

          2) Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek,

          3) Belediye Başkanının emirlerini ilgili şubelere ve yerlere iletmek, sonuçlarını izlemek.
          4) Belediye Başkanının her türlü telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek.
          5) Belediye Başkanının tüm protokolle vatandaşla olan görüşmelerini bir program içerisinde sağlamak. Belediye Başkanlığına gelen vatandaşların sorunlarını çözümlenmesi için ilgili birim ve kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak.

           6) Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vesaire önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol  ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı’na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı’nın iştirak edemediği program, tören v.s.lerde Başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek,

           7) Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek,

          8) Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek,

          9) Belediye başkanının görev, izin, rapor, vekâlet, pasaport, vize işlemlerini takip etmek, sonuçlandırmak ve arşivlemek,

          10) Müdürlük, Belediye Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanı’nın görevi başında bulunamadığı durumlarda Belediye Başkanı’na vekâlet eden Belediye Başkan Vekili’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

          11) Belediye Başkanlığınca verilen diğer görevleri yürütür.

 

 

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

           Madde 12-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kuruluşu: 5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.  

           b)Teşkilat Kuruluşu

           1)Hukuk İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d)Hizmet Alım İşçisi

            c) Görevleri:

           1) Hukuk İşleri Müdürlüğü Afyonkarahisar Belediyesi Kamu Tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile  Yönetmeliklere göre Belediye Başkanı'nca  verilen vekaletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramakla  görevlidir.

           2) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde, Avukatlar vasıtası ile  Belediye Tüzel kişiliğini temsil eder, İcra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli işlemleri yapar ve davaları sonuçlandırır, aleyhe kararları  temyiz eder.

           3) Başkanlık Makamı ve Belediye Müdürlüklerinin istekleri üzerine hukuksal sorunlar hakkında  görüş belirtir.

           4) Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapar ve yaptırır.

ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ

           Madde 13-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kuruluşu: 5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.   

           b)Teşkilat Kuruluşu

           1) Zabıta Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

            a) Zabıta Müdür

            b) Zabıta Amir

            c) Zabıta Komiseri

            d) Zabıta Memuru

            c) İşçi

            d) Hizmet Alım İşçisi

            c) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

            a) Müdür

            b) Trafik Birimi

            c) Ölçü Ayar Birimi

            d) Toptancı Hal  Birimi

            d) Müdürlüğünün  Görevleri:      

            a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

            1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

            2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

 

 

            3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

            4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

            5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

            6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

            7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

            8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

            9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

            10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

            11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

            12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

            13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

            14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

            15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

            16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

            17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

            18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

 

 

            19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

            20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

            21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

            22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

            23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

            24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

            25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

            b) İmar ile ilgili görevleri;

            1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

            2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

            3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

            4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

            c) Sağlık ile ilgili görevleri;

            1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

            2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

            3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

            4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

            5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

            6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

            7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

            8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

            9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

            10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

            11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

            12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

             e) Zabıta Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

             - Zabıta Müdürünün Görevleri

             1) Zabıta  Müdürlüğünü Başkanlık huzurunda temsil eder.

             2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

             3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

             4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

             5) Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

             6)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

             7) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

             8) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

            - Zabıta Müdürünün Yetkileri:

            1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

            2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

            3) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

            4) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi.

            5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

            6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

            7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

            - Trafik Birim Sorumlusunun Görevleri

            1) Trafik Birimi ile  ilgili evrakların cevabı gerektirenlerinin Zabıta Müdürünün gerekirse Üst Makamlarında görüş ve önerileri doğrultusunda ,taslaklarının hazırlanarak resmi yazışmalarının yaptırılması. (Yazışmalarda Türk Dil Kurumu Sözlük ve İmla Kılavuzunda kullanılan Türkçe sözcüklerin kullanılmasına dikkat edilerek ,Başbakanlıkça yayımlanmış Resmi Yazışma Kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.)

            2) Belediye Meclisi tarafından Trafik Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilen konuların görüşülmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre 5 iş günü içerisinde Trafik Komisyonu toplantısının yapılmasını sağlamak.

            3) Belediye Trafik Komisyonu Başkanı tarafından hazırlanan Trafik Komisyonu Toplantı  Gündeminin 5393 Sayılı Belediye Kanun’unu, Uygulama Yönetmelikleri,genelge, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde zamanında tebliğ yapılması ,davetiyelerin çıkartılması,hususlarında gerekli yazışmalar yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.

            4) Belediye Trafik Komisyonunun almış olduğu kararlar ,kanuni gerekçeleri belirtilerek açık ve anlaşılır ifadelerle, yazım ve imla kurallarına uygun şekilde Zabıta Müdürü veya Başkan Yardımcısının görüşü alınarak, Trafik Komisyon Raporları  yazdırılacak,  Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanmak  üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne  gönderilecektir.

            5) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. maddesi hükümlerine göre Gerçekleştirme Görevlisi olarak; harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ile ilgili işlemlerin yaptırılması.

            6) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Birimimize ait taşınır malların düzenli olarak kayıtlarının tutulması ve Kamu mallarının düzenli ve temiz kullanılması için gerekli önlemlerin alınması.

Kamu mallarının düzenli ve temiz kullanılması için gerekli önlemlerin alınması

            7) Birim bürolarının tertipli ,düzenli ve temiz olması için gerekli tüm önlemlerin alınması

            8) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu hükümlerine göre Tüketici Hakem Heyeti toplantılarına  katılması.

            9) Tüm bu görevleri yaparken Anayasaya, uluslar arası antlaşmalara, kanunlara, yönetmeliklere, tebliğ ve talimatlar dikkate alınacak, iş ve işlemlerin hukuka uygun, temel hak  ve özgürlüklere saygılı, din, dil, ırk, renk, mezhep, siyasi düşünce ayrımı yapılmadan, vatandaşa saygı ve güler yüzlü davranılarak gerçekleştirilecektir

            -Trafik Birimi  Tescil Elemanlarının Görevleri

            1) Kentteki tüm servis araçlarının güzergah izin belgelerinin karara bağlanması ve düzenlenmesi  faaliyetlerini yürütmek.

            2) Kent merkezi ile kent merkezinin dışında kalan mahalleler ile köyler arasında çalışan Minibüs ve  otobüslere geçici güzergâh izin belgesinin hazırlaması faaliyetlerini yürütmek.

            3) Ticari Taksi devir işlemlerinde ilgililerin müracaatlarının değerlendirilerek uygunluğu durumunda Ticari Plaka Tahsis Belgesinin hazırlanması faaliyetlerini yürütmek.

 

           4) Her türlü mevzuat ve dosyayı bilgisayar ortamında sınıflandırarak arşivlenmesini sağlamak,

           5) Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer Mevzuata uygun olarak verilecek   her türlü görevi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.

           6) Birim sorumlusu tarafından verilen diğer görevlerin tam ve zamanında yerine    getirilmesini sağlamak, bu görev ve hizmetlerden dolayı Müdürüne karşı sorumludur

           -Trafik Birimi Denetim Elemanlarının Görevleri

           1) 11/04/2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren                 Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği;

           -Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen güzergahlarda  işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin  bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

           -Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

           -Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

           -Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

           -Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

           -Şehirlerarası otobüs terminaline girmeyen şehirler arası  otobüsleri denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

           2) İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından oluşturulan İlköğretim Okulu çocukları için fuar alanında bulunan trafik eğitim pistinde gerekli önlemleri almak.

           3) Trafik Birimine ait kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan zimmet ve tebligatların yapılması.

           4) Tüm bu görevleri yaparken Anayasaya, uluslar arası antlaşmalara, kanunlara,

yönetmeliklere, tebliğ ve talimatlar dikkate alınacak, iş ve işlemlerin hukuka uygun, temel hak  ve özgürlüklere saygılı, din, dil, ırk, renk, mezhep, siyasi düşünce ayrımı yapılmadan, vatandaşa saygı ve güler yüzlü davranılarak gerçekleştirilecektir.

           5) Takip Sistemi üzerinden özel halk otobüslerinden günlük, aylık ve yıllık olarak elde edilen brüt gelir bilgilerini gösterir sistemi ve  uydu takip sistemi sayesinde sayısal haritalar üzerinde, online olarak 7 gün 24 saat takip etmek, gerekli kontrolleri yapmak (hızları, güzergahları nerede ve ne kadar durakladıkları, durak harici yolcu indirip bindirdiğini, hangi yolları takip ettikleri vb..) ve geçmişe yönelik raporlama işlemlerini internet üzerinden  takip etmek ve otobüslerden elde edilen brüt ciro üzerinden sözleşme gereği Belediyemize aktarılacak olan aylık kira bedelinin takip ve kontrollerinin yapılması.

            6) Sözleşmenin 26. Maddesi gereği; otobüslerin çalışma saatlerini ve günlük hareket programlarını düzenlemek üzere ve kanun, yönetmelik, mevzuat ve Belediye Meclisince tespit edilen ücretsiz ve indirimli  taşınmadan yararlanacak kişilere düzenlenecek olan ücretsiz veya indirimli seyahat kartlarının takip ve kontrollerini yapmak.

            - Ölçü Ayar Birimi

            1) Ölçü ve tartı aletlerinin standart olarak belirlenen ölçülere uygunluğu noktasında tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması için muayene ve damgalama işlemlerinin ilgili Yasa ve Yönetmeliklerine göre yapmak,

            2) Ölçü Ayar Memurluğu bulunmayan grup merkezimize bağlı ilçe ve kasabalardaki ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerini yaparak Belediye Başkanı ve Üst yönetimince verilen diğer görevleri yapmakla görevli ve sorumludur.

            -Toptancı Hal Birimi

            1) Toptancı halini işletmek, halin çalışma dönemi veya günleri ile açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,

 

 

            2) Malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak, alt yapı ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak,

            3) Malların ticaretinin serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest rekabetin ortadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak,

            4) Toptancı halinde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak, gerektiğinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek,

            5) Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

            6) İşyerlerinin kiralanması, satışı ve devrine ilişkin işlemler ile toptancı halindeki diğer yerlere ilişkin işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, işyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanların beyan ettiği hususların doğruluğunu araştırmak,

            7) Teminat işlemlerini yürütmek, teminatlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek ve güncellemek, teminattan kesme ve ödemeye ilişkin bildirilen hal hakem heyeti veya mahkeme kararlarını yerine getirmek ya da getirilmesini sağlamak,

            8) İşyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek,

            9) Haldeki diğer yerlerin ve buralarda faaliyet gösterenlerin kayıtlarını tutmak ve güncellemek,

           10) Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünü yapmak,

           11) Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluşturarak uygun görülenleri yayımlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarca istenilenleri vermek,

           12) Bildirim işlemleri ile hal rüsumuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bildirimciler tarafından iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek,

           13) Bu Yönetmelik çerçevesinde, gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

           14) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili idari düzenlemeler yapmak,

           15) Toptancı halin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü mal ve hizmet satın alım işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

           16) Evrak, arşiv, demirbaş ve ayniyatlara ilişkin işlemleri yürütmek, defter ve kayıtları tutmak ve muhafaza etmek, belge ve yazışmaları usulü dairesinde dosyalamak ve saklamak,

           17) Personelin özlük işleri ile diğer işlemlerini yürütmek,

           18) İşyerleri ve haldeki diğer yerlerde faaliyet gösterenler ile bunların çalıştırdıkları kişilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

           19) Toptancı halindeki tahmil, tahliye, hamaliye ve nakliye hizmetlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, gerektiğinde bu işler için hizmet satın almak ve bu amaçla sözleşmeler akdetmek,

           20) Hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

           21) Halin bulunduğu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,

           22) Bildirimde bulunmak üzere doğrudan hale başvuranların bildirim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

           23) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

          24) Toptancı hal yönetim birimi, işyerlerinde faaliyet gösteren üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kaydının, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarların ise vergi mükellefiyeti ile kayıt zorunluluğu varsa ilgili meslek kuruluşuna kaydının güncelliğini her yılın Nisan ayında kontrol eder. Bu kontrol işlemi, ilgili kurum veya kuruluşlarla yazışmak suretiyle yapılır.

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

           Madde 14-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

           a) Kuruluşu: 5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur. 

           b)Teşkilat Kuruluşu

           1)Yazı İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d)Hizmet Alım İşçisi

            c) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdürlük

b) Evlendirme Birimi

            d) Yazı İşleri Müdürünün Görevleri;

            1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

            2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

            3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

            4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

            5) Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

            6)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

            7) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

            (8) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

            e) Yazı İşleri Müdürünün Yetkileri  :

            1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

            2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi, Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

            3) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,        

            4) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi,

            5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

            6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

            7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

            f) Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevleri: Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

         1) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri.

         2) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri.

         3) Genel evrak ile ilgili görevler

            1) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri

            1) Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak.

 

            2) Meclis toplantı gündeminin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden posta veya imza karşılığı ulaştırılmasını sağlamak. Ayrıca gündemin çeşitli yayım organları ile ilanını sağlamak.

            3)  Belediye Meclisinin almış olduğu kararların yazımını sağlamak.

            4) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak.

            5)  Meclis üyelerinin, Meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere puantaj cetvelini hazırlamak saklamak.

            6) Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, Meclis Başkanı ve Meclis Katiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre Belediye Başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edilmeyip kesinleşen kararların yürürlüğe girmesi için 7 gün içinde Mülki amire gönderilmesini sağlamak. Cadde ve sokak isimlerine dair kararları Valilik makamının onayına sunulmasını sağlamak, onaydan sonra gelen Meclis Kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.

            7)  Alınan Meclis kararlarının meclis karar defterine yazılmasını sağlamak Meclis Başkanı ile Meclis Katiplerine imzalatmak. Yıl sonunda kayıtların kapatılması.

            8) Belediye Meclis üyelerinin, toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. İhtisas Komisyonlarının ilgili Müdürlüklerce (Bayındırlık ve İmar Komisyonunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, Trafik Komisyonunun Zabıta Müdürlüğünce, Plan ve Bütçe Komisyonunun Mali Hizmetler Müdürlüğünce) Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen süreler içerisinde toplanmasını sağlamak.

             2) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri

            1) Belediyemiz birimlerinin Belediye Başkanından havaleli konularını gündem maddesi olarak Encümen Başkanlığına sunmak.

             2) 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan Belediye Encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

             3) Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen üyelerine imzalatmak.

             4) Encümen toplantısına katılan Encümen Başkanı ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı için puantaj düzenlemek, gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

             3) Genel Evrakla İle İlgili Görevleri

             1)  Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlardan zimmetle, posta yoluyla ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gelen evrakları kabul etmek, otomasyon sisteminde kayıt altına almak, evrakları tarama cihazından tarayıp sisteme yüklemek, Başkanlık adına ilgili Başkan Yardımcıları tarafından havale edilmesini ve ilgili birim/birimlere birimlere normal evraklarda havaleden sonra 3 saat içerisinde, ivedi evraklarda 15 dakika içerisinde ulaştırılmasını sağlamak. Defter kayıtlarının her ay çıktılarının alınarak yılsonunda kayıtları kapatmak.

             2) Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından posta ile gönderilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birim/birimlere üst yazı ile zimmet karşılığı teslim etmek. Şahsen dilekçe ile yapılan başvurularda “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” “Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde sunulması” başlıklı 3. maddesi (1) fıkrası “Kamu hizmetlerinin, başvuru yapılan ilk kademeden sunulması ve sonuçlandırılması, başvuru mercii ile karar/onay mercii arasında birden fazla kademe oluşturulmaması esastır. İdare, başvuruların, doğrudan kamu hizmetini sunan birime yapılmasını ve ilk kademede sonuçlandırılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmü gereğince dilekçe sahiplerini dilekçelerindeki konularına göre ilgili birime/birimlere yönlendirmek.

              3)  4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu dahilinde gelen evrakı kayda aldırmadan işlem ifası için Bilgi edinme Birimine erişimini sağlamak.

              g) Evlendirme Birimin Görevleri    :

             1)  Belediyemize  başvuru  yapan çiftlere nikah akdi için gerekli olan evrakları temin etmeleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.

             2) Nikah akidlerinden sonra Mernis nikah bildirimi ile kütüklerine evliliklerini tescil ettirmek için formları Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

             3) Nikah başvuru evraklarını  tamamlayan çiftlerin nikah akdi gün ve sırasının verilmesini sağlamak.

             4)  Belediyemize başvuru yapan tüm çiftlerin nikah akidlerinin Nikah Memurları aracılığı ile gerçekleştirilmesini sağlamak.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 Madde 15 -Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Kuruluşu: 5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.   

             b)Teşkilat Kuruluşu

             (1)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  a) Müdür

  b) Memur

  c) İşçi

  d)Hizmet Alım İşçisi

              c) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

  a) Müdür

  b) Memur Özlük ve Eğitim Servisi

  c) İşçi ve Sözleşmeli Özlük Servisi

  d) Hizmet Alım İşçileri Özlük Servisi

              d) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  Görevleri:

             1) Memur, Sözleşmeli ve İşçi personellerin özlük ve mali haklarının takibi,

             2) Memur ve İşçi personellerin emeklilik işlemleri,

             3) İş talep dilekçelerini incelemek ve sonucundan bilgi vermek,

             4) Memur, Sözleşmeli ve İşçi Personel Disiplin Kurulu iş ve işlemleri,

             5) Memur personellerimizin intibak ve Hitap programına girişlerinin sağlanması,

             6) Memur ve işçi personellerin fazla mesai işlemleri,

             7) Aduybis (Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemi) Bilgi girişlerinin yapılması veri girişlerinin güncellenmesi ve takibi,

             8) Afyonkarahisar Belediyesi personellerinin hizmet içi eğitim yönetmeliğine uygun olarak  hizmet içi eğitim yapmak,

            9) Norm kadro iptal ve ihdas işlemleri,

            10) Toplu-İş sözleşmesi işlemleri,

            11) Sözleşmeli personel işlemleri,

            12) Müdürlüğümüze gelen evrakların süresi içinde cevaplanmasının sağlanması,

            13) Aylık sigorta prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek, internet ortamında SGK’ya bildirge ile gönderilmesi,

            14) Memur, Sözleşmeli ve İşçi personellerin 657 Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı                                                               Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,4857 sayılı İş Kanunu ile 1475 Sayılı İş Kanununun 14. maddesi, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi Kanunları ile belirlenen özlük ve mali haklarının takibini sağlamak,

 

 

            15) Belediyemize memur, işçi, sözleşmeli personel ve geçici işçi personellerin işe giriş ve çıkış işlemleri yapmak,

           16) Görevde Yükselme sınav yönetmeliği göre sınava katılıp başarılı olan Memur Personellerin atama işlemleri yapılması,

           17) Hizmet Alım İşçilerinin Özlük Takibi,

           e)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

           -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görevleri

           1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

           2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

           3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

           4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

           5) Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

           6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

           7) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

           8) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

            -İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Yetkileri :

1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi, Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

3) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,                                                                                    

4) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans  değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi,

5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

            -Memur Özlük ve Eğitim Servisinin Görevleri

           1) Memur personellerin özlük ve mali haklarının takibi yapmak,

           2) Memur özlük işleri yazışmalarını yapmak,

           3) Memur intibak ve hizmet cetvellerinin düzenlenmesi sağlamak,

           4) Kesenek bilgilerini İnternet ortamında göndermek,

           5) Memur personellerin izin işlemlerinin takibi sağlamak,

           6) Memur özlük işleri servisine gelen evrakların süresi içinde cevaplanmasının sağlanması,

           7) Kurumlar arası ve kurum içi yer değiştirme işlemleri yapmak,

           8) Memur personellerin fazla mesai işlemleri yapmak,

           9) Hitap programına veri aktarmak,

          10) Üst görev (Müdürlük v.b) vekâlet yazılarını hazırlayıp, duyurmak,

          11) Memur personelin yeşil pasaport ile gri pasaport ön işlemlerini düzenlemek,

          12) Aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

          13) Terfi ve atamalarla ilgili işlemleri yapmak,

          14) Aduybim Bilgi girişlerinin yapılması sağlamak,

 

          15) Sivil Savunma İşlemlerinin takibi yapmak,

          16) Hitap programına veri aktarmak,

          17) Memur personelin yeşil pasaport ile gri pasaport ön işlemlerini düzenlemek,

          18) Kurumlar arası resmi yazışmalar yapmak,

          19) Hizmet içi eğitim düzenlenmesini sağlamak için gerekli yazışmaları yapmak,

           - İşçi ve Sözleşmeli Özlük Servisi

          1) İşçi personellerin özlük ve mali haklarının takibi sağlamak,

          2) İşçi özlük işleri yazışmaları yapmak,

          3) İş talep dilekçelerini incelemek ve sonucundan bilgi vermek,

          4) Sözleşmeli personel işlemleri yapmak,

          5) İşçi özlük işleri servisine gelen evrakların süresi içinde cevaplanmasının sağlanması,

          6) Gerektiğinde toplu iş sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak, toplu iş sözleşmesi toplantılarına katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

          7) İşçi personellerin emeklilik işlemleri yürütmek,

          8) İşçi alımında sınav, mülakat ile ilgili işlemler yapmak,

          9) İşçi Personel Disiplin Kurulu iş ve işlemleri yapmak,

         10)Toplu-İş sözleşmesi işlemleri yapmak,

         11) Aylık sigorta prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek, internet ortamında e-bildirge ile göndermek,

         12) İşçi personellerin 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu,  Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunları ile belirlenen özlük ve mali haklarının takibini sağlamak,

         13) Sosyal Güvenlik Kurumu ile her türlü yazışmaları yapmak,

         14) Belediyemizde görev yapan geçici işçilerin vize işlemlerini yapmak,

         15) Toplum Yararına Çalışma Projelerinin takibi , tahakkuklarını ve İşkur ile her türlü yazışmalar yapmak,

         16) Müdürlüğün kırtasiye, fotokopi, ozalit, dosyalama vb. taleplerini ve ihtiyaçlarını yerine getirmek,

         17) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

         18) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

         19) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

          20) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

          21) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

          - Hizmet Alım İşçileri Özlük Servisi

         1) Hizmet Alım İhalelerinde çalışan personelin özlük takibinin yapılması.

         2) Kurumlar arası resmi yazışmalar yapmak,

         3) Birime gelen ve giden tüm evrakların, usulüne uygun olarak düzenlenmiş evrak kayıt defterine (sayfa numaraları verilmiş, mühürlenmiş, sayfa sonuna defterin kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilerek imzalanmış) kayıtlarının yapılması, ilgili birimlerine göre tasnif edilerek havalesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü veya Personel Şefinin havalelerine müteakip, kayıtları yapıldıktan sonra zimmet defteri ile ilgili kişilere, normal evraklarda havaleden sonra  saat içerisinde, ivedi evraklarda 15 dakika içerisinde ulaştırılmasını sağlamak,

 

          4) Birimden çıkan tüm resmi yazışmaların birimde kalacak olan nüshasına mutlaka parafe bölümü açılacak, evrakı yazan,Birim Müdürü tarafından parafe edilerek, imzadan sonra ilgili dosyasına, Standart Dosya Planına göre dosyalamasını sağlamak,

          5) Birimimizde açılacak olan dosyaların Standart Dosya Planına göre açılması ve Birimdeki tüm dosyalar her yıl başında tasnif edilecek yeni  yıla ait dosyalar Arşiv Yönetmeliğinin hükümlerine göre tanzim edilerek düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,

          6) Gizli gelen ve giden evrakların usulüne uygun olarak tutulup gizlilik şartlarına uygun olarak dosyalanmasını sağlamak,

          7) Müdürlükle ilgili evrakların cevabı gerektirenlerinin İnsan Kaynakları Müdürünün gerekirse Üst Makamlarında görüş ve önerileri doğrultusunda, taslaklarının hazırlanarak resmi yazışmalarının yaptırılması( Yazışmalarda Türk Dil Kurumu Sözlük ve İmla Kılavuzunda kullanılan Türkçe sözcüklerin kullanılmasına ve birim kodlarına dikkat edilerek, Başbakanlıkça yayımlanmış Resmi Yazışma Kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.) sağlamak,

MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ

           Madde 16- Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kuruluşu: 5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.  

           b)Teşkilat Kuruluşu

           1)Mali Hizmetler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d)Hizmet Alım İşçisi

           c) Görevleri:

           1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye kanununun ilgili maddeleri hükümlerince belirtilen iş ve işlemleri bağlı müdürlük ve birimlerce yapmak ve yaptırmak.

          2) Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
          3) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

          4) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek

          5) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak

          6) İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak

          7) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine  gerekli bilgileri sağlamak.

          Muhasebe Servisi Görevleri ve  Sorumluluğu :

          1) Belediyemizin Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine   ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerinin yasal mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

           2) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur.

           3) Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

           4) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

           5) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek

 

 

           6) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak

           7) İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak

           8) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine  gerekli bilgileri sağlamak.

           9) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediye gelirlerinin tahsilatını yapmak ve Tahsili sağlanamayan gelir bakiyelerini ilgili servilere bildirerek yasal süreçleri başlatmak.

    Tahakkuk Tahsilat Birimi:

          1) Belediye gelirlerini tarifelerin Ekim ayı Meclis toplantılarına sunarak tespitini yapmak .                          

          2) Tespit edilen tarifeler doğrultusunda gelirleri toplamak.

          3) Satışı yapılan gayrimenkullerin paralarını tahsil etmek , borcu bitenleri Emlak Birimine bildirmek.

          4) İlan -Reklam Vergilerini takip ve tahsilini sağlamak, tahsil edilemeyenleri İcra Birimine bildirerek tahsilini sağlamak.

          5) Belediye gayrimenkullerinin kiralarını yapılan kira sözleşmesine göre tahsilatını yapmak.

          6) Elektrik Tüketim ve Haberleşme vergilenin beyanını alarak bankaya intikalini sağlamak.

          7) Yangın  Sigorta beyannamelerini takip ve vergisini tahsil etmek.

          8) İhalesi olan kurumlara Belediye Tellalı gönderip satışın yapılmasını sağlamak , tellaliye harcını tahsil etmek.

          9) Semt pazarında ve şehir içerisindeki işgaliye harçlarını toplamak.

          10) Eğlence Vergilerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.

          11) Şehir içinde faaliyet gösteren Toplu Taşıma araçları, Taksi,Nakliye,Servis araçları  ve peron izin belgesi ücretleri tahakkuk ve tahsilatını yapmak,

          12) Belediye birimlerini veznelerde toplanan paraları bankalarda ki Belediye hesabına intikalini sağlamak.

          13) Pazaryeri tahsildarlarının kestikleri makbuzları kontrol ederek bankalara intikalini sağlamak.

          14) Yukarıda belirtilen görevlerin koordinasyonunu sağlamak ve kontrolünü yapmak.

          Emlak Çevre Temizlik Birimi :

          1) Emlak ve Çevre Temizlik Birimimiz; Emlak Vergisi tahakkuk-tahsilatlarını takip ederek Emlak beyanında bulunmayanlara  beyana çağrı göndermek,

          2) 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununun 32. Maddesi gereği Emlak kaydı olmadığı tespit edilen mükelleflere ait taşınmazlar hakkında idarece tarh.işlemi yapmak,

          3) 3239 sayılı Kanunla 1986 yılından itibaren Belediyelere bırakılan Emlak Vergisi ile 1993 yılında 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa mükerrer 44.maddeyle eklenen 3914 sayılı kanunun gereğince çevre temizlik vergisi tahakkuk ve tahsil işlemlerini kanunlara uygun olarak yapmak,

          4) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 31. maddesine göre arsa m2 birim fiyatının tespiti için takdir komisyonu oluşturulmasını ve asgari m2 birim değerinin tespitinin yapılmasını sağlamak,

          5) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33. maddesine göre tadil edilen nedenlerden dolayı değişiklik beyanı almak,

          6) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10. maddesine göre bina; 20. maddesine istinaden  de arsa ve arazi vergisi tarh ve tahakkukunu yapmak,

          7) 3914 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden çevre temizlik vergisi bildirimlerini almak ve gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceklerini belediye meclisince belirlenmesini sağlamak,

 

 

          8) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23. maddesi ve 27. maddelerine istinaden süresinde verilmeyen beyanlar ve bildirimler için beyana çağrıda bulunmak,

          9) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanuna istinaden takip ve tahsil işlemlerini yapmak,

           10) Belediye Gelirleri kanununun 87. ve 88. Maddeleri gereği Su ve Kanalizasyon hatlarında yapılan çalışmalardan dolayı Harcamalara Katılım Vergisi tahakkuk ve tahsilat işlemlerini takip etmekle sorumludur

            İcra Takip Birimi:

            1) Servise gelen ve giden tüm evrakların, usulüne uygun olarak bilgisayara ve evrak kayıt defterine numara vererek kaydedilmesi.

            2) Gelen giden tüm evrakları usulüne uygun olarak Standart Dosya  Planına göre dosyalanması.

            3) Hazırlanan bu dosyaların Arşiv Yönetmeliği hükümlerine göre tanzim edilmesi.

            4) Tüm posta hizmetlerinin yürütülmesini sağlayarak, mükelleflerin adreslerine ödeme emri tebliği vs. gönderme.

            5) Servisin her türlü ihtiyacını tespit ederek, ilgili birimlere gerekli talep formlarını düzenlemek suretiyle giderilmesine çalışmak.

            6) Servise gelen mükelleflerin dilek ve şikayetlerini dinleyerek birim amirlerine yönlendirmek.

            7) Amme borcunu ödememekte ısrar eden mükellefler hakkında gerekli haciz işlemlerini başlatmak için dosya işlem sırasını takip etmek.

            8) Kesin olarak ödenmeyen amme alacakları tespit edilip, gerekli olan yazışmaları ve haciz bildirilerini hazırlamak.

            9) Hazırlanan haciz bildirilerini ilgili kurumlara göndermek.

           10) Bankalara haciz bildirisi göndererek Amme borcu olan kişilerin hesaplarının bloke edilmesini sağlamak.

           11) Tapu Sicil Müdürlüğü’ne haciz bildirisi göndererek tapu kayıtlarını haciz şerhi koydurmak.

           12) Emniyet Müdürlüğüne haciz bildirisi göndererek, araç kayıtlarına haciz şerhi koydurmak.

           13) Vergi borcunu ödemeyi kabul eden ve ödemede bulunan amme borçlusu kişilere ilgili kurumlar tarafından uygulanan haciz işleminin kaldırılmasını sağlamak.

           14) Kurum menfaati ve kişilerin menfaati gözetilerek haciz işlemlerini hızlandırmak suretiyle gerekli yasal işlemleri  yapmak  sonuçlandırmak.       

Strateji Geliştirme Ve Raporlama Birimi:

1) Afyonkarahisar Belediyesinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18(a) bendi gereğince 5 Yıllık  Stratejik Planı hazırlanması.

2) Afyonkarahisar Belediyesinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18(a) bendi gereğince Yıllık  Performans Programı hazırlanma

3) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Afyonkarahisar Belediyesi’nin Yıllık Faaliyet raporu hazırlanması.5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Afyonkarahisar Belediyesi’nin Dönemsel Faaliyet raporu hazırlanması.

4) Afyonkarahisar Belediyesinin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanması ve günün şartlarına uygun olarak revize edilmesi.

5) Afyonkarahisar Valiliği İl Koordinasyon Müdürlüğü tarafından istenilen dönemsel Belediyemiz İl koordinasyon ve İl Brifing Raporlarını hazırlanıp gönderilmiştir. Belediyemizin yatırımları İKİS internet portalına veri girişleri belirli dönmelerde düzenli olarak girilmesi.

 

 

6) İlimiz İl Afet ve Acil Durum hizmetleri (Aduybis) doğrultusunda belediyemiz ile ilgili ekiplerin oluşturulması ve bilgilerin güncellenmesi çalışmalarının; düzenli olarak takibi ve güncellenmesinin yapılması.

7) Elektronik Kamu Yönetim Bilgi Sistemi (KAYSİS) altında Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) üzerinde bilgi girişi ve güncellemelerin yapılması.

8) TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi tarafından Kalkınma Bakanlığının mali desteği ile 2001 yılından günümüze yayında olan; YerelNET Yerel Yönetimler Portalı’na kurumuz adına veri girişlerinin yapılması ve güncellenmesi.

9) T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı Projesi (Yerel Bilgi) web portalına kurumuz adına veri girişleri girme ve güncelleme işlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.

10) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

            Emlak Kira Birimi:

            1) Birime gelen ve giden tüm evrakların, usulüne uygun olarak düzenlenerek evrak kayıt defterine ve bilgisayara kayıtlarının yapılması.

            2) Birimden çıkan tüm resmi yazışmaların birimde kalacak olan nüshasına parafe bölümünün açılarak, evrakı yazan Birim Sorumlusu tarafından parafe edilmesini, imzadan sonra ilgili dosyasına, Standart Dosya Planına göre dosyalanması.

            3) Birimimizde açılacak olan dosyaların Standart Dosya Planına göre açılması ve Birimdeki tüm dosyaların her yılbaşında tasnif edilerek yeni yıla ait dosyalar Arşiv Yönetmeliğinin hükümlerine göre tanzim edilerek düzenli bir şekilde tutulması.

            4) Gizli gelen ve giden evrakların usulüne uygun olarak tutulup gizlilik şartlarına uygun olarak dosyalanması.

            5) Birim ile ilgili evrakların cevabı gerektirenlerinin Emlak Kira Satış Birim Sorumlusunun gerekirse Üst Makamlarında görüş ve önerileri doğrultusunda, taslaklarının hazırlanarak resmi yazışmalarının yapılması.

            6) Birim bürolarının tertipli, düzenli ve temiz olması için gerekli tüm önlemlerin alınması.

            7) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Birimimize ait taşınır malların düzenli olarak kayıtlarının tutulması ve Kamu mallarının düzenli ve temiz kullanılması için gerekli önlemlerin alınması.

            8) Kamu ihale çerçevesinde birimimizle ilgili alımlar için düzenlenecek evrakların (onaylar vb.) gibi evrakların bilgisayar da ilgili programda yazılması ve takibinin yapılarak düzenli olarak dosyalarında saklanması.

            9) Birim Sorumlusu, Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arızi (diğer) görevleri yapması.

            10) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satış ve kiralama ihaleleri ile ilgili bütün yazışmalarının hazırlanıp, ilgili Birimlere dağıtımını ve koordinasyonunu sağlamak.

            11) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satış ve kiralama ihalelerinde Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak.

            12) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre yapılacak olan satış ve kiralama ihalesinde Meclisin Encümene verdiği yetkiye istinaden Encümen tarafından alınacak olan satış ve kiralama şartlarının tekliflerini hazırlamak.

            13) Satış veya kiralama şartlarının belirtilmesi ile alınan Encümen Kararına istinaden hazırlanan ihale ilanlarının yayınlanması için ilgili birim ve kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak.

            14) Encümen tarafından belirlenen şartname şartlarının ve ihale ilanlarının çoğaltılarak isteklilere verilmesini sağlamak.

 

 

            15) Encümen tarafından belirlenen ihaleye son katılım tarihi ve saatine kadar ihaleye katılan müracaatçı dosyalarının alınarak kontrollerinin yapılıp, yazılı olarak kayıt altına alınması.

            16) İhale için gerekli olan ve ihale esnasında imza altına alınacak tüm belge ve yazıların hazırlanması İhale esnasında komisyon tarafından ve katılımcı tarafından imzalanacak olan evrakların imza altına alınmasını sağlamak.

            17) İta amiri tarafından ihalenin onaylanacaksa imza altına alınması ve İhale üzerinde kalan şahıs/şirketlere ihale bedelini ve masraflarını yatırarak sözleşme yapılması için tebligat çekilmesi.

            18) İhale üzerinde kalan şahıs/şirket ile Belediyemizle noterden kiralama mukavelesi yapması için kira sözleşmesi ve kira kontratosunun hazırlanması.

            19) Satış İhalelerinde satışı yapılan gayrimenkulün borcunun Encümen Kararındaki hükümlere göre ödeme talimatının hazırlanması, tahsilâtı yapacak olan ilgili birime tahakkukunun hazırlanması, Borcu bittiğinde ise Tapu Tescili için tekliflerin yapılarak Encümen Kararının alınmasını sağlamak.

            20) İhale üzerinde kalan şahıs/şirket ile Belediyemiz arasında noterden yapılan kiralama sözleşmesinin aslı ile müstecirin bilgi ve belgelerinin standart dosya planına göre tanzim edilmesi.            

            21) Belediyemiz ile müstecir arasında noterden yapılan kira mukavelesine istinaden kiralamış olduğu gayrimenkulü hali hazır vaziyette teslim edildiğini gösterir tutanağın imza altına alınmasını sağlamak.

            22) Müstecirin İhale aşamasında teminat olarak yatırmış olduğu bedellerin kendisine iadesi için ilgili birimler ile yazılı koordinasyonun sağlanması.

            23) Müstecirin kiralamış olduğu gayrimenkulün elektrik, su vb. aboneliklerinin müstecir tarafından yapıldığının kontrollüğü için ilgili birimlere gerekli yazıların yazılmasını ve takibini yapmak.

            24) Kiralaması ya da satışı yapılan gayrimenkullerin kira bedellerinin veya satış bedellerinin düzenli bir şekilde ödenmesi ve tahsilâtı yapacak olan ilgili birim tarafından şartname hükümlerince belirlenen ödeme planına göre tahsil ve takibinin yapılması için, tahakkuk yazılması.

            25) Kiralaması ya da satışı yapılan gayrimenkullerin müsteciri ya da alıcısının verdikleri dilekçeye istinaden istek ve taleplerinin değerlendirilerek ilgili kanun ve şartname hükümleri çerçevesinde cevaplandırılması, gerektiği takdirde Encümene havale edilmek suretiyle tekliflerinin hazırlanması.

            26) Yapılan ihalelerle ilgili tüm evrakların standart dosya planına göre tanzim etmek.

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ

            Madde 17- Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

            a) Kuruluşu: 5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

            b)Teşkilat Kuruluşu

            1)Veteriner Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d)Hizmet Alım İşçisi

            c) Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

            1)  21 Mayıs 2011 Tarih ve 27940 sayılı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları hakkındaki  Yönetmelik  çerçevesinde Haşerelerle Mücadele Etmek.

            2)  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği ( MADDE 7) çerçevesinde;

 

            a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla,

            b) Geçici bakım evine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerinin yapılmasına, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla,

           c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,

           d) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler olmak üzere sahip hayvan bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonun sağlanmasıyla,

           e) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla,

           f) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle,

           g) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi kurum ve kuruluşlar için Ek – 4 teki Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu yada sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla,

           h) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesiyle,

           ı) Geçici bakımevlerinde ticari amaçla hayvan üretiminin engellenmesiyle,

           i) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla,

           j) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defteri’ne kayıtlarının yapılmasıyla,

           k) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü yada hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde belediye görevlilerince hayvanları geçici hayvan bakımevlerine göndermek yada sahiplendirmekle,

           l) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen kişilere Ek-4 teki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle,

           m) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmekle,

           n) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmekle,

           o) Bu yönetmeliğin 50. Maddesi gereğince el konulan hayvanların sahiplendirilmesini yada kontrol altına alınmasını sağlamakla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almak.

           3) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu ve aynı kanunun ilgili yönetmelikleri çerçevesinde Belediyelere verilen görevleri yürütmek.

 

           4) 5393 sayılı Belediye Kanunu,Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun, diğer kanun ve yönetmeliklerin  Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

           5) İl Hıfzısıhha Kurulu, Mahalli Çevre Kurulu, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ve Hayvanları Koruma Kurulu gibi kuruluşların almış olduğu kararlarda Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

           6) Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara reçete karşılığında ilaç yardımı yapmak, Gayri Sıhhi Müessese, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ve Hafta Sonu Tatil ruhsatlarına komisyon üyesi olarak katılmak ve işyerlerinin denetimini sağlamak.

           d) Veteriner İşleri Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

           -Veteriner İşleri Müdürünün Görevleri

           1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

           2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

           3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

           4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

           5) Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

           6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar   doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

           7) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

           8) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

           -Veteriner İşleri Müdürünün Yetkileri:

           1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

           2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi, Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

           3) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,       

           4) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi,

           5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

           6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

           7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

           Madde 18-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kuruluşu: 5393 Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

           b)Teşkilat Kuruluşu

           1) İşletme Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d)Hizmet Alım İşçisi

            c)Müdürlüğün Teşkilat Yapısı

  İşletme Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)                  a) Müdür

b)       

c)                  b) Asfalt Üretim Tesisi Birimi

d)                 c) Muhasebe ve Tahsilat Servisi

e)                  d) Otoparklar Servisi

f)            e) Sosyal Tesisler Servisi

            d)İşletme Müdürünün Görevleri

            1) İşletme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek

            2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisidir Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.

            3) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin

görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için yetkisi içinde tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek.

            4) Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

            5) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır. Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak

            6) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak.

            7) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilebilmesini sağlamak ve

hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak.

            8) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

            -İşletme Müdürünün Yetkileri:

1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi, Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

3)Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

4)Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi,

5)Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

6)Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7)Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

            Muhasebe Servisinin Görevleri:

1) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin kendilerine verilen Tek Düzen Muhasebe sisteminde ve Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kayıt altına almak, Vergi Usul kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli defterleri tutmak, kayıtları yapmak ve beyannameleri vermek.

            2) 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun ilgili Maddeleri ve belediye meclisi ve encümenin belirleyeceği gelirle alakalı tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yaptırmak ve denetimlerini yapmak.

            3) İşletmelerden gelen tahsilatları banka hesabına teslimatla yatırıp kontrol etmek.

            4) Zamanında alınamayan gelirleri ilgili işletme sorumlularına takip ettirip gerekirse yasal tahsilat işlemini başlatmak ve sonuçlandırmak.

            5) İşletme Müdürlüğünün giderlerini yapmak, 

            6) Belediye muhasebe yetkilisi ile koordineli çalışmak.

            (7) Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek.

 

            8) Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütmek.

            9) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurmak,

            10) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarmak.

            11) Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.  Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak.

            Asfalt Üretim Tesisi Birimi Görevleri:

1) Asfalt Üretim Tesisi Her an Üretimime hazır bulundurmak.

            2) Asfalt Üretim Tesisinde bulunan makinelerin bakımını yapmak ve yaptırmak.

            3) Asfalt Üretim Tesisinde TSE standartlarında asfalt üretmek, TSE standardında üretilip üretilmediğini kontrol etmek.

            4) Asfalt Üretim Tesisinde bulunan Laboratuara gelen numunelerin deneylerini yapmak

            5) Asfalt Üretim Tesisinde görevli personelin sevk ve idaresini yapmak.

            6) Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak.          

Otoparklar Servisi  Görevleri:

1) Otoparklarını tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletmek.

            2) Şehir içinde kısa süreli parklaşmayı teşvik etmek ve uzun süreli parklaşmayı ana arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışma yapmak.

            3) Otoparkların bulunan makinelerin bakımını yapmak ve yaptırmak.

            4) Otoparklarda görevli personelin sevk ve idaresini yapmak.

            5) Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak.

            Sosyal Tesisler Servisinin Görevleri:

(Kocatepe Gezi Teknesi)

1) Akarçayda faaliyet gösteren Kocatepe Gezi Teknesi ve Deniz Bisikletlerini Yönetip işletmek.

            2) Gezi teknesi ve Deniz Bisikletlerine binen vatandaşların güvenliklerini sağlamak.

            3) Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak.

            Hanımlar Lokali:

1) Kültür sosyal işler Müdürlüğüyle ortak Sosyo-Kültürel faaliyetlerde bulmak.

            2) Eğitsel hizmetler (Temel Eğitimler,Resim,El Sanatları vb.) faaliyetlerde bulunmak.

            3) Sportif hizmetler (Yüzme,Fitness,Plates) faaliyetlerde bulmak.

            4) Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak.           

Taş Medrese:

1) Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüyle ortak Sosyo-Kültürel faaliyetler bulunmak.

2) Eğitsel Hizmetler (Geleneksel El Sanatları,Unutulmaya Yüz Tutmuş Kültürel Sanatlar vb.) faaliyetlerde bulunmak.

3) Müdürce verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Madde 19-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

            a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

            b) Teşkilat Kuruluşu

 

            1)Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d) Hizmet Alım İşçisi

            c) Müdürlüğün Teşkilat Yapısı

            a) Satınalma Birimi,

            b) Bilgi İşlem birimi,

            c) Konsolide Yetkilisi,

            d) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri:

1) Birim görevlilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.

2) Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlamak.

3) Belediye Başkanlık Makamı ve Bağlı Başkan Yardımcısı tarafından verilecek görevleri ifa etmek.

4) Kamu İhale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde belediye birimleri ve müdürlüklerinden gelen talepleri; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu gereğice ihalelerini yapmak.

5) Müdürlüklerden gelen taleplere istinaden ihalesi yapılan mal ve hizmet alım işlerine ait sözleşmeler imzalandıktan sonra dosyaları hazırlanarak ilgili müdürlüğe göndermek ve suretini müdürlük arşivinde muhafaza etmek.

6) Müdürlük bütçesini hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

7) Müdürlük Faaliyet Raporunu hazırlayıp, bağlı bulunduğu başkan yardımcılığına sunmak.

8) Belediyeye ait taşınır  kaydını tutmak, fiyatlandırmasını yapmak, envanterini yaparak mali hizmetler müdürlüğüne göndermek, ekonomik ömrünü tamamlayan taşınır malların terkinin yapmak.

            Yetki ve Sorumluluklar

            e)Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri:

1) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki, yönetim görevlerini yerine getirir.

2) Başbakanlıkca gönderilen bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.

3) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

4) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili raporları hazırlamak.

5) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, planlayıp programlamak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak.

6) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün genel hedefleri, politikaları stratejileri ve programları ile ilgili olarak belediye üst yönetimine önerilerde bulunmak, onaylanmış hedefler ve planlar çerçevesinde Müdürlük faaliyetlerinin daha etkin bir düzeyde gerçekleşmesini sağlamak.

7) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün her düzeydeki personeline verimli çalışabilecekleri bir çalışma ortamını, uygun mekân, araç gereç ve donanımı sağlamak.

8) Müdürlük hizmetleri ile ilgili mer-i mevzuat çerçevesinde hizmetlerin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

9) Bağlı şefliklerin iş ve işlevlerindeki organizasyon ve koordinasyonu ve tüm işlemlerini usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

10) Müdürlük görevlerinin gerçekleştirilmesinde birinci derecede sorumlu olarak planlama, koordinasyon ve uygulamaları gerçekleştirmek.

11) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

            f) Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:

1) Birimler arası faaliyetleri kontrol etmek.

 

2) Temasta bulunulan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yönetmek.

3) Müdürlük çalışmalarının sonuçlarını kontrol etmek ve değerlendirmek.

4) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamında uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi.

5) Bağlı şefliklerin kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme.

6) Emrindeki personelin terfi, atama, takdir ve cezalandırılmasına ilişkin görüşlerini Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına iletmek.

7)  Emrinde çalışanlarla toplantı yapmak, bilgi, öneri ve istekleri değerlendirmek.

8) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, Başkanlıkça uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek.

9) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararları ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.

10) Müdürlük yıllık bütçesini şefliklerden/personelden gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp: Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

11) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan Müdürlük ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek, Müdürlüğün birim performans ve birim faaliyet raporlarını hazırlayıp, ilgili Müdürlüğe göndermek.

12) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

13) Gelen ve giden evraklarda incelemeyi yaparak, personele havalesi ve takibini yapmak.

14) Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

            g) Destek Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları:

5393 sayılı Belediye Mevzuatı, belediye ile ilgili diğer mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

             ğ) Satınalma Biriminin Görev ve Sorumlulukları :

             a) Doğrudan temin

 1) Belediye Müdürlüklerinden gelen ve bütçe ödeneği bulunan talepler için doğrudan temin onay belgelerine göre piyasa araştırması yapar.

 2) Yapılan piyasa araştırmalarını toplar, gerekli hallerde talepte bulunan müdürlükle teknik şartnameye göre teklif değerlendirmelerini yapar.

 3) Yapılan değerlendirmeler sonucuna göre tüm teklifleri piyasa fiyat araştırma tutanağına kayıt eder.

 4) Teklif üzerinde kalan istekli, tedarikçi ve yapımcılardan talep edilen mal veya hizmet alım işini (harcama yetkilisinin talebi üzerine gerekli durumlarda sözleşme ile) temin eder.

 5) Temin edilen malzemeleri taşınırlar kayıt birimine faturası ile birlikte teslim eder.

 6) Birimiyle ilgili yasal mevzuatları takip eder, güncellemelere uygun şekilde çalışmalarını yapar.

 7) Birimiyle ilgili yazışma evraklarının takibini yapar.

             Bu birimdeki personel bu görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden Destek Hizmetleri Müdürüne karşı sorumludur.

             h) Bilgi İşlem Biriminin Görev ve Sorumluluklar:

 1) Tüm birimlerin kendi çalışma esaslarına göre hazırlanmış olan Otomasyon Programının sorunsuz çalışmasını ve birimler arası ortak olan konularda veri formatları oluşturarak, birimlerin ihtiyacı olan programsal değişiklerin yapılmasını sağlamak.

 

 2) Tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının giderilmesini sağlamak.

 3) Bilgi işlem Sisteminin teçhizatı ve programlarının alındığı kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, sözleşme hazırlamak, gerekli servisi almak, teçhizatı verimli, etkili, ekonomik, düzenli kullanımını sağlamak, gerekli önlemleri onaya sunmak, uygulamaya koymak.

 4) Belediyenin resmi web sayfasının sürekli güncel tutulmasını sağlamak.Başkan, Başkan Yardımcılarının, Müdürlerin hazırlamış oldukları taslakların programsal altyapısını sağlayarak ilgili birimlerce raporların üretilmesini sağlamak. Bu birimdeki personel bu görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden Destek Hizmetleri Müdürü’ne karşı sorumludur.

            ı) Konsolide Yetkilisi

1) Belediye Birimlerinin taşınır taşınmaz hesaplarının konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere atanır.

2) Taşınır taşınmaz konsolide görevlisi, Malî hizmetleri Müdürlüğü adına taşınır taşınmaz kayıt işlemlerinden sorumludur.

3) Konsolide görevlisi, harcama birimlerinin taşınır  kayıt kontrol yetkililerinden aldığı taşınır hesap cetveller ile Belediye Başkanı tarafından hazırlanan Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini Belediye Başkanı adına gerekli tarihlerde hazırlar.

4) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri ile koordineli çalışır.

5) Kaydı yapılan faturaları muhasebeye elektronik ortamda taşır.

6) Talepte bulunan harcama yetkililerine ödeme emrini tanzim ve zimmetle teslim eder.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Madde 20-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

            a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

            b)Teşkilat Kuruluşu

            1) Fen İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d)Hizmet Alım İşçisi

           c) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Yapım Birimi

c) Yol Birimi

d) Asfalt Birimi

e) Makine İkmal Bakım Onarım ve Şehir içi Ulaşım Birimi

           d) Fen İşleri Müdürlüğünün  Görevleri:

           1) Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu,1580 Sayılı Belediye Kanunu,3194 Sayılı İmar Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2683-5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ayrıca diğer mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile birlikte yeni çıkacak kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda her türlü çalışmaları tamamlamak.

            2) Kendi hizmet alanı içine giren İşlerin Yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Belediye Başkanının onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yapmak ve yaptırmak,

            3) Belediye sınırları dahilinde meydan, bulvar, cadde ve ara yolları yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,

 

 

            4) Başkanlıkça onanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç,binek aracı, iş makinaları ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine ilişkin şartnameleri hazırlamak ve hazırlatmak,

            5) 5393 sayılı Kanun gereği Belediye Encümen toplantılarına üye olarak katılmak.

6) Belediyemiz tarafından yaptırılması düşünülen her türlü üst yapı, tesis, otopark , yeşil alan ve Mülki binaların bakımı tamiri ve yenilenmesini yapmak ve yaptırmak.

7) Asfalt kaplamalı yol, bulvar, meydan ve kavşakların bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak.

            8) Yeni yolları açmak, bordürlerin döşenmesini, tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak, kırma taş ve stabilize serilmesi, sıkıştırılması, stabilize yolların  bakım ve onarımını  yapmak yaptırmak. Yaya kaldırımlarının düzenlenmesi ve bakımı, Maili inhidam yapıların tespit edilmesi, raporlarının tanzim edilmesi ve yıktırılması, istimlakı yapılan binaların yıkımını sağlamak. Şehir içi yol çizgilerinin yapılması, Taş ve kum ocaklarının tahsisleri, ÇED raporlarının alınması, işletme ruhsatlarının alınması ve işletilmesi, şehir içi trafik işaret ve levhalarının konulması ve bakımını yapmak veya yaptırmak.

            e) Fen İşleri Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            - Fen İşleri Müdürünün Görevleri

1) Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

7) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

(8) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

             - Fen İşleri Müdürünün Yetkileri :

1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

3) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.                 

4) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi.

5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

            - Yapım Birim Sorumlusunun Görevleri

1) Mülkiyeti Belediyemize ait binaların tamir ve bakımlarının yaptırılması.

2) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi için projeler üretilmesini sağlamak.

3) Hazırlanan projelere göre metraj, keşif ve yaklaşık maliyetlerin  hazırlanmasını sağlamak,

 

 

4) İhale, sözleşme, yer teslimi, işe başlama, hakediş, geçici kabul ve kesin kabul gibi işlemleri yapmak veya yaptırmak.

5) İşlerin  teknik kontrolünü yapmak veya yaptırmak.

6) İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
7)  Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.

            -Yapım Birimi Teknik Elemanları Görevleri

1) Mülkiyeti Belediyemize ait binaların tamir ve bakımlarının yapılmasının sağlanması.

2) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi için projeler üretilmesi.

3) Hazırlanan projelere göre metraj, keşif ve yaklaşık maliyetlerin  hazırlanması.

4) İhale hazırlama, İhalenin sözleşme, yer teslimi, işe başlama, hakediş, geçici kabul ve kesin kabul gibi işlemlerinin yapılması.

5) İhalesi yapılan yerlerin teknik kontrolünü yapmak.

             - Yol Birim Sorumlusunun Görevleri

1) Yeni kavşak, orta refüj, kaldırım  ve parke yol  yapmak veya yaptırmak.

2) Parke yolların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

3) Kaldırım ve bordür yapımı, bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

4) Hak ediş hazırlamak ve hazırlatmak.

5) Yol üzerindeki sanat yapılarının yapımı.

6) Yeni açılan yolların parke  kaplanması.

7) Parke yolların bakımı, onarım ve tamirini yaptırmak.

8) Hakedişler ve işin kabulünü yapmak.

9) İşlerin teknik kontrolünü yapmak.

10) İmar Müdürlüğünden gelen  Maili İnhidam durumdaki binaların yıkım  çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

11)Tüm araç, gereç iş makinalarıyla beraber eş zamanlı olarak;Sürekli çalışır durumda           olmasını sağlamak bu amaçla çalışma yapılacak yerlerde her tür emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari maliyetle yapmak, birimin  bütün personelinden, makine ve araçlarda yer alan teknik unsurlardan azami verim almaktır.

12)Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılmasını sağlamak.

13) İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

14)Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.

            -Yol Birimi Teknik Elemanları Görevleri

1)Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehrimiz muhtelif mahalle , sokak ve caddelerine ait yolların bakımı, tamiri ve onarımını yapmak ve yaptırmak.

2)Yapılacak İşlerin projesini hazırlamak.

3)Hazırlanan projelere göre metraj, keşif ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanmasını sağlamak.

4)İhale hazırlama, ihalenin sözleşme, yer teslimi, işe başlama , hak ediş, geçici kabul ve kesin  kabul gibi işlemlerin yapılmasını sağlamak.

5)İhalesi yapılan yerlerin şantiye şefliği ve kontrollüğünü yapmak.

6)İhalesi yapılan yerlerin trafik ve emniyet tedbirlerinin almak ve aldırtmak.

            - Asfalt Birim Sorumlusunun Görevleri

1) Yeni stabilize,sathi,asfalt yol  yapmak veya yaptırmak.

2) Stabilize,sathi,asfalt yol ve yolların bakım ve onarımlarını yaptırmak.

3)  Stabilize,sathi,asfalt yol  ve yolların ihtiyaçlarını belirlemek

4) Stabilize,sathi,asfalt yol  ve yolların ihtiyaçlarına göre metraj ve keşif çıkarmak hazırlamak ve hazırlatmak.

5) Hak ediş hazırlamak ve hazırlatmak

 

 

6) Yeni açılan yolların durumuna göre Stabilize,sathi ve sıcak asfalt ile kaplanmasını yaptırmak.

7) Yollarda meydana gelen bozuklukları gidermek.

8) Hakedişler ve işin kabulünü yapmak.

9) Teknik kontrolünü yapmak.

10) İmar Müdürlüğünden gelen  yeni açılacak olan yolların düzenlemesini yapmak.

11)Tüm araç, gereç iş makinalarıyla beraber eş zamanlı olarak;Sürekli çalışır durumda           olmasını sağlamak bu amaçla çalışma yapılacak yerlerde her tür emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari maliyetle yapmak, birimin  bütün personelinden, makine ve araçlarda yer alan teknik unsurlardan azami verim almaktır.

12) Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılmasını sağlamak.

13) İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

(14) Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.

            -Asfalt Birimi Teknik Elemanları Görevleri

1) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şehrimiz muhtelif mahalle , sokak ve caddelerine ait yolların bakımı, tamiri ve onarımını yapmak ve yaptırmak.

2) Yeni açılacak olan yolların kot ve eğimini belirlemek.

3) Yapılacak İşlerin projesini hazırlamak.

4) Hazırlanan projelere göre metraj, keşif ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması.

5) İhale hazırlama, ihalenin sözleşme, yer teslimi, işe başlama , hak ediş, geçici kabul ve kesin  kabul gibi işlemlerin yapılması.

6) İhalesi yapılan yerlerin şantiye şefliği ve kontrollüğünü yapmak.

7) İhalesi yapılan yerlerin trafik ve emniyet tedbirlerinin almak ve aldırtmak.

            -Makine İkmal Bakım onarım ve Şehir İçi  Ulaşım Birim Sorumlusunun Görevleri

            1) Tüm araç, gereç iş makinalarıyla beraber eş zamanlı olarak; Sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak bu amaçla çalışma yapılacak yerlerde her tür emniyet tedbirlerini alarak periyodik ve planlı olarak bakım, revizyon ve onarımlarını asgari maliyetle yapmak, bütün personelinden ve makine parkında yer alan teknik unsurlardan azami verim almaktır.
            2) Makine ve atölye tezgâh parkının maksimum randıman alınacak şekilde çalıştırılmasını sağlamak, bunun için gerekli olan her türlü emniyet ve teknik tedbiri almak.
            3) Diğer müdürlüklerden iş ve istek formuyla iletilerek talep edilen iş, araç ve gereç vs. ile ilgili olarak iş programını yapmak, makine parkında bulunan tüm ekipmanın maksada, işe ve araziye uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, iş programının aksamaması için gerekli tedbirleri almak, aldırmak.

            4) Şantiye çalışmalarında ekipmanların seçimi ve randımanlı çalıştırılması, ilgili işlerin organizasyonunu yaparak atölye ve makine parkı ile ilgili diğer hizmetleri yerine getirmek. Afyonkarahisar Belediyesince satın alınan araç, gereç, iş makinası, tezgah, teçhizat vs ekipmanlar için sicil kartı tanzim ederek tamamlayıcı dokümanları ile birlikte birimi bünyesinde muhafaza etmek.Yeni alınan araç ve iş makinelerinin trafik tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 
            5) İşletilmesinde fayda görülmeyen teknik ekipmanları, ilgili yasa ve yönetmelikler
çerçevesinde araç veya hurda olarak satılabilmesi için gerekli evrakları hazırlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yazışmalar yapmak, takibini yapmak.

            6) Teknik kontrolünü yapmak.

            7) Araç ve İş Makinelerinin akaryakıt ve yedek parça alımını sağlamak.

            8) Araçların fenni muayenelerini ve sigorta işlemlerini yapmak ve yaptırmak.

            9) İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

            10) Tüm belediye birimlerinin çalışmalarına destek sağlamak.

            11) Başkanlık Makamınca verilecek diğer işleri yapmak, yaptırmak.

 

 

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

            Madde 21- Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

           b)Teşkilat Kuruluşu

          (1) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

           a) Müdür

           b) Memur

           c) İşçi

           d) Hizmet Alım İşçisi

           c) Görevleri:

           1) Halkın içme suyu ihtiyacını karşılamak,

           2) Mevcut içme suyu tesislerinin iyi işletilmesi ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak veya yaptırmak,

           3) Mevcut içme suyu sistemlerini iyileştirmekle ilgili proje çalışmalarını yürütmek,

           4) Günden güne artan nüfus ve buna bağlı olarak artan su ihtiyacını karşılamak için ilave kaynak arayışları yapmak veya yaptırmak,

           5) Mevcut kaynakların ve kuyuların güvenliği ile ilgili önlemler almak veya aldırtmak,

           6) İçme suyu derin kuyularında ve terfi merkezlerinde bulunan tüm pompa ve motorların sağlıklı çalışması ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

           7) Üretilen atık suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırılması için mevcut kanalizasyon sistemlerinin olabildiğince iyi çalışmasını sağlamak,

           8) Atık su sistemlerinin yenilenmesiyle ilgili proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

           9) Gerekli olan bölgelere atık su hatları tasarlamak ve yaptırmak,

          10) Kanal açma araçları ile çalışmayan kanalizasyon sistemlerini çalışır hale getirmek,

          11) Açıkta akan ve çevre sağlığını tehdit eden kanalizasyon sistemlerinin kapalı hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

          12) Yağmursuyu ile ilgili öncelikli sorunlu bölgeler için projeler yapmak veya yaptırmak,

          13) Yapılan projelerin ihalesini gerçekleştirerek inşaatlarını yaptırmak ve yapılan işlerin işletme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

          14) Gerekli olan bölgeler için yağmursuyu hatlarını tasarlamak, donanım, malzeme ve işçilik imkânlarına göre yapımını sağlamak,

          15) Kanalizasyona bağlı tüm tesislerin "AFYONKARAHISAR Belediyesi Kanalizasyona Bağlantı Esasları"na uygunluğunun sağlanması ve denetlenmesi hususunda çalışmak,

          16) Görev alanı ile ilgili olarak; projesi tamamlanan bölgelerin ve acil ihtiyacı olan yerlerin tespit edilerek ilgili ihalelerinin yapılmasını, inşaatının ve hak edişlerinin yaptırılmasını, işletme projelerinin yaptırılmasını sağlamak,

          17) Vatandaştan gelen şikâyet ve talepleri yerinde incelemek, gerekli işlemleri yapmak, gerektiğinde vatandaşlara yazılı cevap vermek ve konularını takip etmek,

          18) SCADA uygulamaları ile ilgili tasarım, ihale, uygulama ve işletme işlerini yönetmek.

          19) Mevcut altyapı varlıklarını ve yeni yapılanları sayısal ortamda kaydetmek, bağlantılı tüm harita ölçümlerini yapmak.

          20) Müdürlük bünyesinde kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerini kurmak ve uygulamak.

          Teknik Bakım Birimi

          1) Müdürlük ile ilgili her türlü yazışma işlemlerini yürütmek,

          2) Büro malzemelerinin kullanılmasından sorumlu olmak (telefon, faks...) ve arayanların kayıtlarını tutmak,

 

          3) Yapılacak olan mal veya hizmet alımı için eğer su işleri teknik birimi tarafından yapılacak ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleyi yapmak ve sözleşmenin onaylanarak mal veya hizmet teminini sağlamak,

          4) Eğer alım Destek Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilecek bir alım ise teknik şartnameyi ve gerekli evrakları hazırlamak,

          5) İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte imzalanan sözleşmede tanımlanan tüm süreçleri ve zaman planını takip etmek,

          6) İhalenin bitişiyle birlikte hak ediş raporlarını hazırlamak,

          7) Alınan mal veya hizmetin muayene kabulünü hazırlamak.

          8) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

          9) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

         10) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

         11) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

         12) AFYONKARAHISAR belediye kapsamındaki içme suyu, yağmursuyu ve atık su şebekelerinin ve bu şebekeler ile alakalı tesislerin uygulama projelerinin ve gerekli mühendislik hesaplarının hazırlanmasını sağlamak

         13) Şehirdeki altyapı yatırımları ile ilgili teknik incelemeleri yaparak öngörülen bütçe doğrultusunda yapılabilirlik ve planlama çalışmalarını yaparak öncelikli olanlarını belirlemek.

         14) Mevcut tesislerle şebekelerin geliştirilmesinde ve sorunlu bölgelere çözüm geliştirmek için projeler hazırlamak

         15) Yapılan imalatların sayısal ölçümlerinin yapılmasını sağlamak

         16) İskan ruhsatı alınmış olan yapıların mevcut içme suyu ve atık su hatlarından yararlanabilmesi için gerekli olan kazı izinlerini vermek ve Belediye Meclis kararıyla belirlenmiş olan kazı ücretini hesaplamak

         17) Branşman değişimi işlemlerinde gerekli ölçümleri yaptırmak ve buna istinaden kazı izin belgesi düzenleyerek Belediye Meclis kararıyla belirlenmiş olan kazı ücretini hesaplamak

         18) Sağlıklı ve yeterli içme suyu sağlamak amacıyla gerekli tasarımları hazırlamak,

         19) Nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla ilave kaynak arayışları yaptırmak,

         20) İçme suyu şebekesinin çalışması ile ilgili (depolar, vanalar, pompalar vs.) konuları takip etmek,

         21) İçme suyu şebeke hatlarına ait faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

         22) İçme suyu şebeke hatları ile ilgili yeni projelerin oluşturulmasını sağlamak ve işletilmesi ile ilgili kayıtların kontrol altında tutulmasını sağlamak

         23) Ekiplerce yapılan içme suyu çalışmalarının denetimini yapmak

         24) İçme suyu şebeke tamir ve bakımları için gerekli malzemelerin alınmasını ve depolanmasını sağlamak,

         25) Kazı çalışmaları için gerekli iş makinelerinin rutin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

         26) İçme suyu derin kuyularında ve terfi merkezlerinde bulunan tüm pompa ve motorların sağlıklı çalışması ile ilgili çalışmalar yapmak, yaptırmak,

         27) Yeni içme suyu kaynakları ve sondaj noktaları belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak,

 

         28) Mevcut kaynakların ve kuyuların güvenliği ile ilgili önlemler almak veya aldırtmak,

         29) İçme suyu kaynaklarının düzenli olarak kontrolünün yapılmasını sağlamak

         30) Baraj dan gelen ham suyun kalitesinin kimyasal ve biyolojik analizlerle günlük olarak izlenmesi

          31) Gerekli kimyasallar verildikten sonra (ozon, alüminyum, sülfat, polielektrolit, klor) arıtılmış suyun kalitesinin kimyasal ve biyolojik analizlerle günlük (7gün) olarak izlemesi

          32) Şehir şebekesinden gelen su numunelerinin kanalizasyon-şebeke suyu tespit analizlerinin yapılması

          33) İl Halk sağlığı personeli ile koordineli olarak şehrin belirli odak noktalarından numune alınarak insani tüketim amaçlı sular yönetmeliğinde istenilen klor miktarı takibi ve kontrol, denetim izlemelerinin takibi.

          34) İçme suyu arıtma tesisinde mevcut mekanik elektrik ve otomasyon sistemlerinin günlük-aylık ve yıllık rutin bakımlarının yapılması.

          35) Mekanik, elektrik ve otomasyon sistemlerindeki herhangi bir arıza durumunda arızanın giderilmesi.

          36) İçme suyu arıtma tesisindeki değerlerin(giriş-çıkış debisi, harcanan su miktarı, analiz sonuçları vb.) istatistiksel verilerinin tutulması

          37) İçme suyu ile ilgili gelen şikâyetler doğrultusunda gerekli analizlerin yapılması.

          38) Arıtma tesisi için gerekli olan malzemelerin alınabilmesi için gerekli ihale hazırlıklarının yapılması.

          Kanalizasyon Birimi

          1) Atık su şebeke hatları ile ilgili yeni projelerin oluşturulmasını sağlamak ve işletilmesi ile ilgili kayıtların kontrol altında tutulmasını sağlamak

          2) Atık su ve yağmursuyu şebeke hatlarına ait faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

          3) Atık su şebeke hatları ile ilgili yeni projelerin oluşturulmasını sağlamak ve işletilmesi ile ilgili kayıtların kontrol altında tutulmasını sağlamak

          4) Atık su ve Yağmursuyu hatlarına verilen hasar bedellerini hazırlamak

          5) Ekiplerce yapılan atık su ve yağmursuyu çalışmalarının denetimini yapmak

          6) Atık su ve yağmursuyu hatlarıyla ile ilgili şikâyetleri değerlendirip çözümlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak

          7) Atık su ve yağmursuyu hatlarıyla ilgili arızaları yerinde incelenmek, bakım ve tamiratını yapmak, kanal açma, görüntüleme, vidanjör gibi araçların yönetimi,

          8) Yapılan çalışmalarla ilgili gerekli raporları hazırlamak,

          9) Atık su ve yağmursuyu şebekesi olmayan ve yeni yerleşim bölgelerine hazırlanan tasarımlara uygun şebeke döşemek,

          10) Atık su ve yağmursuyu şebeke tamir ve bakımları için gerekli malzemeleri almak ve depolamak,

          11) Kazı çalışmaları için gerekli iş makinelerinin rutin bakımını ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

          12) Vatandaşların kanalizasyon bağlantılarındaki ve şebekedeki tıkanıklıkları açmak,

          13) Yeni inşaatlara bağlantı izinleri, kanal kotu verilmesi için çalışmalar yapmak, yaptırmak,

          14) Yapılacak olan mal veya hizmet alımı için eğer kanalizasyon teknik birimi tarafından yapılacak ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihaleyi yapmak ve sözleşmenin onaylanarak mal veya hizmet teminini sağlamak,

          15) Eğer alım Destek Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilecek bir alım ise teknik şartnameyi ve gerekli evrakları hazırlamak,

 

          16) İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte imzalanan sözleşmede tanımlanan tüm süreçleri ve zaman planını takip etmek,

          17 İhalenin bitişiyle birlikte hak ediş raporlarını hazırlamak,

          18) Alınan mal veya hizmetin muayene kabulünü hazırlamak.

          Tahakkuk Birimi

          1) Su tarifesine göre aylık tahakkuk yapmak,

          2) Yeni abonelerin sayaç bağlantı yerlerinin kontrol edilerek bilgisayar kayıtlarını yapmak,

          3) Su ile ilgili istatistikî rapor hazırlamak,

          4) Kaçak su kullanımı önlemek için aylık su tahakkuklarını kontrol etmek, ettirmek,

          5) Kaçak su şikâyetlerini değerlendirmek ve yasal işlem yapmak,

          6) Su borcunu ödemeyen abonelerin suyunu kesmek, borcunu ödeyen abonelerin suyunu tekrar bağlamak,

          7) Yeni abone olanların sayaçlarını bağlamak, arızalı sayaçları sökmek,

          8) Kaçak su kullandığı tespit edilen kişiler hakkında rapor düzenleyerek gereken yasal işlemin yapılmasını sağlamak,

          9) Arızalı ve şikâyet konusu olan sayaçların tamir ve bakımını yapmak, yaptırmak,

         10) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nde şikâyetli sayaçların kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak,

         11) Su aboneliğine başvuranların evraklarını incelemek, kayıtlarını tutmak ve abone dosyalarını arşivlemek,

         12) Abone türü değişikliklerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne havale etmek,

         13) Arızalı sayaç değiştirme evraklarını dosyalamak,Yeni bağlanan su protokollerinin kayıtlarını yapmak,

         14) Sondaj kuyuları ile ilgili abonelik işlemlerini yapmak,Su abone devir dilekçelerini arşivlemek,

         15) Su abone devirlerini gerçekleştirmek.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

          Madde 22-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

          a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

          b)Teşkilat Kuruluşu

          1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

           a) Müdür

           b) Memur

           c) İşçi

           d)Hizmet Alım İşçisi

           c) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

           a) Müdürlük

           b) Çevre Denetim Birimi

           d) Temizlik İşleri Müdürlüğünün  Görevleri:

           1) Belediye sınırları içerisindeki mahallelerin evsel katı atıklar ile curufların toplanması ve nakledilmesi.

           2) Cadde ve sokakların elle ve makine ile süpürülüp temizlenmesi.

           3) Gerektiğinde cadde ve sokakların yıkanarak temizlenmesi.

           4) Ana arter ve bulvarların yaz aylarında yıkanması.

           5) Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi

           6) Pazar yerlerinin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkanmasını

           7) Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılması.

 

           8) İbadet yerlerinin iç ve dış temizliğini yapılması.

           9) Çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı ile boyanmasını sağlamak.

           10) İnşaat atıklarının toplanması.

           11) Okulların, okul öncesi ve öğretim süresince ve okul idarelerinin talepleri doğrultusunda temizlik çalışmalarını yapmak.

           12) Sahipsiz arsaların temizliğini yapmak.

           13) Temizlik İşleri ile ilgili olarak yapılan ihalelerin sözleşmelerindeki işlerin yasalara göre

yaptırılması ve denetlenmesi; aylık hak edişlerin düzenlenmesi.

 14) İşlerin yürütülmesinden Temizlik İşleri Müdürü,  Temizlik Denetim Elemanları ve Temizlik İşleri Memurları sorumludur.   

15) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını, Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar. Faaliyet

planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar.      

16) İhale ile yapılan işlerde şartnamelerdeki işlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve şartname gereklerini yüklenicilere yaptırmak.

             e) Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

             - Temizlik İşleri Müdürünün Görevleri

            1) Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

            2) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

            3) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

            4) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

            5) Müdürlüğün  kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

            6) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

            7) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

            8) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

            9) Kamu ihale çerçevesinde Müdürlük ile  ilgili alımların mevzuata göre alımını sağlamak

           10) Genel temizlik, çevre temizliği ve mücadele için uygulanacak olan çöp toplama sistemini uygulamak ve gerekli görülen yerlere konteyner araç- gereci sağlamak. Müdürlüğe ait her türlü faaliyet raporlarını hazırlatmak.

            - Temizlik İşleri Müdürünün Yetkileri:

           1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

           2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

           3) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

           4) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi.

           5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

           6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

           7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

           Temizlik İşleri Kaleminin Görevleri : 

 

           1) Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakların, usulüne uygun olarak düzenlenmiş evrak kayıtlarının yapılmasını sağlamak

           2) Birimimizde açılacak olan dosyaların Standart Dosya Planına göre açılması ve Birimdeki tüm dosyalar her yıl başında tasnif edilecek yeni  yıla ait dosyalar Arşiv Yönetmeliğinin hükümlerine göre tanzim edilerek düzenli bir şekilde tutulacaktır.

           3) Gizli gelen ve giden evrakların usulüne uygun olarak tutulup gizlilik şartlarına uygun olarak dosyalanmasına

           4) Müdürlükle ilgili evrakların cevabı gerektirenlerinin Temizlik İşleri Müdürünün gerekirse üst makamlarında görüş ve önerileri doğrultusunda taslaklarının hazırlanarak resmi yazışmalarının yaptırılması.

           5) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Birimimize ait taşınır malların düzenli olarak kayıtlarının tutulması ve Kamu mallarının düzenli ve temiz kullanılması için gerekli önlemlerin alınması

           6) Kamu İhale Kanunu çerçevesinde birimimizle ilgili alımlar için düzenlenecek evrakların (onaylar….. vb) gibi evrakların bilgisayar da ilgili programda yazılması ve takibinin yapılarak düzenli olarak dosyalarında saklanması

          7) Resmi Gazeteler günlük olarak incelenecek, Yeni çıkan Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerin takibi ve  dosyalanması

          8) Tüm bu görevleri yaparken Anayasaya, Uluslararası Antlaşmalara, Kanunlara, Yönetmeliklere, Tebliğ ve talimatlar dikkate alınacak, iş ve işlemlerin hukuka uygun, temel Hak  ve Özgürlüklere Saygılı, Din, Dil, Irk, Renk, Mezhep, Siyasi düşünce ayrımı yapılmadan, vatandaşa saygı ve güler yüzlü davranılarak gerçekleştirilecektir.

          9) Temizlik İşleri Müdürlüğünde tutulan günlük ataşmanları düzenlemek.

         10) Müdürlüğümüzde çalışan personele ait puantajların düzenlenmesini sağlamak.

         11) Ay sonlarında günlük tutulan ataşmanlara ve puantajlara göre müteahhit hak edişlerini düzenlemek.

         12) Müdürlüğe ait yıllık bütçenin hazırlanmasını sağlamak.

         13) Müdürlüğe ait her türlü faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

         14) Vatandaşlardan gelen şikayetleri en hızlı şekilde değerlendirerek çözüme kavuşması sağlanmaktadır

          Temizlik İşleri Denetim Elemanlarının Görevleri: 

          1) Sorumluluğundaki Bölgenin; çalışan  araç ve işçilerin günlük  çalışmalarını denetlemek ve kontrol etmek.

          2) Günlük tutulan ataşmanların çalışan araç ve işçilere göre düzenlenmesini sağlamak.

          3) Yapılan günlük denetimlerdeki  aksaklıklarla ilgili tutanak düzenlemek

          4) Uygulamadaki çöp toplama sisteminin uygulanmasını sağlamak

          5) Alımı yapılmış olan bidon ve konteynerleri uygun yerlere koymak

          6) Vatandaşlardan gelen şikayetleri en kısa zamanda gidermek ve temizlik işleri müdürlüğüne sonuç hakkında bilgi vermek.

          f) Çevre Denetim Biriminin Görevleri:

          1) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili mahrukatçılarda, hanelerde işyerlerinde vb. yerlerde denetim yapmak ve yaptırım kararlarını yönetmelik kapsamında uygulamak.

          2) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, Gürültü kirliliğinin kontrollerini ve denetimini yapmak, canlı müzik izin belgesi düzenlemek raporları incelemek ve şikayetleri yerinde ölçüm yaparak değerlendirmek.

          3) Bitkisel atık yağların işletme, otel, motel, lokantalardan ve hanelerden düzenli, kontrollü toplanmasını sağlamak. Konu ile ilgili halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için okullarda, hanelerde eğitim çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek.

           4) Belediyenin çevre iznine tabi işletmeleri için Çevre Yönetim Birimi kapsamında çevre izin lisans işleri ile aylık, yıllık denetimlerinin takibini yapmak.

           5) Hazırlanan yıllık programa göre yılı içerisinde yapılacak ihalelere ilişkin proje, yaklaşık maliyet ve ihale dokümanı hazırlıklarını yapmak.

           6) İhale kararı, sözleşme, işyeri teslim ve işe başlama, kontrollük hizmetleri, hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.

           7) Müdür, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arızi (diğer) görevleri yapmak.

           8) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen şikâyetlerin değerlendirilmek.

           9) Çalışanların sevk, izin, rapor ve görevlendirme takibini yapmak.

           10) Kamu ihale çerçevesinde birimimizle ilgili alımlar için düzenlenecek (onaylar…vb) gibi evrakların bilgisayar da ilgili programda yazılması ve takibinin yapılarak düzenli olarak dosyalanması görevlerini yürütmek.

           Çevre Denetim Birim Sorumlusunun Görevleri:

           1) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin,Gürültü kirliliğinin kontrollerini ve denetimini yapmak veya yaptırmak.

           2) Atık yağların düzenli,kontrollü toplanmasını sağlamak ve Halkı bilgilendirmek için  eğitim seminerleri düzenlemek.

           3) Hazırlanan yıllık programa göre yılı içerisinde yapılacak ihalelere ilişkin proje, yaklaşık maliyet ve ihale dokümanı hazırlıklarını yapmak ve yaptırmak. İlgili evrakları Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın onayına sunmak.

           4) İhale kararı, sözleşme, işyeri teslim ve işe başlama, kontrollük hizmetleri, hak ediş, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve yapılmasının sağlanması,

           5) Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arızi (diğer) görevleri yapar veya yaptırır.

           6) Birim içerisinde ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,

           7) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen şikâyetlerin değerlendirilmek üzere ilgili ekibe sevki,

           8) Birim çalışanlarının sevk, izin, rapor ve görevlendirmelerinin takibi,

           9) Belediyemiz Karar organı olan Meclis ve Encümenin almış olduğu kararlar ile kanun, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

          10) Birim bürolarının tertipli, düzenli ve temiz olması için gerekli tüm önlemlerin alınması. Kamu ihale çerçevesinde birimimizle ilgili alımlar için düzenlenecek evrakların (onaylar….. vb) gibi evrakların bilgisayar da ilgili programda yazılması ve takibinin yapılarak düzenli olarak dosyalarında saklanmasının sağlanması,

           Çevre Denetim Birimi Teknik Eleman ve Denetim Elemanlarının Görevleri:

           1) Isınmadan Kaynaklanan Hava kirliliğinin,Gürültü kirliliğinin kontrollerini ve denetimini yapmak.

           2) Atık yağların düzenli, kontrollü toplanmasını  sağlamak.

           3) Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arızi (diğer) görevleri yapar .

           4) Birim içerisinde ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,

           5) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen şikayetlerin değerlendirilmek.

           6) Belediyemiz Karar organı olan Meclis ve Encümenin almış olduğu kararlar ile kanun, yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

           7) Birim bürolarının tertipli ,düzenli ve temiz olması için gerekli tüm önlemlerin alınması.

Birime ait aracın Temiz, Bakımlı, sürekli çalışır vaziyette olmasını sağlamak ve bakım, onarımını yaptırmak.

 

 

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

           Madde 23-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

           b)Teşkilat Kuruluşu

           1)Park Bahçeler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d)Hizmet Alım İşçisi

            c) Müdürlüğün Görevleri:

            1) Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlar.

            2) Peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir.

            3) Belediyesine ait mevcut park, Piknik alanlarının oluşturulması ve bakımı çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakım, korunması, geliştirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapar.

            4) Belediyesine ait park ve bahçelerin sulama, gübreleme, budama, çim biçimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ve yabancı otlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır,

            5) Belediye sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar.

            6) Müdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlemesi çalışmaları yapar.

            7) Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlar oluşturur, hizmete hazır hale getirir.

            8) Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapar,

            9) Vatandaşların çevre ahlakı ve çevre bilincinin oluşturulması için eğitim seminerleri düzenler, sürekli ve süreksiz yayınlar yapar. 

            10) Ağaç dikimi kampanyaları düzenler, yeterli yeşil alan oluşturulması için çalışmalar yapar.

            11) Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak.

            12) Botanik ve hobi bahçeleri oluşturur, halkın yararlanabileceği hale getirir.

            13) Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür.

            14) Başkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir

            Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları:

1) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2) Alt birim arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için

gerekli önlemleri almak,

3) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek;müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

4) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

5) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

 

 

6) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,

7) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,

8) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

9) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

10) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

11) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara

ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

12) Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen konuların gerçekleştirilmesi için ilgilileri yönlendirmek, izlemek, denetlemek.

13) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

14) Alt birimlerinde görevlendirilen personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

15) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

            Park - bahçe işleri , koruma ve bakım, yapım onarım biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

            1) Planlama ve araştırma işlevlerini yapar.

              - Mastır plan çalışmaları için veri toplar, veri tabanı oluşturur.

             - Kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlar.

              - Yıllık ve iş programlarını oluşturur.

              - Donatı tasarımları yapar.

            2) Yeni alan tesisi için çalışma yapar.

  - Aplikasyon, tesviye ve hazırlama işlerini yapar.

              - Yapıların oluşturulması donatı ve tesisatların montajlarının yapılması işlerini yürütür.

              - Dikim ve ekim işlerini organize eder ve gerçekleştirir. 

 3) Müdürlüğün amacı doğrultusunda tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde alt birim sorumlusuna bağlı tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir.

             4) Müdürlük görev alanı içindeki dinlenme ve gezinti parklarının, çocuk parkları ve oyun alanlarının, yeşil alanların yönetim ve denetim sistemini kurar.

             5) Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, sulama, budama,biçme,         ilaçlama, çapalama, belleme, onarma, yenileme işlerini organize eder ve yaptırır.

             6) Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar. Bitkisel, donatı ve yapısal üretimin gerçekleştirilmesini sağlar.

             7) Belediye fidanlığında bitkisel üretim planlaması yapar. Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Fidanlığın sevk ve idaresinden sorumludur.

             8) Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim sorumlusu tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde bağlı tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

            Madde 24-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

            a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

 

            b)Teşkilat Kuruluşu

             - İtfaiye Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 a) İtfaiye Müdürü

 b) İtfaiye Amiri

 c) İtfaiye Eri

 d) İşçi

 e) Hizmet Alım İşçisi

             c) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 a) Müdür

 b) Amir

 c) Grup Çavuşu

 d) İtfaiye Santrali

 e) 112 Santrali

 d) Yazı İşleri

            d) İtfaiye Müdürlüğünün Görevleri:

            1) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

            2) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

            3) Su baskınlarına müdahale etmek,

            4) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

            5) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

            6) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

            7) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

            8) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

            9) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

           10) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

           11) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

           12) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

           13) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

           14) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

            e) İtfaiye Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            - İtfaiye Müdürünün Görevleri

           1) İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

           2) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

           3) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

           4) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

           5) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

           6) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

           7) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

           8) Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

           9) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

           10) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

           11) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

           12) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

           13) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

           14) Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

           15) Yangın Raporunun düzenlenmesini sağlamak,

           16) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

           - İtfaiye Amiri Görevleri

           1) İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumludur.

           2) Personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından İtfaiye Müdürüne karşı sorumludurlar.

          - İtfaiye Çavuşu ve Onbaşının Görevleri

          1) Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar.

          2) Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

          - İtfaiye Eri Görevleri

          1) Yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir;

          2) İtfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

          - İtfaiye Santral Görevleri

          1) İhbar geldiği zaman en kısa sürede adres ve olayla ilgili bilgileri doğru bir şekilde almak ve çıkış için zile basmak.

          2) Alınan bilgileri olaya giden yetkiliye doğru bir şekilde aktarmak.

          3) Gerektiğinde en üst yetkiliye de bilgi vermek.

          4) Olay yerini bilgisayarda bulunan araç takip sistemi ile bulup, araçları en kısa ve güvenli bir şekilde olay mahalline(telsiz, telefon vs.) yönlendirmek.

          5) Olay esnasında olaya müdahale için giden ekip ile telsiz ve telefon irtibatını kesmemek.

          6) Üst amirin emri doğrultusunda araç ve ekipman desteği sağlamak.

          7) Mücavir alan dışında ise olay mahalline en yakın belde ve belediyelerden destek istemek.

          8) Olayı ilgilendiren kurum ve kuruluşlara(doğalgaz şirketi, elektrik şirketi, ambulans, emniyet vb.)anında haber vermek.

 

          9) Araçların görev kağıtlarını, pusulalarını ve gerekli evraklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yazmak.

          - 112 Santral Görevleri

          1) İhbar geldiği zaman en kısa sürede adres ve olayla ilgili bilgileri doğru bir şekilde almak.

          2) Mücavir alan dışında ise olay mahalline en yakın belde ve belediyelerden destek istemek.

          3) Olayı ilgilendiren kurum ve kuruluşlara(doğalgaz şirketi, elektrik şirketi, ambulans, emniyet vb.) anında haber vermek.

          - İtfaiye Yazı İşleri Görevleri

          1) Birime gelen giden tüm evrakların usulüne uygun olarak bilgisayara kayıtlarının yapılması, İtfaiye Müdürünün havalelerine müteakip ilgili kişilere tebliğ edilmesi.

          2) Gizli gelen giden evrakların usulüne uygun olarak tutulup gizlilik şartlarına uygun olarak dosyalanması.

          3) Müdürlükle ilgili evrakların cevap gerektirenlerinin İtfaiye Müdürünün görüş ve önerileri doğrultusunda taslaklarının hazırlanarak resmi yazışmalarının yapılması.

          4) Yıl içinde vukuu bulan her türlü yangın raporlarını ve Müdürlüğümüze intikal eden bütün dilekçeleri ayrı bir klasör açarak muhafaza etmek ve saklamak.

          5) Yangın istatistik çizelgelerini ve Yangın raporlarını bilgisayar ortamına kayıt etmek.

          6) Birim bürolarının tertipli, düzenli ve temiz olması için gerekli tüm önlemlerin alınması.

          7) Taşınır mal yönetmeliğine göre birime ait taşınır malların düzenli olarak kayıtlarının tutulması ve kamu mallarının düzenli ve temiz kullanılması için gerekli önlemlerin alınması.

          8) Kamu ihale kanunu çerçevesinde birimle ilgili alımlar için düzenlenecek evrakların düzenlenmesi ve takibinin sağlanması.

          9) Birim Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği diğer görevleri yapar.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

           Madde 25-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

           a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

           b)Teşkilat Kuruluşu

           1)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

d) Hizmet Alım İşçisi

            c) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Müdür Yardımcısı

c) Planlama Birimi

d) Ruhsat İskan Birimi

e) Harita Birimi

f) İstimlak – Emlak Birimi

g) Kaçak İnşaat Birimi

h) Numarataj Birimi

            d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            - İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri

1) İmar İşleri Müdürlüğünü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

 

5) Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

7) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

8) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

            - İmar ve Şehircilik Müdürünün Yetkileri :

1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

3) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

4) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi.

5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

- İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Görevleri

            1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü, Müdürün olmadığı zamanlarda Başkanlık huzurunda temsil eder.

            2) Müdürlüğün yönetiminde Müdürden sonra tam yetkili ve sorumlu kişidir.

            3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

            4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

            5) Müdürlük ve ilgili yazışmalarda Müdürden sonra birinci derece imza yetkilisidir.

             - Planlama Birim Sorumlusunun Görevleri

            1) Mevcut imar planını uygulamak.

            2) Mevcut imar planına ilave imar yapmak veya revizyon yapmak.

            3) Mevzi imar planı yapmak.

            4) Meclis toplantı gündemindeki imar konularını hazırlar, meclis toplantılarına katılır.

            5) İmar mevzuatıyla alakalı olarak talep halinde Hukuk Müşavirliği’ne görüş bildirir.

            6) Basın Yayın Müdürlüğünden havale edilen, basında çıkan imar mevzuatıyla ilgili incelenmesi istenen haber küpürlerini inceler değerlendirir, cevabi yazıları hazırlar.

            7) Belediye içi ve dışı kurumlardan ve Müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir.

            8) Bağlı bulunduğu amirin kendisine vermiş olduğu benzer görevleri de yerine getirir.

            9) Planlama ile ilgili olarak arazi çalışmasını yapar.

           10) Biriminde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirir. (Görev tanımlarını hazırlar ve Başkana sunar.)

           11) Başkanlık tarafından yapılması istenilen konuların uygulanmasını sağlar ve kontrol eder.

           12) İç ve dış ilişkilerde ciddi, titiz, yazıya dayalı, yetkilere uygun, Belediye itibarı yükseltici   biçimde davranır ve davranılmasını sağlar.

           13) Üst yönetimce yapılması istenen özel (arızi) görevlerin yapılmasını sağlar.

           14) Birime giren ve çıkan bilgilerin gizliliğini kurallara uygun bir hassasiyetle korur.

           15) Birimde yürütülmekte olan tüm faaliyetlerin kanun, kararname, yönetmelik, Belediye Meclis ve Encümen Kararlarına uygun yönetilmesini sağlar.

 

           16) Personelin yürütmekte olduğu faaliyetleri izler.

  17) Belediye amaç ve hedeflerine bağlı olarak kadrosunun iş bölümünü düzenler.  

           - Planlama Biriminin Görevleri

           1) Mevcut imar planında değişiklik veya mevzi imar planı yaptırmak isteyen kurum, kuruluş veya kişilerin dilekçesi ve ekleri kabul edilerek kayda girilir, eksiklikleri varsa giderilir ve tamamlanan dosya için ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınır görüşler uygunsa konu Belediye Meclis gündemine teklif olarak sunulur.

          2) Belediyemiz Karar organı olan Meclisin almış olduğu kararlar, kanuni gerekçeleri belirtilerek açık ve anlaşılır ifadelerle, yazım ve imla kurallarına uygun şekilde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde hazırlanarak oluşan kararın, Birimimize geldikten sonra ilgili kurumlara veya vatandaşlara yazışmaları yapılır, plan tadilatı yapılacaklar için ilan metni hazırlanır ve 1 ay süre ilan edilmesi için Belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğü’ne gönderilir.

          3) Kabul edilen plan tadilatı veya mevzi imar planı imar kanunu şartlarına uygun olarak gerekleri yerine getirilir uygulamaya geçilir.

          4) İşlemi tamamlanan tadilat planı veya mevzi imar planının bir sureti ve arşivde muhafaza edilir. 

          5) Yeni imar planı yapılacak alan hektar olarak belirlenir.

          6) İhaleyi kazanan plan müellifi ile sözleşme imzalanır.

          7) Sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanan plan Belediye Meclisinde incelenir, uygun görülürse kabul edilir. Beğenilmeyen yerlerin düzeltilmesi yaptırılır. 

          8) Kabul edilen planlar imar kanunu şartlarına uygun olarak gerekleri yerine getirilir, ilanı yapılır ve uygulamaya geçilir.

          9) Meclis Toplantılarına katılarak imar konuları hakkında önceden hazırlanan imar planları ile ilgili gösterimler yapmak.

          10) Birim Sorumlusu, İmar ve Şehircilik Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği   arazi    (diğer) görevleri yapar veya yaptırır.

          11) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un ilgili       maddelerince merkezde devam etmekte olan kentsel dönüşüm alanlarının ihale şartnamesi gereği takibini yapmak.

          - Ruhsat İskan Birim Sorumlusunun Görevleri

          1) Ruhsat ve İskan Birimini İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkanlık huzurunda temsil eder.

          2) Birimin yönetiminde tam yetki ve sorumlu olan kişidir.

          3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla, yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

          4) Birimin sevk idare ve disiplininden sorumludur.

          5) Biriminde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirir. (Görev tanımlarını hazırlar ve Başkan’a sunar.)

          6) Birimin büro ve arazi çalışmalarını program dahilinde yürütülmesini sağlar.

          7) Birimin personelinin tüm iş ve işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirir .

          8) Birimin bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye bildirir.

          9) Belediye içi ve dışı kurumlardan ve Müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir.

          - Ruhsat İskan Biriminin Görevleri

          1) 3194 sayılı İmar Kanunu,

          2) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

          3) 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,

          4) 5226 ve 3386 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

           5) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

 

           6) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliği,

           7) Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,

           8) 708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmeliği

           9) Otopark Yönetmeliği

         10) Sığınak Yönetmeliği

         11) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

         12) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği,

         13) Asansör Yönetmeliği  95/16/AT  (26420 Sayılı)

         14) Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği (29296 Sayılı)

         15) Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere Ait    Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği  (28009 sayılı)

         16) Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT (27158 sayılı)

         17) Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

         18) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

         19) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

         20) Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

         21) Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği

         22) Petrol Kanunu

         23) Yapı Denetimi Hakkında Kanun

         24) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

         25) 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu

         26) 3213 sayılı Maden Kanunu

         27) Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

         28) Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

         29) Kaplıcalar Yönetmeliği

         30) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

         Yukarıda sıralanan kanun, yönetmelik ve ilgili standartları doğrultusunda;

·    Planlı bölgelerde yapılacak binaların zemin etüt arazi çalışmaları sonucunda hazırlanmış olan jeolojik ve jeoteknik zemin etüt raporlarını değerlendirerek onaylamak,

·    Mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projelerini ve ilgili projelerde yapılan tadilatları inceleyerek onaylamak,

·    Yeni Yapı Ruhsatı, Tadilat, Tamirat, Yıkım, İlave, Yeniden Ruhsat, Asansör Tescil Belgesi taleplerini değerlendirmek ve işlemlerini sonuçlandırmak,

·    Yapı Kullanma İzin Belgesi taleplerini değerlendirmek ve kullanıma hazır olan binaların yerinde kontrolünü yapmak, söz konusu işlem için ilgili kurumlarla yazışmaları gerçekleştirmek,

·    Kat Mülkiyeti - Kat İrtifakı işlemlerini incelemek ve onaylamak,

·    Yapı Ruhsatı düzenlenen inşaatlarda temel-subasman kontrollerini gerçekleştirmek,

·     İnşaat seviyelerini yapı denetim sistemi üzerinden onaylamak,

·    Hakediş raporlarını düzenlemek ve ödemelerin yapılması için ilgili kurumlarla yazışmaları gerçekleştirmek

         31) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale yapmak ve İş Deneyim Belgeleri düzenlemek.

   32) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre her türlü büro ve arazi işlemlerini yerine getirmek.

   33) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

         34) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Başbakanlık Genelgesi,

   35) Arşiv Kanunu (Belediye Arşiv Yönetmeliği),

   36) Tebligat Kanunu,

 

   37) Başbakanlık 2005/7 sayılı Genelgesi (Standart Dosya Planı) çerçevesinde vatandaşların sözlü ve yazılı taleplerini cevaplandırmak, Standart Dosya Planına göre dosyalama yaparak arşiv düzenini sağlamak; 31 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında yapılan bütün çalışmaları performans olarak Bilgisayar ortamında hazırlamak, Strateji  Geliştirme Ve Raporlama Birimine göndermek. 

Ayrıca;

  • Sıhhi ve Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerlerine ait İşyerleri Kontrol Komisyonu,
  • Kıymet Takdir Komisyonu
  • Uzlaşma Komisyonu
  • Maili İnhidam Komisyonu üyelikleri yapmak.

    Anayasa, Uluslararası Antlaşmalar, Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğ ve talimatlar dikkate alınarak, iş ve işlemlerin hukuka uygun, temel hak  ve özgürlüklere saygılı, din, dil, ırk, renk, mezhep, siyasi düşünce ayrımı yapılmaksızın, yukarıda sayılan tüm bu görevlerin saygı ve güler yüz çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

          -Harita Birim Sorumlusunun   Görevleri 

          1) Harita Birimini İmar ve Şeh.Müdürünün ve Başkanlık huzurunda temsil eder.

          2) Birimin yönetiminde tam yetki ve sorumlu olan kişidir.

          3) Çalışmalarını ,yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

          4) Birimin sevk i,idare ve disiplininden sorumludur.

          5) Birim  bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

          6) Birimin  büro ve arazi çalışmalarını program dahilinde  yürütülmesini sağlar.

          7) Birimin personelinin tüm iş ve işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirir .

          8) Birimin bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye bildirir.

         -Harita Biriminin   Görevleri 

         1) 3194  sayılı İmar Kanununun ve Yönetmeliğinin ilgili  hükümleri  doğrultusunda  halihazır haritalar yapılır  veya ihale yoluyla yaptırılarak kontrol edilir.

         2) Kadastral  paftalar  da  oluşan  değişiklikleri  Kadastro  Müdürlüğü  ile  koordineli  çalışarak güncelleştirir .

         3) Belediye    bünyesinde  mülkiyet   araştırmaları   yapar.  

         4) 3194 sayılı İmar Kanununun  11., 15. , 16 . ve 18. maddelerine  göre  imar  uygulaması , ifraz, tevhid, yola terk ve ihdas  işlemlerinin teknik dosyalarını hazırlar  hazırlanan dosyaların araziye çakılma işlemlerini yapar. 

         5) Birime gelen tüm evraklar incelenerek cevabi yazıları yazılır. Resmi cevapları verilir. 

         6) Birim ile ilgili arazi kontrolleri ,arazi çalışmaları yürütülür.

          -İstimlak Emlak Birim Sorumlusunun Görevleri

          1) İstimlak Emlak Birimine İmar ve Şehircilik Müdürüne ve Başkanlık katına temsil eder.

          2) Birim Yönetiminde tam yetkili olup, çalışmaları düzenler.

          3) Personele, gerekli belgelerle dağıtımı, duyurumu ve evrak havalelerine yapar.

          4) Diğer birimler ve müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak, yasalarla verilen her türlü görevi yerine getirmek.

          5) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yapılan kamulaştırma işleminin takibi ve denetimini yapar.

          6) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde vatandaşların sözlü taleplerini cevaplandırmak.

          7) Kurum içi ve Resmi kurumlarla yapılan yazışmaların yapılmasını denetlemek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak. ( Yazışmalarda Türk Dil Kurumu Sözlük ve İmla Kılavuzunda kullanılan Türkçe sözcüklerin kullanılmasına ve Birim kodlarına dikkat edilerek, Başbakanlıkça Yayımlanmış Resmi yazışma Kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.) 

          8) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre her türlü büro ve arazi işlemlerini kontrol etmek.

 

          9) Tüm bu görevleri yaparken Anayasa, Uluslararası Antlaşmalara, Kanunlara, Yönetmeliklere, Tebliğ ve Talimatlar dikkate alınacak , iş ve işlemlerin hukuka uygun , Temel Hak ve Özgürlüklere saygılı , Din, Dil, Irk, Renk, Mezhep, Siyasi Düşünce ayrımı yapılmadan, vatandaşa saygılı ve güler yüzlü davranılarak gerçekleştirilecektir.

          - İstimlak Emlak Birimin Görevleri

          1) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırma yapmak.

          2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde vatandaşların sözlü taleplerini cevaplandırmak.

          3) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre her türlü büro ve arazi işlemlerini yerine getirir

          4) Birim sorumlusu tarafından havale edilen evrakların incelemesini yapar.

          5) Vatandaş talepleri doğrultusunda hisse satışı ve yol fazlası satış yapmak.

          6) Vatandaş gayrimenkullerinde bulunan 6188 ve 775 sayılı kanunla konulan takyitlerin terkinini sağlamak.

          7) Vatandaştan yapılan gayrimenkul bağışlarının başkanlık oluru ile tapu sicilinde belediyemiz adına tescillerini sağlamak.

          8) Belediyemize ait gayrimenkullerin Kat İttifakı ,Cins Tashihi, Kat Mülkiyetlerini yapmak.  

          9) Takas Trampa ve Tahsis işlemlerini yapmak,

          10) Tüm bu görevleri yaparken Anayasa, Uluslararası Antlaşmalara, Kanunlara, Yönetmeliklere, Tebliğ ve Talimatlar dikkate alınacak , iş ve işlemlerin hukuka uygun , Temel Hak ve Özgürlüklere saygılı , Din, Dil, Irk, Renk, Mezhep, Siyasi Düşünce ayrımı yapılmadan, vatandaşa saygılı ve güler yüzlü davranılarak gerçekleştirilecektir.

          - Kaçak İnşaat Birim Sorumlusunun Görevleri

           1) 1580 sayılı Belediye Kanunun, 3194 sayılı İmar Kanunun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yerine getirir .

           2)  Resmi kurum ve tüzel kişilerden gelen yazılı veya sözlü şikayetleri kontrol eder.

           3) Günlük olarak Birimimizce yapılaması gereken kaçak inşaat kontrollerini yapar. Tespit edilen kaçak yapılara işlem yapar. İşlem yapılan kaçak yapıların takibini yapıp sonuçlanmasını sağlar.

           3) Yapılmakta olan inşaatların kontrollerini yapar. Ruhsat ve projelerini inceler.

           4) Ruhsatsız inşaatlar ile ilgili olarak talep halinde hukuk işleri müdürlüğüne bilgiler bildirir.

           - Kaçak inşaat Biriminin Görevleri

           1) Rutin kontroller sırasında veya şikâyet ile kaçak yapı tespit edilir.

           2) Tespit edilen yapıya inşaat tespit ve durdurma zaptı düzenlenerek inşaat mühürlenir

           3) İnşaat tespit durdurma zaptı bir nushası inşaat mahalline asılır, diğer nushası kaçak yapının bulunduğu mahallenin muhtarına tebliğ edilir.

           4) Kaçak yapı için düzenlenen inşaat tespit ve durdurma zaptı TCK ’nın 184 maddesine göre işlem yapılması için savcılığa gönderilir.

           5) 3194 sayılı imar kanununa göre mühürlenerek tespit edilen yapı bir ay içerisinde uygun hale getirilmez ise evrak 32. ve 42. maddelere göre işlem yapılması için encümene gönderilir.

           6) Encümen kararı ilgilisine yerine getirilmesi için tebliğ edilir.

           7) Tebliğ süresi tamamlandıktan sonra yargı süreside devam etmiyor ise belediyemizce yıkım gerçekleşir.

             - Numarataj Birim Sorumlusunun Görevleri

            1) Numarataj Birimine ait tüm görevleri personele yaptırmak.

            2) Personelin sevk ve idaresini yaparak, Numarataj Birimini temsil etmek.

            3) İlgili mevzuata göre personelin çalıştırılmasını ve disiplinini sağlamak.

 

 

          - Numarataj Biriminin Görevleri

          1) 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile anılan yerler üzerinde bulunan binalara kapı numarası verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

          2) Oluşturulacak yeni mahallelerle ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu Meclise intikal ettirerek gerekli çalışmaları yapmak.

          3) Diğer kurumlar tarafından talep edilen numarataj haritalarının çıktılarını hazırlamak.

          4) Alanda uygulanan numarataj çalışmasını, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralanın (adres kayıt sisteminde) ulusal adres veritabanında ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS)  işleyerek, güncel tutulmasını sağlamak.

           5) Kurumların ve şahısların (adres kayıt sisteminde) ulusal adres veritabanında adresle ilgili başvuruları tetkik edip cevaplandırmak, adres tespitlerini yapmak.

           6) Mevcutta bulunan ve yeni oluşan tüm arsaların numaratajlarını oluşturmak.

           7) Yeni yapılan binaların numaralarını tespit edip ulusal adres veritabanına işlenmesini sağlamak.

           8) Ulusal adres veritabanına erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlamak.

           9) Yapı ruhsat ve yapı kullanım izin belgeleri adres tespiti ve UAVT (adres kayıt sistemi) işlenmesi.

           10) Kullanma izni aşamasında bitmiş binanın adres bileşenlerinin nitelik değişiklikleri ile fotoğrafını sistemde güncellemek, binanın nitelik değişikliğinin UAVT de güncellemesini sağlamak.

11) Vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda binaya ait adres tespitini yaparak numarataj belgesini vermek, kapı no plaka ücretini tahakkuk ettirmek.

12) Vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda ikamet adreslerinin tespiti, bina nitelik değişikliklerinin, fotoğrafların sistemde ve UAVT de güncellenmesini sağlamak.

            13) Yeni bağlanan mahallelerde bina ve adres bilgisi olmayanların verilerini araştırmak, alanda tespit etmek, sisteme kaydının yapılmasını sağlamak.

14) Belediyemiz içindeki müdürlüklerden ve birimlerden gelen adres bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamak.

15) Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan (CSBM) levhaları, dış kapı numaraları levhalarını yazarak montajını sağlamak

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

             Madde 26-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

             b)Teşkilat Kuruluşu

            1)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  a) Müdür

  b) Memur

  c) İşçi

  d)Hizmet Alım İşçisi

              c) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

  a) Müdür

  b) Basın Yayın Birimi

  c) Kent Konseyi Birimi

  d) Etüt Eğitim Birimi

 

  e) Spor Birimi

             d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  Görevleri:

             1) Başkanlık Makamının emir ve onayı üzerine Afyonkarahisar da yaşayan vatandaşlarımıza Belediyemiz ile ilgili faaliyetleri duyurmak, Şehrimizin Kültür ve Sosyal yaşamına katkıda bulunmak, sivil toplum örgütlerinin belediyemizin yaptığı faaliyetlerde etkin katılımını sağlamak.

             2) 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 76. maddesi doğrultusunda Kent Konseyi Biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.

             3) Basın Yayın Birimi,  Kent Konseyi Birimi,  Etüt Eğitim ve Spor  Biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.

             4) Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.

             e) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

             -Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görevleri

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

7) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

8) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

             - Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Yetkileri :

1) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi,

2) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi, Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi, 

5) Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,

6) Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

             - BASIN YAYIN BİRİMİ

1) 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen görevleri doğrultusunda Belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetlerini tasarlayıp, gerekli alt yapıyı hazırlamak. Faaliyet sahası ile ilgili projeler ve taslaklar hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek için makamın onayına sunarak, onaylanan sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenlemek.

2) Konser, konferans, sergi ve seminerler düzenlemek.

3) Yapılan faaliyetlerle ilgili görüntü ve fotoğrafları arşivlemek.

4) Belediyemiz tarafından yıl içerisinde düzenlenecek kültürel etkinlikler için ilgili yazışmaların yanı sıra davetiye, broşür, ilan v.b. şekillerde duyurularını yapmak.

5) Belediyemizin etkinliklerini ve çalışmalarını içeren afişleri hazırlayıp, şehrimizin muhtelif bölgelerinde bulunan billboardlara asılmasını sağlamak.

6) Belediyemizin tüm birimlerince yapılan çalışmaların fotoğraflarını çekmek, basın bültenlerini hazırlayıp belediyemiz internet sitesinde yayınlamak.

7) Belediyenin faaliyetlerinin kitaplaştırılması için komisyon oluşturup, basılmasını sağlamak.

8) Basılan kitap, broşür, dergi vb. yayınların dağıtım işlerini yürütmek.

9) Belediyemize gelen yerel ve ulusal gazetelerin abonelik işlemlerini takip etmek.

           10) Gelen yerel gazetelerin arşivini yapmak.

           11) Gazetelerde belediyemizle ile ilgili çıkan haberler kesilip, küpürlenerek başkanlık makamına sunmak.

           12) Cenaze ve diğer ilanların Belediye hoparlöründen ve anlaşmalı radyodan ilanlarının yapılmasını sağlamak.

           13) Ulusal ve yerel basın kuruluşlarının (TV ve Gazeteler), Belediyemiz çalışmaları hakkında talep etmiş oldukları bilgi, belge, fotoğraf, görüntü gibi materyalleri hazırlayarak ilgili makama ulaştırılmaktadır.

            KENT KONSEYİ BİRİMİ

1) 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 76. Maddesi  doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

2) Kent Konseyi Olarak çalışma gurupları

  - Eğitim Çalışma Gurubu

  - Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu

  - İmar ve Çevre Çalışma Gurubu

  - Sağlık Çalışma Grubu

  - Engelliler Meclisi

  - Kadınlar Meclisi

  - Gençlik Meclisi

            3) Çalışma guruplarının ve meclislerinin toplantılarını düzenleyerek üyelerine duyurmak, toplantılara katılarak toplantı tutanaklarını düzenleyerek imzalarını tamamlamak.

            4) Toplantıda alınan kararların gerekli yazışmalarını yapmak ve uygulamaya geçirmek

            5) Çalışma Guruplarının ve meclislerin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarını yürütmek

            6) Kent Konseyini ilgilendiren resmi yazışmaları yapmak

            7) Günün anlam ve önemine uygun Kültürel etkinlikler yapmak

            8) Kent Konseyi Meclis ve Çalışma Gruplarının talepleri doğrultusunda geziler, festivaller, söyleşi, kurs ve seminerler düzenlemek.

ETÜT EĞİTİM BİRİMİ

            Sabit geliri olmayan, asgari ücretli ya da çeşitli nedenlerle ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ailelerin çocukları başta olmak üzere, dershaneye gidebilme olanağına sahip olamayan dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarına, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla açılan Bilgi Evleri zamanla tüm mahalle sakinlerine ve talebi bulunan tüm vatandaşlarımıza kapılarını açmıştır. Şehrimizin farklı semtlerinde faaliyet gösteren 7 ayrı Bilgi Evinde TEOG-YGS-LYS sınavlarına yönelik kursların yanı sıra AFEMEK(Afyonkarahisar Belediyesi Mesleki Eğitim ve El Sanatları) Kursları, yaz döneminde yaz Kur’an Kursları, özel günlerde (nişan, toplantı, doğum günü vs.) toplantı salonlarının kapıları açılarak mahalle sakinlerinin taleplerine cevap vermeye özen gösterilmiştir.

SPOR BİRİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen görevleri doğrultusunda Belediyenin Sportif faaliyetlerini tasarlayıp, gerekli alt yapıyı hazırlamak.

 Faaliyet sahası ile ilgili projeler ve taslaklar hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek için makamın onayına sunarak, onaylanan sportif faaliyetleri düzenlemek.

            Halkımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek, sporu sevdirmek, birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek.

            1) Atatürk Yol Koşusu

            2) Voleybol Turnuvası

 

            3) Basketbol Turnuvası

            4) Futbol Turnuvası

            5) Satranç Turnuvası

            6) Masa Tenisi Turnuvası

            7) Bisiklet Yarışması düzenlemek.

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 27-Müdürlüğün kuruluş ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

            a) Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin 04/05/2015 tarih ve 164 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.         

            b)Teşkilat Kuruluşu

            1)Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 a) Müdür

 b) Memur

 c) İşçi

 d)Hizmet Alım İşçisi

             c)Görevleri

 1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görevi başta kamu hizmetinin etkin ve güvenli bir şekilde sunulması, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin en kısa sürede çözümlenmesi hedeflenmek üzere aşağıda belirtilmiştir;

 2) Muhtarların daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla etkinliklerinin ve işlevlerinin artırılması için çalışmalar yapmak,

 3) Muhtarlık işleri Müdürlüğü'ne ayrılan bütçeyi ilgili mevzuatlara uygun olarak harcamak ve kayıt altına almak,

 4) Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

 5) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

 6) Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca gerektiğinde muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,

 7) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

 8) İçişleri Bakanlığı'na 3(Üç)’er  aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,

 9) Başkanlık Makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 10) Başkanın, muhtarlarla ilgili yazılı ve sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 11) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,

 12) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

 13) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler, teknik detaylar çalışmalar gibi işlemleri yürütmek,

 14) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

 

 15) Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

 16) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların uygulama adımlarını belirlemek,

 17) Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların diğer talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.

            Mezarlık Biriminin Görevleri:

1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) bendi kapsamında hizmetleri sunmak, aynı Kanunun 60.maddesinin (g) bendinde belirtilen mezarlıkların korunması ve bakımına ilişkin giderleri kanunlar çerçevesinde belirlemek,

2) Defin hizmetleri için gerekli temel malzeme destekleri, taşımacılık (cenaze nakli) hizmeti, taziye ve ziyaretler gibi alanlarda ihtiyaç duyulan hizmetler sunmak,

3) Mezarlıkların bakım, temizlik vb. diğer çalışmaları yapmak,

4) Mezar yeri tahsis işlemleri, mezar yeri devir işlemlerini yapmak,

5) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, ekolojik  dengenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, enerji verimliliğini ve çevre duyarlılığını dikkate alan yaklaşımlar benimsemek,

6) Mezarlık Birimi görevlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

             Halka İlişkiler Biriminin Görevleri;

 1) Vatandaşlardan gelen başvuruları, (Telefon, mektup sözlü ve yazılı müracaat, e-mail ile ilgili birimlere göndererek sonucu hakkında vatandaşı bilgilendirmek,

 2) Başbakanlık İletişim Merkezinden (Doğrudan Başbakanlık ) Belediyemizle ilgili talep ve şikâyetleri değerlendirerek sonucu vatandaşa ve Başbakanlık İletişim Merkezine bildirmek,

 3) İlimizde Belediyemizin gerçekleştirdiği Sosyal Kültürel ve Sportif faaliyetlerde yapılan müracaatları dikkate alınarak gerekli tasvip ve listelemeyi yaparak ilgili birimlerimize gereği yapılmak üzere ulaştırmak,

 4) Belediye amaç ve hedeflerine bağlı olarak, hızlı ve etkili iletişim yolları kullanılarak hedef kitleyle sürekli iletişim halinde bulunulması, halkla ilişkiler hususunda verimliliği ve etkinliği artırıcı araştırma ve çalışmaların yapılması,

 5) Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakların Belediyemiz evrak – kayıt (SAMPAŞ) üzerinden evrak kayıtlarının ve takibinin yapılması,

 6) Belediyemiz toplantı ve etkinliklerinin Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Üyelerini vb. bilgilendirilmek ve katılımlarının sağlanması için SMS gönderilmesi,

 7) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen evrakların kayda alınarak zimmet ile ilgili birime havalesi,

 8) Müdürlüğün işlerinin en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırılması üzerine planlar yapılması,

 9) Halkla İlişkiler Birimi görevlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

             Yardım Hizmetleri Biriminin Görevleri;

 1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden gerekli belgeleri istemek ve gerekli incelemeleri yapmak,

 2) Belediye sınırları içinde ihtiyaç sahibi içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilerle, hükümlü ailelerinin gerek tespit edilmesinde gerekse başvurularının değerlendirilmesinde çalışmalar yapmak ve bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlarını 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi kapsamında belirlemek, düzenlemek,

 

 3) 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. maddesinin (i) bendinde belirtilen sosyal hizmet ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,

 4) İlimiz genelinde sosyal yardım hususunda destek programı yürütmek, koordinasyon ve işbirliği geliştirmek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlamak,

 5) Ramazan ayında  iftar çadırlarını kurmak ve yemek organizasyonuna yardımcı olmak,

 6) İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kırtasiye yardımı Engelli vatandaşlarımıza sandalye yardımı yapmak,

 7)   Toplu Sünnet ve nikâh programlarını hazırlamak,

 8) Yardım Hizmetleri Birimi görevlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

           Madde 28- Bu yönetmelik hükümleri Meclisin  01.12.2015 tarihli  386  sayılı karar numarası ile onaylandıktan ve ilan edildikten sonra ile yürürlüğe girer.

           Madde 29- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; 09/04/2014 gün ve 120 karar sayılı kararı ile belirlenen yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar.

           Madde  30- Bu yönetmelik 30 maddeden oluşur,  hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


5
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Frig Vadisi 360
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2021 Bilgi İşlem Merkezi