OTO KİRALAMA YÖNETMELİĞİ

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

OTO KİRALAMA İŞYERLERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINAİLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde1- Bu Yönetmeliğin amacı, oto kiralama faaliyetiyle iştigal edecekişyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esasve usuller ile çalışma şartlarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde2- Bu Yönetmelik,Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde oto kiralama faaliyetiyleiştigal edecek iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş veişlemleri kapsar.

Dayanak

Madde3- Bu Yönetmelik, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 14/6/1989 tarihlive 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun HükmündeKararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açmave Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5393 sayılı BelediyeKanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Yetkili idare: Afyonkarahisar Belediyesi,

b) Müessese: Oto kiralama faaliyetiyle iştigaleden işyerlerini,

 

c) Zabıta: Belediye zabıtasını ifade eder.

          Madde 5- Oto Kiralama işyerlerindearanacak şartlar ve uyulması gereken hükümler:

a)      İşyeritanıtım tabelasında oto kiralama ibaresi zorunludur, yazı boyutu tabeladakidiğer yazı puntolarından küçük olamaz.

b)     İş yerinin herhangi bir yerine vetabela üzerine, işyeri unvanı ve oto kiralama ibaresi ve/ veya Rent A Cardışında ticari ibareler yazılamaz.

c)  Müesseseleroto kiralama işinde kullanacakları en az beş adet kendi adlarına trafik tescil kaydı bulunan araçların  listesini ruhsat aşamasında belediyeninruhsat ve denetim müdürlüğü ile zabıta müdürlüğüne ve il emniyet müdürlüğünebildirmek ve araçların ruhsat fotokopilerini vermek zorundadır. Araç değişikliğihalinde en geç üç gün içerisinde ilgili birimlerine bu değişiklikbildirilecektir.

ç)  Müesseselerden oto kiralama işindekullanacakları araçları depolayabilecekleri alanları var ise      otopark sözleşmesi aranmaz. Araçlarındepolanabileceği alanlar yok ise; Belediyeden ruhsatlı her hangi bir otoparktankullanacağı araçları depolamak için yapılmış otopark sözleşme aranır.

d) Otoparksözleşmesi en az bir yıllık olarakyapılır, yenilenen sözleşmenin bir nüshası

     ilgili birime verilir. 

e) Otokiralama işi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerden, kendi adına veyaşirket adına kayıtlı en az beş araç faaliyet göstermek zorundadır.

f)  Kiraya verilecek araçlar 0-10 yaşları arasında olmalıdır. 10 yaşındanbüyük araçlar kiraya

     verilemez.

g)  Oto kiralama işini yapacak gerçek ve tüzel kişiler ilgili meslek odasınakayıt yaptırmak ve

     fiyat tarifesini almak zorundadır.

h)   Oto kiralama işyerleri işletmecileritarafından işyeri içine, bina çekme mesafeleri ile yola ve yol kenarındakiücretli yada ücretsiz kamuya ait otopark alanlarına araç, bisiklet vemotosiklet koymaları yasaktır. Oto kiralama işyerinin amblem ya da logosunutaşıyan, reklamını yapan başka gerçek ya da tüzel kişilere ait araçlar da bukapsamdadır.

ı)   Oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişilerkiraya verilecek araçlar ile ilgili müşteriler lehine haksız şart oluşturacakbir sözleşme yapılmamalıdır.

i)   Oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişilerkiraya verilecek araçlar ile ilgili müşterilerden sözleşme dışında müşteriyi borçaltına sokacak çek, senet vb. herhangi bir belge alınamaz.

j)Oto kiralama yapacak gerçek ve tüzel kişiler tarafından kiraya verilecekaraçlar için yapılacak sigorta Poliçelerinde (Rent A Car, Oto Kiralama, Kasko,)ibareleri bulunmak zorundadır.

k) Bu yönetmeliğe uygun açılan işyerlerinde, araç alımı ve satımı yapılamaz.

ı)10 Haziran 2015 tarih ve 29382 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kimlik BildirmeKanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince;  Araç kiralama şirketlerinin sorumlu işleticilerive yöneticileri, kiralanan araç bilgileri ile aracı kiralayanların kimlikbilgilerini ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününetutmak ve bu kapsamda mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kollukkuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak zorundadırlar. Ancak araçkiralayanın kamu kurum veya kuruluşu olması halinde sadece kamu kurum veyakuruluşuyla yapılan sözleşme ile araç bilgileri sisteme kaydedilir. Bu veriler5 yıl süreyle muhafaza edilir. Sistemdeki kayıtlar 5 yıl sonunda sistemdenotomatik olarak silinir.

m)Araç kiralama şirketleri tüm kayıtlarını İçişleri Bakanlığının tespit edeceğibir bilgisayar programında tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kollukkuvvetlerinin 1774 Sayılı ek 1'nci maddesine göre kurulan bilgisayarterminallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen işletmeleremülki idare amirlerince on bir Türk lirası para cezası verilir. Bu fiilintekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir.

n)Oto kiralama işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu yönetmeliktebelirtilen genel şartların yanı sıra, 2005/9207 İşyeri Açma ve ÇalışmaRuhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

o) Bu yönetmelikyayımlanmasından sonra oto kiralama yapacak işyerlerinden kanun ve yönetmelikhükümlerine göre istenilmesi zorunlu bulunan bilgi ve belgeler de istenir.  

   BuYönetmelik, yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmışbulunan işyerleri açısından kazanılmış hak doğurmaz. Daha önceruhsatlandırılmış işletmeler iş bu yönetmelik hükümlerinde öngörülen şartlarıtaşımak zorundadırlar. Taşımayan işletmeler 15 gün süre içerisinde gereklieksiklikleri gidermek zorundadırlar. Aksi halde işyeri açma ve çalışmaruhsatları yetkili idare tarafından iptal edilir. Bu yönetmelik yürürlüğegirmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat başvuruları buyönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Denetim

Madde 6 ?Zabıta Müdürlüğü ve İl EmniyetMüdürlüğünce mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli denetimler yapılır.Denetimler sırasında mevzuata aykırı hususlar tespit edildiğinde  ilgili idareler tarafından gerekli yasalişlemler yapılır.

Uygulanacak Cezalar

Madde 7 ?Bu yönetmelik hükümlerine göre  oto kiralama işyerlerinde aranacak şartlar veuyulması gereken hükümlere aykırı davranıldığının tespit edilmesi halinde;

- Bir takvimyılı  içerisinde  1. Cezada 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesinegöre idari para cezası,

- 2. Cezada 5326Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,

- 3. Cezadaİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

Yürürlük

Madde 8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesinde verilenyetkiye göre iş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandığıtarihte yürürlüğe girer.