E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
1938 MECLİS KARARLARI
  Geri

l Dokümanlar
246-03-ikinci kanun-1938-246 (Çavuşbaş ve kenar mahallelerde münferit yapılacak binalarda bir kat diğer mahallerde iki kat inşaat izni verilmesi).pdf
247-3-ocak 1938-247 (Kadıhamam ve yemişler civarındaki küçük cadde ve oluşan küçük adacıkların birleşterilmesi için konunun Bayındrırlık Bakanlığı görüşüne sunulması).pdf
248-3-son kanun-1938-248 (Cadde ve sokak yükseklikleri ve kodlarının belirlenmesi için plan sve harita yapıtrılımsaı).pdf
249-01-şubat 1938-249 (Tüccar ve işletmecilerin İzmir fuarını katılım sağlamak üzere bütçeye ödenek konulması isteğinin komisyşonaca tekkiki).pdf
250-01-şubat 1938-250 (Mezbahaneye getirilen hayvanlardan alınan rüsum ve nakliye ücretinin kaldırılması isteğininin komisyonca tetkiki).pdf
251-01-şubat 1938-251 (Köy ve nahiyelerde ağaç yetiştirenlere ağaç bayramında verilecek ödül için bütçeye ödenek konulması isteğinin komisyonca tektkiki).pdf
252-01-şubat 1938-252 (Mezarlıkta vatahndaşlardan tarafından yaptırılan şahsi ve aile mezarları için verilen su tarifesi bedelinin tespiti).pdf
253-01-şubat 1938-253 (Haldeki sebze sergilerinden alınan rüsumun tenzil talebinin komisyonca tetkiki).pdf
254-01-şubat 1938-254 Pazaryeri yapımı için konulan ödeneğin tenzili isteğinin komisy.onca tetkiki).pdf
255-15-şubat 1938-255 (Otpazara camininin yola giden kısmının 1000 Tl bedelle).pdf
256-15-şubat 1938-256 (Haldeki sebzeci esnafından alınan rüsumun tenzili isteğinin komisyonca tetkiki).pdf
257-15-şubat 1938-257 (Köy ve nahiyelerde ağaç yetiştirenlere ağaç bayramında verilecek ödül için bütçeye ödenek konulması isteğinin komisyonca tektkiki).pdf
258-15-şubat 1938-258 (Mezbahaneye getirilen hayvanlardan alınan rüsum ve nakliye ücretinin kaldırılması isteğininin komisyonca tetkiki).pdf
259-15-şubat 1938-259 (Tüccar ve işletmecilerin İzmir fuarını katılım sağlamak üzere bütçeye ödenek konulması isteğinin komisyonaca tekkiki.pdf
260-15-şubat 1938-260 Bütçede ödenek aktarılması).pdf
261-15-şubat 1938-261 (Elektrik müsesesinini özel idareden alınarak bedelinin 10 senede 10 taksitte ödenmesi).pdf
262-01-nisan 1938-262 (1937 yılı bütçesinin komisyonda tetkiki).pdf
263-01-nisan 1938-263 (1938 yılı rüsum tarifesinin komisyonca tetkiki).pdf
264-01-nisan 1938-264 (Şehir gazinosunun belediyece işletilmesi isteğinin komisyonca tetkiki).pdf
265-01-nisan 1938-265 (Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kullanılmak üzere bütçeye ödenek konulması isteğinin komisyonca tetkiki).pdf
266-01-nisan 1938-266 (Halkbankası ve halksandıklarının sermayelerinin artırılması konusunun bükçe komisyonunca tetkiki).pdf
267-01-nisan 1938-267 (Halkevine yapılacak yardım için bütçeye ödenek konulması konusunun komisyonca tetkiki).pdf
268-01-nisan 1938-268 (Belediye tenbih ve ve yasaklarının eczanelerle ilgili kısmının kaldırılması isteğinin komisyonca tekkiki.pdf
269-12-nisan 1938-269 (Elektrik müessesesinin belediye devri nedeniyle tahmini bütçenin görüşülmesi isteğinin komisyonda görüşülmesi).pdf
270-12-nisan 1938-270 (Elektrik müessesesinin belediye devri nedeniyle talimatname hazırlanmnası konusunun komisyonlarca tetkiki).pdf
271-12-nisan 1938-271 (Elektrik müessesesinin belediye devri nedreniyle idare edilmesi ile ilgili talimatname için konunun komisyonlarca tektkiki).pdf
272-12-nisan 1938-272 (Akarçaydan dolayı oluşan sivrisinetten dolayı meydana gelensıtma hastalığı için bütçeye ödenek konulmasının komisyonca tetkiki).pdf
273-12-nisan 1938-273 (Milli seferberlik ve hevaya karşı korunma işleri için bütçeye ödenek konulmasının komisyonca tektkiki).pdf
274-12- nisan 1938-274 (Tarım ve zirai işlerde kullanılan motorinden alınan vcergilerin yüksek olması nedeniyle en az miktardan alınması konusunun komisyonca tekkiki).pdf
275-12-nisan 1938-275 (Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım kalemine bütçede ödenek konulması isteğinin komisyonca tetkiki).pdf
277-20 nisan 1938-277 (Terakki Servet Bankasına olan 938 yılı taksidinin Elektrik Müessesesinin belediyemize devri nedeniyle ödenmeyerek 939 senesinde faiziyle ödenmesi).pdf
278-20 nisan 1938-278 (Şehir gazinosunun belediyece işletilmesi uygun görülmediğinden kiraya verilerekr müstecir tarafından işletilmesi.pdf
279-20 nisan 1938-279 (Tarım işleri için mazottan alınanan vergi ve resim indirilmesi talebi uygun bulunmadığından RED di).pdf
280-20 nisan 1938-280 (Halk bankası ve halk sandıklarına tahvil alınarak iştirak talebi belediyeninin bütçesi yeterli olmadığından uygun görülmemiştir).pdf
281-26-nisan 1938-281 (Şehir yolları ve yerleşkesine ait avan projede mevcut duruma göre gerekli olan tadilatların yapılması durumun Bakanlığın görüşüşüne sunulması).pdf
282-26-nisan 1938-282 (Cumhuriyet meydanına yapılacak duvar ve buradanan çıkacak moloz vsnin nakli için ödenek konulması).pdf
283-26 nisan 1938-283 (Temizlik arabalarının mübaya ve tamiriri için ödenek aktarılması konusunun komisoynca tetkiki).pdf
284-26 Nisan 1938-284 (Yurdumuzun bir bölgesinde meydana gelen depremden dolayı buradaki vatandaşlarımıza yardım için bütçeden ödenek aktarılması).pdf
285-26-nisan 1938-285 (Zencirli han ve civarında oluşturulan yağ hali için alınan avansın mahsubu).pdf
286-26-nisan 1938-286 (Afyon garının ihtiyacı olan elktriğin bedeli peşin olmak üzere verilmesi bu hususta protokol için başkana yetki verilmesi).pdf
287-26-nisan 1938-287 (Belediyeler Bankasına ödenecek yüzde 5 lik tutar yetmeyeceğinden bütçede aktarma yapılması konusunun komisyonca tetkiki).pdf
288-30-nisan 1938-288 (938 yılı toplantı döneminin 15 gün uzatılması).pdf
289-9-mayıs 1938-289 (Kırşehir felaketzedelerine yardım yapılmak üzere 500 lira ödeneğin bütçede aktarılması).pdf
290-9-mayıs 1938-290 (Başkanın yurtdışında inceleme yapmak üzere yurtdışına görevli gitmesi ve bütçeye ödenek konulması).pdf
291-9-mayıs 1938-291 (Temizlik arabalarının tamir ve bakımı için bütçeden ödenek aktarılmkası).pdf
292-9-mayıs 1938-292 (Haldeki sebzeci esnaflarından bütçe imkanları ölçüsünde alınan vergiden tenzilat yapıldığı).pdf
293-9-mayıs 1938-293 (Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bütçeye 2000 liraödenek konulması).pdf
295-9-mayıs 1938-295 Belediye ye devir edilen elektrik müessesesinin müstakil idaresinin uygun olmadığı).pdf
296-9-mayıs 1938-296 (Gelir ve rüsum tarifesini tespiti ve tasdik için Valilik Makamına sunulması).pdf
297-9-mayıs1938-297 (Sıtma mücadelesi için bütçeye 500 lira ödenek konulması).pdf
298-9-mayıs 1938-298 (Milli seferberlik ve havaya karşı korunma için bütçeye 300 lira ödenek konulması).pdf
299-9-mayıs 1938-299 (Çocuk Esirgeme Kurumu için bütçeye 200 lira ödenek konulması).pdf
300-9-mayıs 1938-300 (Halkevine yerdım için bütçeye 200 lira ödenek konulması).pdf
301-9-mayıs 1938-301 (Mezbaha rüsumunundan indirim yapılması).pdf
302-9-nmayıs1938-302 (Bütçede ödenek yetersizliği nedeniyle ağaç yetiştirilere verilecek ödül için ödenek tahsisatı mümkün olmamıştır.).pdf
303-9-mayıs 1938-303 (Bütçede ödenek yetersizliği nedeniyle İzmir Fuarı için ödenek konulamadığı).pdf
304-9-mayıs 1938-304 (Mezat yeri talimatnamesinin kabulü).pdf
305-9-mayıs 1938-305 (Yüzde beş belediyeler bankası iştirak tahsisatı yetmediğinden bütçede ödenek aktarılması).pdf
306-9-mayıs 1938-306(Elektrik Müessesinin işletilmesine dair talimatnamenin bir sonraki yıl düzenlenmesi).pdf
307-13-mayıs 1938-307(Kadınana caddesi üzerinde yol fazlası arsanın Çocuk Esirgeme Kurumuna 200 TL bedelle satışının yapılması).pdf
308-13-mayıs 1938-308 (Vize işlerinde makbuz kesilmeyip pul kesilmesi isteği uygun olmadığından eskisi gibi makbuzla tahsilat yapılması).pdf
309-13-mayıs 1938-309 (1938 yılı bütçesinin ve 5 yıllık imar mesai proğramının tasdiki).pdf
310-29-temmuz 1938-310 (1938 yılı bütkçesinde ödenek aktarılması).pdf
312-29-tem.1938-312 ( İtfaiye ve defin işlerinde kullanılmak üzere şoför istimdakı ile hayvan pazarı tamir ve tadilatı için bütçeye ödenek konulması).pdf
312-29-tem1938-312mükerrer (Yapılan yağ halininin bitirilerek esnafa kur a ile verilmesi ve bu işin bitirilmesinden dolayı Başkanlık Makamına teşekkür).pdf
313-16-eylül 1938-313 (Oy kullanma süresi yetmediğinde Meclisce bunun günün belirleneceği için oy verma süresinin belirlenmesi).pdf
314-1-kasım 1938-314 (1937 yılı faaliyet raporunun tasdiki).pdf
315-1-kasım 1938-315 (Ali TAŞKAPULU nun Meclis Üyeliğinden istifasının kabulü).pdf
317-15 kasım 1938-317 (1937 yılı kesin hesap cedvellerinin tasdiki).pdf
5
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
Kent Rehberi
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2023 Bilgi İşlem Merkezi