E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
İHALELERİMİZ
  Geri
HOŞGELDİN BEBEK PAKETİ ALIMI İŞİ

İhale Bilgileri
İhale Konusu HOŞGELDİN BEBEK PAKETİ ALIMI İŞİ
Kayıt No 2020/395959
İlgili Müdürlük/Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 2000 Paket
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

HOŞGELDİN BEBEK PAKETİ ALIMI İŞİ

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HOŞGELDİN BEBEK PAKETİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/395959

1-İdarenin

a) Adresi

:

KARAMAN MAHALLESİ ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CADDESİ 11 03100 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

:

2722144255 - 2722123444

c) Elektronik Posta Adresi

:

alicetin77@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2.000 ADET HOŞGELDİN BEBEK PAKETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MUHTARLIK VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ geçici deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İhale konusu mal, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 Takvim günü içinde teslim edilecektir. Muayene kabul işlemleri malın tamamı teslim edildikten sonra yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ İHALE SALONU - KARAMAN MAHALLESİ ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. KAT :4 NO: 11 AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati

:

17.08.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek için İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere İstekliler tarafından; Teklif ettikleri mallardan 2 paket (her birinden ikişer tane olmak üzere) numune sunulacaktır. NUMUNELERİN 1 PAKETİ ERKEK, DİĞER PAKETİ KIZ BEBEKLERE GÖRE OLACAKTIR.

1) Zıbın takımı: (2 adet Üst zıbın, 2 adet Zıbın altı, 2 adet Önlük, 2 adet Şapka, 2 çift eldiven),

2) 2 adet Bebek battaniyesi,

3) 2 paket Bebek çorabı (üçlü set halinde),

4) 2 adet Bebek tırnak makası.

teklif dosyası ile birlikte teslim edilecektir. Numuneler orijinal paketinde teslim edilecek olup, ambalaj veya ürün üzerinde üretici firma bilgisi mutlaka olacaktır. Numune değerlendirilmesinde numunelerin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ihale komisyonunca kontrol edilecek, TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLEN NUMUNE(LER) SUNAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. 

İSTEKLİNİN YETKİLİ SATICI OLMASI HALİNDE, SUNMUŞ OLDUĞU NUMUNELER İLE YETKİLİ SATICI BELGESİNİN ALINDIĞI ÜRETİCİ FİRMA UYGUNLUĞU ARANACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ İHALE SALONU - KARAMAN MAHALLESİ ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. KAT :4 NO: 11 AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 17.8.2020
İhale Saati 10:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Frig Vadisi 360
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2020 Bilgi İşlem Merkezi