E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
İHALELERİMİZ
  Geri
ÖN ÖDEMELİ RF Lİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI ALIMI

İhale Bilgileri
İhale Konusu ÖN ÖDEMELİ RF Lİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI ALIMI
Kayıt No 2020/284822
İlgili Müdürlük/Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü e-İhale (Açık)
Niteliği ve Miktarı 3000 Adet
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

ÖN ÖDEMELİ RF'Lİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ÖN ÖDEMELİ RF'Lİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/284822

1-İdarenin

a) Adı

:

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KARAMAN MAHALLESI ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CADDESI NO:11 03100 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

2722144255 - 2722142783

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÖN ÖDEMELİ RF'Lİ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3000 Adet Ön Ödemeli RF'li Elektronik Kartlı Su Sayacı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Tahakkuk Birimi Malzeme Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 75 takvim günüdür. Yüklenici; Sayaçların teslimatını aşağıda belirtildiği şekilde Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne teslim edecektir. Belediyemizce belirlenen teslimat programında değişikliğe gidilebilir. Aynı ay içerisinde idarenin yazılı talebi olmadan birden fazla teslimat yapılmayacaktır. Bu durumda yapılan değişiklik yükleniciye yazılı olarak bildirilecek, yüklenici mal teslimini buna göre yapacaktır. Sayaç dışındaki tüm malzemeler ve yazılım donanım ekipmanları ilk teslimatla birlikte gerekli montaj ve devreye alma işlemleri tamamlanarak çalışır durumda idareye teslim edilecektir. 1. Parti (Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde) = 1000 Adet 2. Parti (ilk teslim tarihinden itibaren 30 Gün İçinde) = 1000 Adet 3. Parti (ikinci teslim tarihinden itibaren 30 Gün İçinde) = 1000 Adet TOPLAM = 3000 Adet

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİH AYNI ZAMANDA İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.07.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KARAMAN MAH. ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE CAD. NO:11 Kat:4 402 No'lu SALON 03100 AFYONKARAHİSAR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi

NOT: İsteklinin ihale konusu malı/malları teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı hususu yetkili satıcılık belgesi ile tevsik edilmesi halinde yetkili satıcılık belgesi ekinde belgeyi düzenleyen imalatçı gerçek ve/veya tüzel kişiliğe ait a, b, c ve ç  bentlerinde belirtilen belgelerden birinin sunulması zorunludur. Söz konusu belgeleri sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

1.) İhale konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya uluslararası onay kuruluşlarından alınmış 2004/22/AT Tip Onay belgesi veya 2014/32/AB belgesi.
2.) İhale konusu mala ilişkin TSE'den veya Uluslararası akreditasyon kurumlarından alınmış ISO 4064-1 Standardına Uygunluk Belgesi.
3.) Teklif edilen sayaçların IP68 koruma sınıfına uygun olduğunu belirten TURKAK veya Uluslararası akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış belge.
4.) Teklif edilen sayaçların T.C. Sağlık Bakanlığı veya Avrupa Birliği üye ülkeleri Sağlık Bakanlığı veya sağlık konusunda akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş, içme suyuna uygunluk belgesinin (hijyenlik sertifikası) veya sayacın gövdesinde kullanılan boyanın sağlığa zararlı olmadığına dair belge.
5.) TURKAK veya Uluslar arası akredite edilmiş bir kuruluştan alınmış “ TS EN17025 Laboratuar Yeterlilik Belgesi”

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklifleri ile birlikte teklif verecekleri sayaçların teknik özelliklerini gösteren katalog sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde elektronik kontrollü su sayacı satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres Afyonkarahisar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No:11 03200 Merkez/Afyonkarahisar
İlgili Telefon 0 272 214 4255
İlgili Faks 0 272 212 3444
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 6.7.2020
İhale Saati 10:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Frig Vadisi 360
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2020 Bilgi İşlem Merkezi