E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
İHALELERİMİZ
  Geri
28 Adet Ticari N Plaka İhale İlanı

İhale Bilgileri
İhale Konusu 28 Adet Ticari N Plaka İhale İlanı
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim Zabıta Müdürlüğü
İhale Türü Muhtelif Satış
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

        1-) Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda plakası ve durak yerleri, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 28 adet Ticari (N) Plakası sözleşme tarihinden itibaren 01/01/2022 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

        2-) Aşağıda  belirtilen Ticari (N) Plakası ve faaliyet göstereceği durak yerlerinin Muhammen Bedelleri : 3.000,00-TL’ dır.  Geçici Teminat Bedelleri: 90,00-TL’ dır.

        3-) Kiralama bedeline K.D.V. dâhil değildir, ihale bedelinin 1/3 i peşin, kalan 2/3 i ise 2 ayda 2 eşit taksitte tahsil  edilecektir.Taksitler her ayın en geç 14. gününe kadar yatırılacaktır. İlk taksit 2020  yılı Nisan ayının 14.gününe kadar yatırılacak olup, diğer taksitler takip eden ayların en geç 14. gününde yatırılacaktır. Aylık taksitler zamanında yatırılmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanacak ve 3 aydan sonra gecikme olursa kiralama sözleşmesi  fesh edilebilecektir.

       4-) Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 26/02/2020 tarihinde saat: 14:00’de başlayacak olup, sıra takibi ile ihale sürdürülecektir. Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

 

Sıra No

Kiraya Verilecek Plaka ve

Faaliyet Göstereceği Durak Yeri

Muhammen

    Bedel

Geçici İhale

   Teminatı

İhale Saati

01.

03 N 0004- Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

14:00

02.

03 N 0039- Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

 

03.

03 N 0051- Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

 

04.

03 N 0066- Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

 

05.

03 N 0077- Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

 

06.

03 N 0078 Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

 

07.

03 N 0079 Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

 

08.

03 N 0080- Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

 

09.

03 N 0081- Çimento Fabrikası Önü

3.000,00-TL

90,00-TL

 

10.

03 N 0082- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

11.

03 N 0083- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

12.

03 N 0084- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

13.

03 N 0085- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

14.

03 N 0086- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

15.

03 N 0087- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

16.

03 N 0088- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

17.

03 N 0089- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

18.

03 N 0090- 1. Küçük Sanayi Camii Yanı

3.000,00-TL

90,00-TL

 

19.

03 N 0091- 2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

20.

03 N 0092- 2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

21.

03 N 0093- 2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

22.

03 N 0094-2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

23.

03 N 0095-2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

24.

03 N 0096-2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

25.

03 N 0097-2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

26.

03 N 0098-2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

27.

03 N 0099-2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

28.

03 N 0100-2. Küçük Sanayi Sitesi

3.000,00-TL

90,00-TL

 

 

          

            MADDE: 5

           İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

           5.1- İsteklilerde Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler (Gerçek Kişi)

           5.1.1.Dilekçe,

           5.1.2.Kanuni İkametgâh Belgesi,

           5.1.3.İmza Sirküleri,

           5.1.4.Nüfus Cüzdanı Örneği,

           5.1.5.Oda Kayıt Belgesi

           5.1.6.İsteklilere ait Adli Sicil Kaydı. (T.C.K.’ nın102,103,104,105. cinsel saldırı maddelerindeki suçlardan ve T.C.K.’ nın 220 terör örgütüne üye olmak maddesinden kaydı bulunmamak)

           5.1.7.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ıncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

          5.1.8.Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

           5.1.9.Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

           5.1.10.Şartname Bedeli Makbuzu (¨150,00)

           5.1.11.İsteklilerin üzerinde kayıtlı (N) plakası varsa ikinci (N) plakası verilmeyecek olup ayrıca Sürücü Belgesi, Kamyonet Motorlu Araç Trafik Belgesi,K1 Yetki Belgesi (ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere Ulaştırma Bakanlığınca verilen Belge), SRC 4 Belgesi (Yurt içerisinde eşya, yük taşımacılığı yapacak şoförlerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesi), Vergi Dairesinden Faal Mükellefiyet Belgesine sahip olmaları zorunludur.

          5.1.12.İstekliler yapılacak olan ihalede ancak bir adet (N) plaka alabilecektir.

          5.1.13.İhaleye katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

          5.2.İsteklilerde Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler (Tüzel Kişi)

          5.2.1.Dilekçe,

          5.2.2.Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

          5.2.3.Ticaret Sicil Belgesi

          5.2.4.Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

          5.2.5.Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

          5.2.6.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6’ıncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

         5.2.7.Tüzel kişiliğin çalıştıracağı şoförler için sürücü belgesi, Adli Sicil Kaydı. (T.C.K.’ nın 102,103,104,105. cinsel saldırı maddelerindeki suçlardan ve T.C.K.’ nın 220 terör örgütüne üye olmak maddesinden kaydı bulunmamak) ve SRC 4 Belgesi (yurtiçinde eşya, yük taşımacılığı yapacak şoförlerin alması gereken) Mesleki Yeterlilik Belgesini ihaleden sonra getireceklerine dair taahhütname,

         5.2.8.Vergi Dairesinden faal mükellefiyet kaydı.

         5.2.9.Kamyonet Motorlu Araç Trafik Belgesi.

         5.2.10.K1 Yetki Belgesi (ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak tüzel kişilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen)

         5.2.11.Tüzel kişiliğin üzerinde kayıtlı N plakası varsa 2. N plakası verilmeyecek olup, yapılacak olan ihalede ancak 1 adet N plakası alabilecektir.

         5.2.12.Şartname Bedeli Makbuzu (¨150,00)

          5.2.13.Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

          5.2.14.Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 

          6- BELGELERİN SUNULACAĞI YER VE SAATİ :

          6.1-Belgelerin sunulacağı yer ve saati: 26/02/2020 günü saat :10:00’a kadar Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No: 11 03100 /AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne alındı karşılığında verilecektir.

          İhale tarihi                   :26/02/2020

          İhale saati                    :14:00

          İhale Yeri                  : Afyonkarahisar Belediyesi Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

          6.2- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Zabıta Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı belediyemize sorumluluk yüklenemez.

          6.3- İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, ihale takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır.

          6.4-  İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

          6.5-  Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

          6.6-  Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

          6.7- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

          İLAN OLUNUR

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 26.2.2020
İhale Saati 14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Frig Vadisi 360
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2020 Bilgi İşlem Merkezi