Afyonkarahisar Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği Geri

GÜN            : 04/01/2007
KARAR       : 6
 
1.BÖLÜM
 
  AMAÇ,KAPSAM TANIMLAR VE TEMEL İLKELER
 
AMAÇ:
 
MADDE 1-Bu yönetmelik, Afyonkarahisar Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş,görev ,yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenler.
            KAPSAM:
MADDE 2-Bu, yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren birimlerinin teşkili ile bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
          TANIMLAR:
MADDE 3- Bu yönetmelikte adı geçen;
BELEDİYE :Afyonkarahisar Belediyesini,
BAŞKANLIK :Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını,
BAŞKAN :Afyonkarahisar Belediye Başkanını, ifade eder.
       TEMEL İLKELER
MADDE 4-Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinliklerinde, adalet, hizmette kalite, sorunlara kalıcı ve yerinden çözüm sağlamak temel ilkedir.Bu kapsamda;Ülkenin rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamak, Başkanlık makamına karşı Sorumluluk bilincinde olmak,hizmet kalitesini iyileştirmek,bir işi ilk defasında doğru yapma şuurunu yerleştirmek, hizmet maliyetlerini düşürmek, ve zamandan tasarruf etmek.Zamanı doğru kullanmak ,vatandaş şikayetlerini azaltmak, hizmet verilen kesimin memnuniyetini sağlamak , Belediye imajının yükseltilerek kamuoyunda Kuruma olan güven duygusunu geliştirmek etkin bir evrak sistemi oluşturmak , mevcut kaynakları optimum şekilde kullanmak, çalışanların Kuruma bağlılığını attırmak, yönetime kullanılabilir ve etkin bir karar almada destek sağlayıcı nitelikte bilgi sunmak, vatandaş ihtiyaçlarını sürekli gözden geçirmek, etkin bir haberleşme ağını kurmak ,müdürlük hizmetlerini yürütürken kurum içi ve kurum dışı birimlerle gereken irtibatı ve koordinasyonu kurmak, görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programlarını yapmak,sürekli değişim ve gelişime açık olmak ,takım ruhuyla çalışma prensiplerini tüm kuruma yaymak hedeflenmektedir.
                 
2. BÖLÜM
 

            ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
 
MADDE 5-Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Özel Kalem Müdürlüğü Müdür, ve Müdürlük bünyesinde çalışan diğer memur ve işçi personelden oluşur.
b) Görevleri: Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
            1. Temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi alanında Başkanlık Makamının temsil, ağırlama ve tören faaliyetlerini Belediye Kanunu ve yönergede belirlenen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.
            2. Belediye Başkanının emirlerini ilgili şubelere ve yerlere iletmek,sonuçlarını izlemek.
            3.Belediye Başkanının her türlü telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek.
            4.Belediye Başkanının tüm protokolle vatandaşla olan görüşlerini bir program içerisinde sağlamak. Belediye Başkanına gelen randevu taleplerini bir liste halinde Başkana  iletmek.Belediye Başkanlığına gelen vatandaşların sorunlarını çözümlenmesi için ilgili birim ve kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak.Belediye Başkanının katılması gerekli olan ve katılmayı düşündüğü açılış tören ve toplantıları programa alıp, günü gününe Belediye Başkanına hatırlatmak ve katılımını sağlamak. Belediye Başkanının  her türlü tebrik ve kutlama mesajlarının ilgililere ulaşması hizmetini yerine getirmek.
            5.Belediye Başkanlığınca verilen diğer görevleri yürütür.
 
             HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
MADDE 6:Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma  ve görevleri aşağıdaki gibidir.
            a)Kuruluşu:Hukuk İşleri Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde çalışan personellerden oluşur.
            b)Görevleri: Hukuk İşleri  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
            1-Hukuk işleri Müdürlüğü Afyonkarahisar Belediyesi Kamu Tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına ;yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile  Yönetmeliklere göre Belediye Başkanı'nca  verilen ,vekaletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramakla  görevlidir.
            2- Hukuk İşleri Müdürlüğü , Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde , Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde , Avukatlar vasıtası ile  Belediye Tüzel kişiliğini temsil eder, İcra işlemlerini yürütür, dava açar,açılan davalarda gerekli işlemleri yapar ve davaları sonuçlandırır, aleyhe kararları  temyiz eder.
            3- Başkanlık Makamı ve Belediye Müdürlüklerinin istekleri üzerine hukuksal sorunlar hakkında  görüş belirtir.
            4-Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapar ve yaptırır.
 
               KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
 
MADDE 7: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
            a) Kuruluşu : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdür , Müdürlük bünyesinde çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur.
            b) Görevleri: Kültür ve Sosyal İşleri  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir
            1.Başkanlık Makamının emir ve onayı üzerine Afyonkarahisar da yaşayan vatandaşlarımıza Belediyemiz ile ilgili faaliyetleri duyurmak, Şehrimizin Kültür ve Sosyal yaşamına katkıda bulunmak, sivil toplum örgütlerinin belediyemizin yaptığı faaliyetlerde etkin katılımını sağlamak.
            2.5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 76. maddesi doğrultusunda Kent Konseyi Biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
            3. Memur ve İşçi personellerimiz ile fakir vatandaşlara yemek yapmak ve dağıtımını sağlamak.  
            4.Halkla İlişkiler Birimi,Yemekhane birimi ,Basın Yayın Birimi ve Kent Konseyi biriminin
 
  çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
            5..Başkanlık Makamı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
                YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ
           
            MADDE 8: Yazı  İşler Müdürlüğü kuruluş, teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
            a)Kuruluşu : Yazı  İşler Müdürlüğü Müdür , Müdürlük bünyesinde çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
           b) Görevleri: Yazı İşleri   Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir
            1. Belediyemiz karar organı olan, Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinde belirlenen zamanlarda kesintisiz ve düzenli toplanması için gerekli işleri yapmak.
            2. Belediye Meclis üyelerine toplantı davetiye çıkartılması,Belediye Meclisinin gündeminin ilan edilmesi, Belediye Meclisince alınana kararların açık, anlaşılır ifadeler ve yasal dayanakları ile yazılması alınan kararların imzaları, Valilik Makamına sunulması,İşlem ifası için ilgili birimlere ulaştırılması vb gibi konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Sekreterya hizmetlerini yürütmek.
            3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,1587 Sayılı Nüfus Kanunu ve Evlendirme yönetmeliğine uygun olarak Belediyemize evlenmek için müracaatta bulunanların nikah akitlerini yaparak evlenme kütüklerini düzenli tutmak ve aile cüzdanı düzenlemek, nikah talepleri ile ilgili  diğer işlemleri yapmak ve yaptırmak.
            4. Ölçü ve tartı aletlerinin standart olarak belirlenen ölçülere uygunluğu noktasında tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması için muayene ve damgalama işlemlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak ve yaptırmak.
            5. Evlendirme Memurluğu ile Ölçü Ayar Memurluğunun çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.       
            6. Belediye Başkanı ve İdari Mali ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı tarafından  verilecek  benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.
  
                İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 
            MADDE 9:İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
            a) Kuruluşu: İnsan Kaynakları ve Eğitimi  Müdürlüğü Müdür , Müdürlük bünyesinde çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
    b) Görevleri: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir
  1.) Belediyemizde görev yapan memur, daimi işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Mali ve Sosyal haklarının tahakkukunu yapmak, memur ve işçi personellerin 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre hizmet sürelerini tamamlayan personellerin emeklilik işlemlerini yapmak, personellerimizin terfi,nakil,yıllık izin,hastalık izni.. vb sosyal haklarının takibini yapmak
  2. )Belediyemizin Stratejik Plan ve Performans Yönetmeliği çerçevesinde  birimlerin personel ihtiyacını 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu ve bunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklere uygun olarak personel ihtiyacını karşılamak.
3.             )657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ek olarak çıkartılan sicil yönetmeliğine uygun olarak memur personellerin her yıl sicillerini yönetmeliğe uygun olarak hazırlamak ve muhafaza etmek.
4. )Belediyemizde kurulu bulunan Memur Disiplin Kurulu ve İşçi Disiplin Kurulunun  işlemlerini yapmak
5.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Zam ve Tazminatlar maddesi gereği her yıl Bakanlar Kurulunca Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerini tanzim etmek
6.) Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak Belediyemiz Memur ve İşçi personellerin kadro iptal ve ihdas işlemlerini yürütmek
 
7. )2822 Sayılı toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa uygun olarak taraflarca akdedilen İşyeri Toplu İş Sözleşme Hükümlerini uygulamak ve uygulatmak
8.     )Belediyemiz Teşkilat yapısındaki bağlı birimlerin talebi doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve koordine etmek.
        9. )Belediyemize tüm gelen telefonları ilgili birimlere ve kişilere aktarılmalarını sağlamak
       10-)Belediye Başkanı ve İdari Mali ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı tarafından  verilecek  benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
                 MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ
 
MADDE 10:Mali Hizmetler   Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
            a) Kuruluşu: Mali Hizmetler  Müdürlüğü Hesap İşleri Müdürlüğü,Gelir Birimi, Emlak Birimi, Satınalma Birimi, Strateji ve Raporlama Birimi ve bu birimlere bağlı servislerde  çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
    b) Görevleri: Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir
1- 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye kanununun ilgili maddeleri hükümlerince belirtilen iş ve işlemleri bağlı müdürlük ve birimlerce yapmak ve yaptırmak.                
          
                  HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
       2-) Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
      3-) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
        4-) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek
        5-) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak
        6-) İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak
        7-) Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine  gerekli bilgileri sağlamak.
 
Muhasebe Servisi
       8-) Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması .
       9-) Yetkililerin imzası, Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, Maddi hata bulunup bulunmadığını , Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek.
 
 Tahsilat Servisi
      10-) 5393 ve 2464 Sayılı Kanunlar çerçevesinde Tahsilatı tahakkuka bağlı olan gelirler ile Tahsilatı Tahakkuka bağlı olmayan her türlü gelir kaleminin tahsilatı yapılmaktadır. Genel Tahsilat Servisinde Tahsildarlar tarafından makbuz mukabili ya da borçlular tarafından banka havalesi ve posta çeki ile gelen gelirler, teslimat müzekkereleri ile bankaya yatırılmakta; tahsilatı yapılan vergi, ücret, ceza vb. gibi gelirler alt kalemlerine dağılımı yapılarak tahsildar irsaliyelerine, ilgili defter ve dosyalara işlenmesini sağlamak,  Tahsildar irsaliyelerindeki veriler doğrultusunda günlük olarak bilgisayarda hazırlanan tahsilat müzekkereleri ikişer nüsha halinde düzenlenerek birer nüshası Hesap İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmek,
Ay sonunda, günlük olarak kayda alınan gelirlerin dağılımını içeren irsaliye beyan özeti ve emanet hesaplarına ilişkin raporlar ikişer nüsha olarak çıkartılarak birer nüshası Hesap İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmek, Düzenli Gelir getiren kiradaki mülkler, işgalliye alanlarında (pazaryeri, otobüs terminali, geçici işyerleri vb.) bulunan mükellefler, Encümen para cezaları,Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile ilgili verilen takip işlemleri bilgisayar ve defter kayıtlarıyla yürütmek.
 
 
          GELİR BİRİMİ 
       11-) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 1319 Sayılı Emlak Kanunun ile ilgili diğer kanunlarla belirlenen Tahakkuk, Tahsilat, Kontrol ve Hizmetlerin belli usuller çerçevesinde yapılmasını sağlamak.


Tahakkuk Servisi :
       12-) Belediye Kanunu ve Belediye Gelirler Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde Kira İhale, Kiraya verilen işyerlerinin Tahakkuku, İşgalliye, İlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Harcamalara Katılım Payları, Minibüs Ruhsat Harçları, Yangın Sigorta Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi, Hal Resmi, Ticari Taksiler, Pazar Ruhsatları, Tıbbi Atıklar, Çöp İmha, Para Cezaları vs. diğer gelirlerin tahakkukunu yapmak.Düzenli Gelir getiren kiradaki mülkler, işgalliye alanlarında (pazaryeri Otobüs Terminali, Geçici İşyerleri vb.) bulunan mükellefler, Encümen para cezaları, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile ilgili verilen takip işlemleri bilgisayar ve defter kayıtlarıyla yürütülmek.
 
Emlak Çevre Temizlik :
       13-) İlimiz ve mücavir alan dahilinde Çevre Temizlik Vergisi Kanunu Çerçevesinde işyerlerinin çevre temizlik vergisi kaydının alınması, tahakkukun iptalini gerektiren durumlarda , işlem yapılması, ikametgah adresleri değişen mükelleflerin il dahilinde ise adres değişikliği işlemleri, il dışına taşındı ise mükellefiyetlerinin kapatılması işlemleri yapılmaktadır. İmar durumu, İskan ve inşaat ruhsatı almak isteyenler ile yeni su abonesi başvurusunda bulunanların Çevre Temizlik Vergisi kaydının kontrol edilmesi ve kaydı olmayanların yeni kayıtlarının alınması, Yeni açılan işyerlerinin ise işyeri açma ve hafta tatil ruhsatları alımı esasında çevre temizlik vergisi kayıtlarını yapmak,
        14-) Emlak Beyannamelerinin kabulü, yeşil kart ve yaşlılık maaşı formlarının ve emlak kaydı araştırması, tapudan gelen yollama listelerinin aylık olarak incelenerek vergi dairesine gönderilmesi, tapu satışlarında ( Tapu harç miktarlarının belirlenmesi için gerekli olan) emlak beyan değerinin çıkartılarak başvuru halinde bildirilmesi, servise gelen (Emlak kaydı, emlak borcu vb.) yazılara cevap yazılması, yeni emlak vergisi beyannamelerinin bölge bazında arşivlenmesi, aylık bina, arsa, arazi vergisi tahakkuk listeleri ve eksiltilen tahakkukların listelerinin çıkarılması ve ilgili birime verilmesi.
Ayrıca alım, satım ve veraset işlemleri ile ilgili emlak değerlerinin verilmesi ve değişiklik beyanlarının kabulü işlemleri yürütmek, Borçlu mükelleflere ödeme emri göndermek.
        15-) İlan Reklam Vergisi; Belediye mücavir alan içerisinde bulunan işyerlerine ait, tabela, bez afiş, totem, el ilanı ve benzerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması, motorlu araçların dışındaki reklam yazılarının vergilendirilmesi işlemleri yapılmaktadır.
Tabela vergisi her sene yerinde beyan alınmak suretiyle tahakkuk ettirilip tahsilatı yapılmaktadır
 
Takip Servisi :
       16-) 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre Belediyemiz alacaklarının takibini yapmak, Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşa kesilip tebliğ edilen para cezalarını takip ederek tahsil edilmesini sağlamak,Kaçak İnşaat Birimi tarafından vatandaşa kesilip tebliğ edilen inşaat para cezalarını  takip ederek tahsil edilmesini sağlamak,Gelir Şube Birimi tarafından tebliğ edilip ödeme emri gönderilip tahsil edilemeyen
ilan reklam vergilerini takip ederek tahsil edilmesini sağlamak,Emlak Çevre Temizlik Birimi tarafından tebliğ edilip ödeme emri gönderilip tahsil edilemeyen emlak ve çevre temizlik vergilerini takip ederek tahsil edilmesini sağlamak,Gelir Şube Birimi tarafından ödeme emri gönderilip tahsil edilemeyen ecrimisil Bedellerini takip ederek tahsil edilmesini sağlamak.
 
Satınalma Birimi :
        Belediye Başkanlığı'nın 14 müdürlüğünden gelen her türlü ihtiyaç ve hizmetleri (döşeme, demirbaş, araç, gereç, yedek parça, hammadde, mamul madde melbusat vs.) yerine getirmekle yükümlüdür.
        Satınalma ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, çalışmalar yapmak.Belediyemiz Müdürlüklerinin ihtiyaç duydukları malzemeleri istenilen şekilde ve zamanında temin edilmesini sağlamak.

        Satın alınacak araç,gereç ,demirbaş,malzeme ve melbusat ile ilgili teknik ve idari şartnameleri hazırlamak. Dosya muhteviyatı ve parasal sınırlarına göre 2886 sayılı yasa ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre ihale dosyası tanzim etmek.
         Satın alınan malzemelerin kalite kontrolünü yapmak ve standartlara uygun malzeme alımını sağlamak.
         Satın alınan her türlü ayni mal ve malzemelerin ayniyat talimatnamesi gereği ayniyat kesmek ve ihtiyaç sahibi müdürlüklere ayniyat mukabili dağıtımını yapmak ve bazı malzemelerin muhafazasını yapmak.
        Satın alınan mal ve malzemelerin tekamül eden dosyalarının karşılığını ödemek üzere Hesap İşleri Müdürlüğü\'ne intikalini sağlamak.
     Demirbaş malzemelerinin demirbaş defterine kayıtlarını ve tadat ve icmal cetvellerini düzenlemek.
        İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır mallara ilişkin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli kayıtları tutmak.
       Ayniyat hesaplarını tutmak yıl sonu hesap kapanışlarını yapmak.
        Satınalma mevzuatında değişiklikleri takip etmek ve Satınalma işlemlerinin kanun ve yönetmeliklerle uygunluğunu sağlamak.
 
                                STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

           İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
        a) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
      b) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak..
       c) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
         Belediye ana bilgisayar sistemi ile internet ortamında çalışan bilgisayar sisteminin çalışmalarını kontrol etmek yönetmek ve gerekli tedbirleri almak
          Bilgi işlem Birimi, temel olarak belediyemiz,  müdürlüklerimiz, bağlı kurumlarımız,  bilgi ve bilgi teknolojileri konusundaki gereksinimlerine yönelik sistematik oluşturmak, bilişim teknolojileri kapsamında bu kurumlar arasında koordinasyon kurma işlevlerini yürütmekte, verinin toplanması, bilgiye dönüşümü ve paylaşımı konusunda çözümler üretmek işlevini taşımaktadır.
Toptancı Hal Servisi
        17-) Şehrimize giren yaş sebze ve meyvelerin toptancı haline koyarak parekendicilere satışını 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda yapmak ve hal işgal ücreti toplamak
 
Emlak Birimi :  
       18-) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satış ve  kiralama işlemlerini yapmak.
       19- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin imar kanunu çerçevesinde, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ;
- Yol fazlası arsalarının satış dosyasını hazırlayıp encümene sunmak.
- Belediyemize ait gayrimenkul hisselerinin ilgilisine satış dosyasını hazırlayıp encümene sunmak.
- Bağımsız imar parseli vasfında olan ve imar çapı verilebilen arsalarımızın ve gayrimenkullerimizin  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediyemize ekonomik kaynak sağlanması amacı ile ve  ihale ile satış dosyalarının hazırlanması.
- Satışı yapılıp borcu biten taşınmazları Tapu Sicilinde ilgilisine tescil ettirmek.
         20-)  Gayrimenkul kiralanması : Mülkiyeti/ Tasarrufu Belediyemize ait taşınmazların Belediyemize ekonomik kaynak sağlanması amacı ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde yasal süreleri Belediyemiz Meclisi veya Belediye Encümenince, belirlenen kararlar doğrultusunda kiralama işlemlerini yapmak.
- İhale dosyaların hazırlamak.
- Kiralanan taşınmazı zeminde müstecire teslim etmek.
- Kiralama süresi biten taşınmazı teslim almak.
-Kira Sözleşmelerini yapmak ve takip etmek.
- Kira bedellerini ödenmesine yönelik genel tahakkuk vermek.
- Kiralanan taşınmazların yasal yollardan tahliyelerini yapmak
        21- )Diğer hizmetler   ;
- Gayrimenkullerin trampa (takas) işlemleri dosyalarını hazırlamak
-Hibe işlemlerinin dosyalarını hazırlamak.
-5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesi gereğince resmi kurum ve kuruluşlara Belediye Taşınmazlarını tahsis etmek.
-Şehrimizde bağımsız çalışan Serbest Emlakcılardan fiyat raporlarını kapalı zarf ile alıp, dosyalarına eklemek.
-Mülkiyet araştırmaları yapmak.
-775 sayılı kanun (gece kondu Kanunu) çerçevesinde uygun olan şerhlerin Tapu Sicilinden Terkinini takip etmek.
-İmar ve ruhsat Müdürlüğünden gönderilen proje ve belgeler doğrultusunda, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kanununa uygun olarak Tapu Sicilinde Belediye Mülkiyetleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek.
-Belediyemizce alt yapı çalışması yapılan (su ve kanalizasyon)  yerlerde özel Mülkiyete rastlayan taşınmazlarda, Tapu Sicilinde Belediyemiz lehine rtifak hakkı tesis etmek. (Gayri ayni hak)
-Kıymet Takdir Komisyonunu toplamak.Ve raporların ilgili dosyalarına eklenmesini hazırlamak.
-Ayrıca gelen ve giden evrakların takibi tüm resmi kurum ve kuruluşların yazışmaları evraklara ait posta işlemlerini yapmak, Birim arşivini oluşturmak ve istatistiki çalışmalar yapmaktır.
            - Belediyenin mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin kayıtları ilgili mevzuat çerçevesine tutmak.
21-) Hesap İşleri Müdürlüğü, Muhasebe Servisi, Gelir Birimi, Tahakkuk Servisi, Takip Servisi, Toptancı Hal Servisi, Emlak Birimi, Satınalma Birimi, Strateji Geliştirme ve raporlama biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
         22-) Belediye Başkanı ve İdari Mali ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı tarafından  verilecek  benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
 
MADDE 11: Veteriner  Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
            a) Kuruluşu: Veteriner  Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde   çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
    b) Görevleri: Veteriner Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
 
Veteriner Birimi:
3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve aynı kanunun yönetmeliği çerçevesinde Belediyelere verilen görevler içerisinde;           
            1-) Salgın ve zoonoz hastalıklarla mücadele (Kuduz,Fare mücadelesi,Sel baskınları v.b)
            2-) Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ve Hayvan Park ve Pazar Yerinin kontrolü
            3-) Hayvansal gıda satan iş yerlerinde kasaplık hayvan etlerinin damga kontrolü
            4-) 27/01/2005 Tarih ve 25709 sayılı "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde Haşerelerle Mücadele etmek.
 
            5-) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde başıboş hayvanların üremelerini kontrol altına almak,kayıtlarını tutmak,ısırma ve tırmalama vakalarında gerekli müşahede ve tecrit hizmetlerini yürütmek,diğer hayvan sağlığı hizmetlerini yerine getirmek,sahipli hayvanları kayıt altına almak ve Belediyeye ait Hayvan barınağının hizmetlerini yürütmek.
            6-) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde;Tarım ve Köyişleri Kontrolörleri,Sağlık Bakanlığı denetçileri ile perekende satış yerlerini ve semt pazarlarını denetlenmek.
            7-) 5393 sayılı Belediye Kanunu,Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun,diğer kanun ve yönetmeliklerin (Umumi Hıfzısıhha Kanunu,Çevre Kanunu v.b.) Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
            8-) İl Hıfzısıhha Kurulu, Mahalli Çevre Kurulu, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ve Hayvanları Koruma Kurulu gibi kuruluşların almış olduğu hayvanları Koruma Kurulu gibi kuruluşların almış olduğu kararlarda Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
           
      Sağlık İşleri Birimi
        9-) Belediyemiz Sağlık İşleri alt birimi belediye hizmetlerini yürütürken görev yetki ve sorumluluklarını 5393 sayılı belediye kanunu,5179 sayılı gıda üretimi tüketimi ve denetlenmesine dair kanun, 1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanunu,ulusal gıda kodeksi yönetmeliği,506 sayılı sosyal sigortalar kanunu, 657 sayılı devlet memurlerı kanunu, işyeri sağlık birimleri ve iş yeri hekimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik ve kanunlarına  göre yürütmek..
       10-) Belediye personeli ile bakmakla yükümlü oldukları bireylerin muayene ve tedavilerini yapmak;gereğinde hastanelerde tedavilerini yaptırmak.gerekli görülenleri hastanelere sevk etmek,Sağlık kuruluşlarında tedavi görenlerin tedavi faturalarının tahakkuka bağlanarak bedelinin Mali Hizmetler Birim Müdürlüğünce ödenmesini sağlamak.
        11-) Poliklinik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak.
        12-) Bölge halkının muayene tedavilerini merkez müracaatlarında yürütmek,imkanlar ölçüsünde sağlık taramaları yapmak,ilaçlarını eczanemizden sağlamak.
        13-) Zabıta müdürlüğü ile işbirliği halinde sıhhi müesseselerin kuşat ruhsat işlemlerini tamamlamak.Yönetmelik hükümlerine göre sıhhi müesseselerini denetlemek.
        14-)Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde Belediyeye ait tüm Mediko-Sosyal hizmetlerin noksansız olarak yerine getirmek.
         15-) Bulaşıcı Hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemleri almak.
         16-)Bir plan dahilinde esnaf denetimi yapmak ve sağlık koşullarına uymayanlar hakkında cezai müeyyide uygulamak.
         17-)Fakir Halkın ücretsiz olarak muayene ve tedavisini yaparak,ilaçlarını vermek.
Halkın sağlığı ve esenliği için diğer sağlık hizmetlerini yürütmek.
        18-) Halka açık tüm çeşme ve kuyuların bakteriyolaojik su numuneleri sonuçlarının kontrolü.
        19-) Belediye Başkanlığınca verilen benzeri diğer görevleri yürütür.
       20-) Defin ruhsatının düzenlenmesi.
        21-) İl hıfzısıhha kuruluna katılmak.
        22-) Gıda sicil belgesi düzenlemek.
        23-) Gayri sıhhi müessese komisyonuna katılmak.
 
      Mezarlık Birimi
       5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'ndan 11410 Kararname Nolu Mezarlık Tüzüğünden ve 21959 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanunda belirtilen görevleri yapmak..
       24-) Mezarlıklar Müdürlüğü Hastane, diğer sağlık kuruluşları,Adli Tıp, Savcılık tarafından gömme izin kağıdı ile sevk edilen cenazelerin işlemlerini yapmak.
       25-) Cenazelerle ilgili resmi işlemler,cenaze nakli ve cenazenin gömülmesi Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü elemanlarınca yapılır.Dini vecibeler Belediye İmamlarınca yapılır.Ancak kimsesiz olan
 cenazelerin dini vecibeleri de dahil tüm işlemleri belediyece ücretsiz olarak yapılır.Ancak vatandaşın cenaze aracı talebi imkanlar dahilinde karşılamak.
       26-) Mezarlığı tahrip edecek veya zarar verebilecek her türlü faaliyete karşı mezarın etrafı duvarla çevrilir.Tahrip edecek çocuk,hayvan v.b. içeri girmesi engellemek.
       25-) Veteriner Birimi, Sağlık Birimi ve Mezarlık Birimleri arasında çalışmaları koordine etmek ve yürütmek.
       26- ) Belediye Başkanı ve İdari Mali ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı tarafından  verilecek  benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
                      TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
    MADDE 13 :Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
            a) Kuruluşu: Temizlik İşleri  Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde   çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
            b) Görevleri: Temizlik işleri Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
1- Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mahalle, Cadde, sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesini yaptırtmak.
2- Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin  önlenmesi çevrenin iyileştirilmesi için prensipler tesbit etmek ve programlar hazırlamak. Bunları uygulama esaslarını tesbit etmek uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almak.,
3- Belediye hudutları içerisinde bulunan ve 2464 sayılı yasanın 45 . maddesinde belirtilen binalar ile imarlı arsa sahiplerinin katı atık ihtiyaçları için kentin genel görünümünü bozmayacak şekilde çöp bidonu koymak veya poşet uygulaması yapmak. Kentin cadde ve sokaklarını süpürmek suretiyle devamlı olarak temiz bulundurmak
4- Hastane atıkları , sağlık ocakları ile sağlık kabinlerinin çıkardıkları tıbbi atıkları tıbbi atık aracı ile almak.
5- Belediye sınırları içinde kullanılan konteynır ve çöp bidonlarının tamir , bakım ve boyası ile kapaklarının devamlı kapalı tutulmasını sağlamak.
         6 -Belediye Başkanı ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
              İTFAİYE  MÜDÜRLÜĞÜ
 
 MADDE 21 :İtfaiye  Müdürlüğünün Kuruluş ve teşkilatı şöyledir.
a) Kuruluşu: İtfaiye Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde   çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
  b) Görevleri: İtfaiye  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
        1) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
        2) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
        3) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,           
       4) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
       5) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
       6) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve
 
 yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
       7) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
       8) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
      9) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
    10) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 11) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
12) Belediye Başkanı ve Sosyal İşler  Başkan Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
               ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ
 
 MADDE 12 :Zabıta Müdürlüğünün Kuruluş ve teşkilatı şöyledir
a) Kuruluşu: Zabıta Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde   çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
 b) Görevleri: Zabıta  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir
        1-) Belediyemiz Meclisinin 20/02/1985 tarih ve 40 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Zabıta Yönetmeliği hükümlerini uygulamak ve uygulatmak.
       2-) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının esenliği ile ilgili İmar ile ilgili görevler, Sağlık ile ilgili görevler , Trafik ile ilgili görevleri, Yardım ile ilgili görevleri yapmak.
       3-) Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren emir ve yasakları uygulamak
       4-)  Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
       5-) Belediye Başkanı ve Sosyal İşler  Başkan Yardımcısının verdiği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
          FEN İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ
 
 MADDE 13 :Fen İşleri Müdürlüğünün Kuruluş ve teşkilatı şöyledir
a) Kuruluşu: Fen İşleri Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde   çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
 b) Görevleri: Fen İşleri  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir
        1-) Kendi Hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım , plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak , Belediye Başkanı'nın onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri kendi teşkilatı ile yürütmek , yürüttürmek,
               2-) Belediye sınırları dahilindeki meydan, bakım ve onarımlarını sağlamak,
       3-) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, binek aracı,iş makinelerin  ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teminine ilişkin şart nameleri hazırlamak ve hazırlatmak,
       4-) 5393 sayılı kanun gereği Belediye Encümen toplantılarına üye olarak katılmak.
       5-) Asfalt kaplamalı yol , bulvar meydan ve kavşakların bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak
      6-)Yeni yollar açmak ,bordürlerin döşenmesini ,tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak ,kırma taş ve stabilize serilmiş, sıkıştırılması, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak
      7-)Fen İşleri Müdürlüğü programına alınan  her türlü inşaata ait  etütleri hazırlamak
      8- )Fen İşleri Müdürlüğü, Yapım Birimi, Yol Birimi, Asfalt Birimi, Kanalizasyon Birimi,Çevre Arıtma Birimi, Makine İkmal Bakım  Onarım ve şehriçi Ulaşım birimi çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
      9-) Belediye Başkanı ve Teknik İşler Başkan Yardımcısı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.
 
               SU İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ
 
MADDE 13 :Su İşleri Müdürlüğünün Kuruluş ve teşkilatı şöyledir
a) Kuruluşu: Su İşleri Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde   çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
 b) Görevleri: Su İşleri  Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
         1-) Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ,5393  Sayılı Belediye Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu,2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 2683-5226 Sayılı Kültür  ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile diğer mevzuat ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda her türlü çalışmaları tamamlamak.
        2-)Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Belediye Başkanının onayına sunmak
         3-) Şehir içme suyu ihtiyacının belirlenerek, içme ve kullanma suyunun temin edilmesi.
         4-) İçme suyu tesislerine ait projelerin hazırlanması,  yeni şebeke projelerinin çizilmesi.
         5-) İçme suyu tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması, devamlı faal bulundurulması
         6-) İçme suyu tesisleri; depo, terfi merkezi, derin kuyu motopomp arızalarının tamir ve bakımlarının yapılması, motopompların periyodik bakımlarının yapılması.
      7-)İçme suyu şebeke inşaatı;  yeni şebeke döşenmesi, şebekeye su verilerek su dağıtımının yapılması.
       8-) Şehir içme suyu temini için yeni derin kuyu açtırılması.
       9-) Şebeke  projelerinin çizilmesi ve ilgili makamlara onaylatılması.
      10-) Projeye göre içme suyu  şebekesinin döşenmesi sisteme bağlanarak suyunun bağlantısının yapılması.
      11-) İçme suyu şebeke arızalarının yapılması
      12-) Yeni su abone kayıtlarının yapılması ve bağlantısının yapılması
       13-) Şehir içme suyunun dezenfektesinin yapılması, Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri Tüzüğüne göre gerekli  miktarda klorlamanın yapılması ve bakiye klor ölçümü yapılarak devamının  sağlanması.
      14-) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif yerlerinden bakteriyolojik su numunesi alınarak tahlillerin yapılması, periyodik olarak şehir içme suyunun kimyasal tahlillerin yapılması ile alınan sonuçların takibi.
 
Tahakkuk Birimi:
       15-)  Birimde yürütülmekte olan tüm faaliyetlerin kanun, kararname, yönetmelik, Belediye Meclis ve Encümen kararlarına uygun yönetilmesini, kurumca döşenen su hattından kullanım yerlerine su bağlatan kişi ve kurumları yeni abone kaydının yapılmasını sağlamak.
      16-) İç ve dış ilişkilerde ciddi, titiz, yazıya dayalı, yetkilerine uygun, Belediye itibarını yükseltici biçim- de davranılmasını sağlamak.
 
17-) Su abone ve tüketim ücretleri ile ilgili gelir tarifelerinin Belediye Meclisince tespitini sağlamak.
18-) Abonelerin sayaç üzerindeki tüketim miktarını tespit ederek tahakkuk ihbarnamesi düzenleyip aboneye teslimini sağlamak. Müracaatlı abonelerin açma/kapatma dilekçe işlemlerini yapmak.
     19-)Abonesiz  kaçak su kullananların belge ile tespitlerinin yapılması, bunların abone olmalarının sağlanması, su borcu bulunan ve ödemeyen abonelerin sularını kullanıma kapatmak, aksine hareketlerde bulunanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması için ilgili birimlere belgelerinin havale edilmesini sağlamak.
20-)Gerçek tahakkukun alınabilmesi için sair nedenlerden dolayı arızalanan eski su sayacının yerine yeni sayaç takılmasını ve arızalı stop vanalarının yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.
21-)Birimde yapılan istatistiksel doküman ve çalışmalarının takibini, gelen - giden evrak ve bilgilerin kayıt altına alınmasını, gizliliğin korunmasını,dosyalanıp arşivlenmesini sağlamak
22- )Su İşleri Müdürlüğü Tahakkuk Birimi, Teknik Bakım Biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
23- )Belediye Başkanı ve Teknik İşler Başkan Yardımcısı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak
                                          İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 
     MADDE 14 : İmar Ve Şehircilik  Müdürlüğünün Kuruluş ve teşkilatı şöyledir
        a) Kuruluşu: İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde   çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
 b) Görevleri: İmar ve Şehircilik   Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
            1-)Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü 3194 sayılı İmar Kanunu,2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu,2981-3290-3366 Sayılı İmar Affı Kanunu, 5226 ve 3386 Sayılı Kanunlarla değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu, diğer mevzuat ve yönetmelik hükümleri ile birlikte Afyonkarahisar Belediyesi İmar Planı ve Mücavir alan sınırları içinde her türlü çalışmaları yapmak.
            2.) Her türlü imar planı yapımı (Nazım imar, Uygulama İmar, koruma, İlave, Turizm, Revizyon v.b.) ve plan değişiklikleri işlerinin yapılması, imar çapı taleplerinin değerlendirmek.
            3-) Parselasyon çalışmalarını tamamlamak, dağıtım cetvellerini düzenlemek, halihazır, ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerini yürüterek arazi üzerinde aplikasyon çalışmalarını tamamlamak
            4-) 2981-3290-3366 sayılı imar affı yasaları uyarınca gecekondu bölgelerinde ve gecekondu tehdidi altında kalan bölgelerde ıslah imar planları yaparak bunların Belediye Meclisine sevkini sağlamak.
            5-) Planlanan alanlarda plan amacına uygun yapılaşmayı sağlamak, denetlemek, planlı bölgeler de yapılacak binaların mimari, statik ve tesisat projelerini inceleyerek onaylamak ve projelerde yapılan tadilatları incelemek ve onaylamak.
            6 -)Teknik Uygulama Sorumluluğu ile ilgili Mimar ve Mühendislerin kayıtlarını yapmak.
            7 -)Yapılacak inşaatlara yapı izni (ruhsat) vermek, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binalara yapı kullanma iznini vermek, kat mülkiyeti kat irtifakı işlemlerini incelemek ve onaylamak.
            8-) Binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlemek, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yaparak gerekli yasal işlemlerini yürütmek.
            9-) 5226 ve 3386 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Koruma amaçlı imar planı hükümlerine göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının görüşleri doğrultusunda geçmişten gelen kültür mirasımızın geleceğe taşınması amacıyla Kentsel Sit alanın korunmasını sağlamak.
            10-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat İskan Birimi Planlama Birimi Kaçak İnşaat Birimi Harita Birimi ve İstimlak biriminin çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.      
            11-) Belediye Başkanı ve Teknik İşler Başkan Yardımcısı  tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
                                              
           PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
 
 MADDE 15 : Park Bahçeler  Müdürlüğünün Kuruluş ve teşkilatı şöyledir
            a) Kuruluşu: Park Bahçeler   Müdürlüğü Müdür, Müdürlük bünyesinde   çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur
       b) Görevleri: Park Bahçeler    Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.
            1-) Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde yapmak ve yaptırmak.
            2-) Müdürün verdiği talimat gereğince görev yapar. Yapılacak olan ve yapılması istenen Park-Bahçe ve yeşil alanların plan ve projelerin hazırlanmasını sağlar.Günlük olarak yapılan faaliyetlerin takibi resimlenmesi, aylık ve yıllık olarak faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlar.
            3-) Müdürün verdiği talimat gereğince görev yapar. Mevcut personelin en verimli şekilde çalışması için gerekli tedbiri alır, personelin her türlü dertleriyle yakından ilgilenir ve haklarında en sağlam bilgi sahibi olur. Fidan-süs bitkisi ve çiçek fidelerinin ihtiyaç tespitinin sağlanması, Zirai alet-ilaç-gübre ve tohum cinslerinin tespiti-temini ve karışımlarının hazırlanmasını sağlar.  Puantör ve iş başlarının
 
 devam ve görevlerini noksansız yapmaları için gereken tedbiri alır.
            4-) Gelen ve giden bütün evrakların usulüne göre kayıt defterine kayıtlarını yapar. Evrakın seyrine göre gerekli bağlantılarını işler ve gelen tekliflerin zamanında yerlerine iletilmesini, cevaplandırılmasını sağlar. Bu konuda bir teklif defteri tutar ve evrakların postalama işlemlerini yürütür.
            5-) Her Bilgisayar memuru kendi bürosundan çıkan yazıların temiz ve hatasız yazılmasını sağlar. İşin önemine binaen başka bürolara ait olup Müdür tarafından yazılması emredilen yazıları da yazmak zorundadır. Her Bilgisayar memuru kendi Bilgisayar günlük ve haftalık temizliği ve bakımından sorumludur. Teşkilatın tüm ünitelerinde istihdam edilen Bilgisayarlar yukarıda zikredilen nitelikte olup  bahsi edilen görevleri yaparlar.
            6-) İşyerinde çalışan personelin sabah ve akşam imzalarını alır. Gelmeyenlerin imza yerini kapatarak amirine bildirir. Personelin sağlık kurumu müesseseleriyle olacak her türlü ilişkileri için lüzumlu belgeleri doldurur ve amirine imzalatır. sağlık kurumundan verilecek raporları takip edip müdüriyetin personel işlerine sevk etmek üzere dosyasında muhafaza eder. Keza personelin izin durumlarını, yapılan izin çizelgesine göre takip eder ve aksayan durumları günü gününe amirine haber verir. Personelle yöneticiler arasında daimi suretle irtibat sağlar. Ay sonunda puantajları hazırlar ve imza defteri ile beraber tetkik ve tasdik için amirine sunar. İmzasını aldığı personelin iş yerindeki günlük denetlemelerini yapar. ve sonucunu amirine bildirir.
            7-) Park Bahçeler Müdürlüğü Etüt proje ve uygulama birimi çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.  
            8-) Belediye Başkanı ve Teknik İşler Başkan Yardımcısının  verdiği diğer  görevleri yapmak.
 

 


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 4035


Kaplıcaların Başkenti

Afyonkarahisar Belediyesi Facebook'ta
Yönetim Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem | K7