E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ
  Geri

 

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ

(T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ

İŞLETME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

AMAÇ :

MADDE 1. Afyonkarahisar  Belediyesi yetki sınırları (imar planı ve mücavir alanları) içerisinde Belediye Meclisinin uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ve/veya gösterecek  ticari taksi işletmecilerinin çalışmalarının  belli  bir  düzen  içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.

KAPSAM :

MADDE 2. Afyonkarahisar  Belediyesi yetki sınırları (imar planı ve mücavir alanları) içerisinde Belediye Meclisinin uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ve/veya gösterecek  ticari taksi işletmecilerini kapsar. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

YASAL DAYANAK :

MADDE 3. Bu yönetmeliğin yasal dayanağı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ve bu kanunlara bağlı ilgili yönetmeliklerinde belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.

TANIMLAR :

MADDE 4. Bu yönetmelikte adı geçen,

Belediye: Afyonkarahisar Belediyesi,

Müdürlük: Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

İşletmeci: Afyonkarahisar  Belediyesi yetki sınırları (imar planı ve mücavir alanları) içerisinde Belediye Meclisinin uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren ve/veya gösterecek  ticari taksi sahibi

(T) Plakalı Araç: Bu yönetmelik uyarınca Belediye yetki sınırları (imar planı ve mücavir alanları) İşletmeci veya sürücü tarafından kullanılan ve yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en çok dört (4) oturma yeri olan aracı,                                          

Sürücü: İşletmeci veya ilgili mevzuata uygun olarak işletmeci tarafından aracı kullanmak üzere çalıştırılan kişi.

Meslek Odası: Şoförler ve Otomobilciler Odası,

Ruhsat: İşleticilerin Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden harcını yatırarak  örneği Belediye Başkanlığınca hazırlanan ve 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında geçerliliği olan ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre yenilenecek olan (T) Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı belgesi,

Durak: : Taksilerin Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından belirlenen bekleme yeri.                      

Denetim Görevlisi: Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıtası toplu taşıma araçları denetleme görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlilerini ifade eder. 

Ticari Plaka Tahsis Belgesi: Araçların hususi plakaya döndükten sonra (T) ticari plakaların Belediye Meclisinin belirlediği süre içerisinde araç sahiplerinde kalmaları için düzenlenen belge,

Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aleti.

            Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

(T) PLAKA VERİLMESİ, DURAK YERİNİN VE ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYISAL TESPİTİ:

MADDE 5. Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi tarafından ihtiyaç halinde (T) plaka verilebilir ve durak yeri tespit edebilir.

İLK DEFA ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ VE ARACA İLİŞKİN HUSUSLAR:

MADDE 6. Belediye Meclis kararı ile verilen (T) plaka ile ilgili olarak  işletmeci tarafından aşağıda belirtilen evraklar hazırlanarak Zabıta Müdürlüğüne verilecektir. 

1-Araçların insan taşımak amacıyla imal edilmiş olduklarına havi (T) Plakalı Motorlu Araç Trafik Belgesi ile Motorlu Araç Tescil Belgesinin aslı ve fotokopileri.

2- İkametgâh Belgesi,

3- Nüfus Cüzdan Örneği

4- Vergi kaydı veya yoklama tutanağı,

5- Sosyal güvenlik kaydı.

6- Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Örneği

7- Şoförler ve Otomobilciler Odası kayıt belgesi,

8- 2 adet vesikalık fotoğraf,

9- Adli Sicil Kaydı,

10-Sürücü Belgesi (en az B sınıfı Ehliyet) belgeleriyle Zabıta Müdürlüğüne başvuruda bulunarak (T) plaka Ruhsatı verilir.

11- Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. 15 yaşını dolduran ticari taksi işletmecileri araçlarını en çok 10 yaşında başka bir araçla yenilemek zorundadırlar 15 yaşından büyük araçların çalışma ruhsatı yenileme işlemi yapılmaz ve faaliyetten men edilir. Mevcut ticari taksi işletmecilerinden araçları yönetmeliğin bu maddesinde sayılan yaş şartını  taşımayanlar yönetmeliğin yayımlanması tarihinden itibaren 1(BİR) yıl içerisinde araçlarını bu şarta uygun hale getirmek zorundadırlar. 

DEVİR İŞLEMLERİ:

Madde 7: Hattını devretmek isteyen çalışma ruhsatı almış işleticiler Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına müracaat ederek; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesindeki sürelere uygun olarak taksi hattının  noter satışını ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekâletnameler kabul edilir.

VERASET YOLU İLE İNTİKALLERDE ARANAN ŞARTLAR:

MADDE 8: (T) plaka Ruhsat Belgesi bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin tamamının başvurusu üzerine tamamı adına (T) plaka ruhsat düzenlenebileceği gibi; mirasçıların anlaşması halinde mirasçılardan biri adına  yönetmeliğin 6. maddesinde  istenen belgeleri tamamlaması durumunda (T) plaka Ruhsatı düzenlenir.

Mirasçıların  arasında anlaşma sağlanamaması halinde, mirasçılar kendi aralarında anlaşıncaya kadar (T) plaka Ruhsatı düzenlenmez.

MODEL DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYENLERİN UYACAKLARI KURALLAR:

MADDE 9:   "Araç sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde; 30 gün süre içerisinde (0-15)  yaşları arasında araç satın alacağını beyan ederek Zabıta Müdürlüğüne müracaat eder. Zabıta Müdürlüğü tarafından Trafik Tescil Bürolarına verilmek üzere  eski aracın trafikten çekilmesi ve 30 gün süre içerisinde yeni alınacak (0-15 yaş) arasındaki araca (T) plakanın tescil işlemlerinin yapılmasında sakınca bulunmadığına dair  uygunluk yazısı düzenlenir. (BELEDİYE MECLİSİ'NİN 05.01.2015 TARİH VE 43 SAYILI KARARI İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR..

 

 

"TAKSİ DURAĞI YER DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 10: Ticari Taksi İşletmecileri, taksi durak yeri değişikliklerine ilişkin başvurularını yazılı olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na bildirilir. İşletmecinin talebi Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından değerlendirilerek; karara bağlanır. İhtiyaç olması durumunda ticari taksi sayıları ve durak yerleri Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından yeniden belirlenebilir.

TİCARİ TAKSİLERİN TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ

MADDE 11. 1- Ticari taksilerin taşıma ücreti 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre her yıl Afyonkarahisar Belediye Meclisince belirlenir.

2- Ticari taksilerin taşımacılık ücretleri: "Taksimetre ilk açılış, Beher km için, Beher saat ücret, Birim dakika ücreti, İlk beş dakika ücretsiz, Telefon ile çağırmalarda taksimetre duraktan açılır." şeklinde Afyonkarahisar Belediye Meclisince düzenlenir.

 

ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 12. Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

1-Taksiler depolama yerine veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda en kısa güzergâhtan taşımacılık yaparlar.       

2-Taksi sürücüsü, belediye yetki sınırları içerisinde müşterisini gitmek istediği yere en kısa güzergahtan götürmek mecburiyetindedir. Sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.    

3-Yolculuğun başladığı anda taksimetre açılması zorunludur. Müşteriden taksimetre fiyatının üstünde veya altında bir ücret talep edilemez. Araç içerisinde ve taksi duraklarında Taksimetre ücretleri ile ilgili kampanya ve indirim ilanları yapılamaz.

ARAÇ SAHİPLERİNİN ŞOFÖR ÇALIŞTIRMALARI

Madde 13. Ticari taksi ruhsat sahipleri şoför çalıştırabilirler. Şoför çalıştırmak isteyen ruhsat sahibi Zabıta Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek dilekçe ekinde şoför ile ilgili aşağıdaki belgeleri sunar;

  • İkametgâh belgesi,
  • Ehliyet Fotokopisi, (en az B Sınıfı)
  • Adli Sicil Kaydı,
  • S.G.K. Müdürlüğünden çalışacak şoförün İşe Giriş Bildirgesi.
  • 2 adet fotoğraflarını ekleyerek müracaat ederler. Evrakların asıllarının gösterilmesi zorunludur.
  • Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen ticari taksi işletmecisi ve sürücü sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye ruhsat sahibine rücu eder.

DURAK YERLERİ VE ARAÇLARDA UYULACAK KURALLAR

Madde 14.

A-Durak yerlerinde uyulması gereken esaslar:

1-En az üç (3) araç park edebilecek alana sahip olacaktır,

2- İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır,

3-Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde    

   ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir,

4-Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir,

5-Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır,

6-Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır,

7-Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır,

8-Yazıhanenin prefabrik kulübe olması durumunda belediyece hazırlanan örnek projeye uygun olacaktır. 

 

B-(T) plaka sahibi işletmeci ve sürücü  aşağıdaki kurallara uyacaklardır;

1-İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.

2-Yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Ücretler bu yönetmeliğin 11. maddesinde belirtildiği şekilde alınır.

3-(T) plaka sahibi işletmeci ve sürücü  çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunamazlar.      

4-Bütün (T) plaka sahibi işetmeciler, Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uyacaklardır.  

5-Araçta yolcu varken radyo ve teyp açılmaz.       

6-Taksi duraklarında alkollü içki bulunduramaz

7-Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 50 kiloya kadar olandan bagaj ücreti alınmaz.

8-Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılır.

9-Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır. 

10-Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri, Ulusal ve Milli Bayramlarda ve geceleri çalışmak üzere sayıları 2'den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4'i oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle çalışmak zorundadır.

15-Her Taksi, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından belirlenen duraklarda bekleme yapar.

C-Araçlarla ilgili uyulacak kurallar: 

1-Araçların içinin ve dışının her zaman temiz bulundurulması zorunludur. 

2-Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araç içerisindeki ışıklandırma daima beyaz ışık olacaktır.  

3- Araçlar Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.

4- Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.

5- Araç üzerinde ve Taksi duraklarında yapılacak ilan ve reklamlar Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik ve Afyonkarahisar Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği hükümlerine göre Afyonkarahisar Belediyesi'nden izin alınması zorunludur.

6-Araçlarla İlgili Uyulacak Kurallar Bölümüne;”araçlarında en az (7) yedi gün süreyle kayıt yapabilen ön, dış ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve 31/12/2017 tarihine kadar aktif hale getirmeleri zorunludur.

TİCARİ TAKSİ DURAKLARI DENETİM İŞLEMLERİ

Madde 15. Taksi Durakları, İşletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde çalışırlar.

1-Bu yönetmelikte belirtilen hususlarla ilgili denetimler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve  Zabıta Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

2-Zabıta Müdürlüğü tarafından ruhsat biriminden ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücüye ait belgeler de bulundurulacaktır.

3-Vatandaşlar bu yönetmelikte belirtilen hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yazılı olarak bildireceklerdir.

4-Araç sürücülerinin, Denetim Görevlilerince yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları göstermeleri zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden işletmeci veya sürücüler ile ilgili adli mercilere başvurulabileceği gibi  araçlarına Belediye Encümenince gerekli ceza-i müeyyide uygulanacaktır.

SORUMLULUK

Madde 16. (T) plaka Ruhsatı sahibi işletmeciler ve sürücü her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan kendileri sorumludurlar. Bu nedenle Belediye'ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

CEZALAR

Madde 17.

A-Çalışma ruhsatı verilen işletmeciler, bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işletmecilere ve araç sürücüsüne para cezası ve çalışma ruhsatının askıya alınması,  ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen Durum Tespit Tutanağına dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır.

B-Afyonkarahisar Belediyesinin işletmeciye veya sürücüye yapacağı her türlü bildirim, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

C-Bu yönetmelikte belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine; 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun ve 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarının 66. Maddesine göre;

Bir yıl içerisinde Ceza Cetvelinde belirtilen suçlardan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Ve 12.  Madde de belirtilen herhangi bir suçun işlenmesi halinde;

- 1. Cezada 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası,

- 2. Cezada idari para cezası ve 10 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez.   

- 3. Cezada idari para cezası ve 20 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez.   

- 4. Cezada idari para cezası ve 30 gün çalışma ruhsat askıya alınarak çalışmasına izin verilmez.   

 - 5. Cezada çalışma ruhsatı iptal edilir.

- Ceza Cetvelinde belirtilen suçlardan 11. madde de yer alan Ticari Plaka (Tahsis) Sahiplik Belgesi süresi sonunda tescil işlemlerini yaptırmayanlar taşımacılık faaliyetinden çekilmiş sayılırlar ve çalışma ruhsatları yenilenmez.

D-Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar (Ceza Cetveli) aşağıda belirlendiği gibidir

1

Belediye Meclis kararına göre belirlenen Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına işlettirmemek 

2

Kirli araçla sefere başlamak

3

Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak,       

4

Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma

5

Denetim Görevlilerinin talimatlarına uymama

6

Taksi durağı çalışma programını erken tatil etmesi

7

Belediye meclis kararı olmadan durak yeri oluşturup durakta çalışmak,

8

Belirlenen yolcu taşıma ücret tarifesine uymamak. (tarifenin altında ve üstünde taşıma yapmak)

9

Çalışma Ruhsatı olmadan veya kendi durakları dışındaki duraklarda izinsiz olarak yolcu taşımacılığı yapmak. 

10

Toplu olarak taşımacılık yapmamak, taşımacılığı aksatmak.

11

Ticari Plaka (Tahsis) Sahiplik Belgesi süresi sonunda araç alıp tescil işlemlerini yaptırmamak.

12

Yönetmelikte düzenlenen ancak ceza cetvelinde bulunmayan yükümlülük ve yasaklara  uymamak

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 18. T plakalı ticari taksilerin sevk ve idaresi, çalışma şartları ve çalışma düzeni, "(T)Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı" araç sahiplerinin iş ve işlemleri ile ilgili işbu yönetmelikte bulunmayan konular  Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

YÜRÜRLÜK:

Madde 19: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesinde verilen yetkiye göre iş bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 


1
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Frig Vadisi 360
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2021 Bilgi İşlem Merkezi